OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Ruština pro překladatelskou praxi
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra slavistiky - Oddělení rusistiky
Anotace oboru:Navazující magisterský obor Ruština pro překladatelskou praxi je koncipován jako studium spojující teoretické vzdělávání s praktickou aplikací znalostí a dovedností v rámci translatologické přípravy. Propojuje zvýšení odborných kompetencí a dovedností studenta v translatologické, lingvistické a literárně-kulturologické sféře.
Vyučované předměty jsou orientovány na prohloubení základních translatologických znalostí, na zvládnutí metodiky práce překladatele, rozvinutí překladatelských kompetencí pro obousměrný překlad a na prohloubení potřebných lingvistických a kulturologicko-literárněvědných znalostí.
Ke studiu může být přijat absolvent bakalářského studijního oboru Ruština ve sféře podnikání a Ruský jazyk a literatura a příbuzných oborů, který splní požadavky stanovené pro přijetí ke studiu.
Profil absolventa:Cílem studijního oboru je připravit odborníky s komunikativní kompetencí v ruském jazyce na úrovni C2, kteří mají velmi dobré znalosti synchronní lingvistiky, dokáží se orientovat v širších historických a společensko-kulturních souvislostech a zároveň si osvojili teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti translatologie se zaměřením především na neliterární texty.
Studium oboru propojuje složku translatologickou, lingvistickou a literárně-kulturologickou na teoretické a praktické úrovni tak, že absolvent je schopen vyjadřovat se ústně i písemně v širokém spektru komunikačních situací, má znalost širších kulturně historických souvislostí, ruských reálií a je schopen aplikovat poznatky synchronní lingvistiky v překladatelské praxi. Na základě získaných teoretických znalostí a praktických dovedností je absolvent oboru schopen adekvátního překladu neliterárních textů různých funkčních stylů z ruštiny do češtiny a obecně informačních textů z češtiny do ruštiny. Umí provést překladatelskou redakci cílového textu, orientuje se v problematice translatologie odborného textu, zná překladatelské metody a nástroje. Je schopen samostatně produkovat ruské obecně informační texty v písemné i ústní podobě a vést obchodní a úřední korespondenci v ruském jazyce. Studenti se profilují v oblasti praktické překladatelské činnosti, translatologické teorie, lingvistické, a kulturologicko-literární.
Absolventi najdou uplatnění ve všech profesích, které vyžadují vysoký stupeň odborných znalostí lingvistických, vysoký stupeň jazykové kompetence v mateřském a cizím jazyce, znalost reálií příslušné jazykové oblasti a dobrou orientaci v současných trendech teorie překladu a tlumočení. Jsou připraveni prakticky aplikovat získané teoretické vědomosti v překladatelské a tlumočnické praxi, samostatně řešit stanovené úkoly a dále rozvíjet dosažené vzdělání dle potřeb praxe (v doktorském studiu nebo formou programů celoživotního vzdělávání).

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní
Obsah přijímací zkoušky: Během přípravy ke zkoušce překládá uchazeč z ruského do českého jazyka souvislý obecně informační text v rozsahu přibližně 1000 znaků. Je možné používat poskytnuté slovníky.
Během pohovoru se obhajují použitá překladatelská řešení, zjišťuje se motivace uchazeče, diskutují se chyby ve zkušebním překladu a prověřují základní znalosti o translaci. Zkoušejí se také znalosti problematiky profilujících odborných předmětů z bakalářského studijního programu: Lexikologie, Morfologie, Syntax, Ruská kultura, Ruská literatura 19. a 20. století. Zkouška probíhá v ruském a českém jazyce.
Kritéria přijímací zkoušky: Hodnotí se adekvátnost překladu (vč. překladu termínů, reálií a idiomů), stylistická, gramatická a lexikální správnost cílového textu, faktické znalosti zkoušených předmětů i jazykové dovednosti. Je požadována znalost ruského jazyka na úrovni B2 (samostatný uživatel cizího jazyka podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) a českého jazyka na úrovní C2 (zkušený uživatel). Uchazeč bude hodnocen ze tří okruhů: (1) Práce s textem a věda o překladu, (2) ruský jazyk a gramatika a (3) Literatura a kultura Ruska. Maximum, které uchazeč může z přijímací zkoušky celkově získat, je 100 bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 30 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku musí vykonat všichni uchazeči o studium.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 28. května do 1. června 2018, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub