OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Polština pro překladatelskou praxi
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra slavistiky - Oddělení polonistiky
Anotace oboru:Cílem dvouletého jednooborového navazujícího magisterského studijního oboru Polština pro překladatelskou praxi je připravit odborníky - polonisty s komunikativní kompetencí v polském jazyce na úrovni C2 - zkušený uživatel (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky), kteří mají hluboké znalosti synchronní lingvistiky, dokáží se orientovat v širších historických, společenských a kulturních souvislostech a zároveň si osvojili teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti translatologie se zaměřením na převod neliterárních textů z/do polštiny. Studium oboru propojuje složku translatologickou, lingvistickou a literárně-kulturologickou na teoretické a praktické úrovni tak, že absolvent je schopen vyjadřovat se ústně i písemně v širokém spektru komunikačních situací, má znalost širších kulturně historických souvislostí, polské literatury a polských reálií a je schopen aplikovat poznatky synchronní lingvistiky v překladatelské praxi.
Profil absolventa:Cílem dvouletého jednooborového navazujícího magisterského studijního oboru Polština pro překladatelskou praxi je připravit odborníky - polonisty s komunikativní kompetencí v polském jazyce na úrovni C2 (zkušený uživatel podle Společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky), kteří mají hluboké znalosti synchronní lingvistiky, dokáží se orientovat v širších historických, společenských a kulturních souvislostech a zároveň si osvojili teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti translatologie se zaměřením na převod neliterárních textů z/do polštiny. Studium v oboru propojuje složku translatologickou, lingvistickou a literárně-kulturologickou na teoretické a praktické úrovni tak, že absolvent je schopen vyjadřovat se ústně i písemně v širokém spektru komunikačních situací, má znalost širších kulturně historických souvislostí, polské literatury a polských reálií a je schopen aplikovat poznatky synchronní lingvistiky v překladatelské praxi. Na základě získaných teoretických znalostí a praktických dovedností je absolvent oboru schopen adekvátního překladu pragmatických textů různých funkčních stylů z polštiny do češtiny a obecně informačních textů z češtiny do polštiny. Umí provést překladatelskou redakci cílového textu. Absolvent se orientuje v problematice translatologie odborného textu, zná překladatelské metody a nástroje. Je schopen samostatně produkovat polské obecně informační texty v písemné i ústní podobě a vést obchodní a úřední korespondenci v polském jazyce.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemná
Obsah přijímací zkoušky: Předpoklady pro studium v navazujícím magisterském oboru Polština pro překladatelskou praxi se prověřují písemnou zkouškou, která ověřuje uchazečovy znalosti reálií Polska (kultura, literatura, historie, hospodářství, geografie), základní znalosti odborné translatologické terminologie a také znalosti problematiky profilujících odborných předmětů z bakalářského studijního programu: morfologie, syntax, fonetika a ortografie, polská kultura, polská literatura. V rámci písemné zkoušky překládá uchazeč souvislý obecně informační text v rozsahu přibližně 1000 znaků z/do polského jazyka. Během písemné zkoušky nelze pracovat s překladovými, výkladovými, pravopisnými aj. slovníky. Písemná zkouška probíhá v polském a českém jazyce v rozsahu uvedené doporučené literatury. Časová náročnost na vypracování písemné zkoušky činí max. 90 minut.
Kritéria přijímací zkoušky: Hodnotí se adekvátnost překladu (vč. překladu reálií a idiomů), stylistická, gramatická a lexikální správnost cílového textu, jazykové dovednosti a faktické znalosti odborné translatologické terminologie. Je požadována znalost polského jazyka na úrovni B2 (samostatný uživatel cizího jazyka podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) a českého jazyka na úrovni C2 (zkušený uživatel).

Maximální počet bodů, které lze v testu získat, je 100. Každé správné řešení je bodově ohodnoceno úměrně náročnosti úkolu. Za nesprávná řešení nejsou odečítány body. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 40 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku musejí vykonat všichni uchazeči o studium. Certifikáty o dosažených jazykových zkouškách, průměr známek z bakalářského studia aj. skutečnosti nejsou bodově bonifikovány.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 28. května do 1. června 2018, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub