OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Fyzioterapie
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Lékařská fakulta
Katedra:
Anotace oboru:
Profil absolventa:Absolvent po ukončení studia získává způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta dle vyhlášky č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 401/2006 Sb. (činnosti jednotlivých zdravotnických pracovníků).
Absolvent po dokončení studia bude schopen bez odborného dohledu na základě indikace lékaře zejména provádět specializované diagnostické postupy (včetně přístrojových) k vyšetření pohybového systému a aplikovat fyzioterapeutické postupy u pacientů s reálným rizikem selhání životních funkcí.
Absolvent po dokončení studia bude schopen bez odborného dohledu v souladu s diagnózou lékaře, případně v souladu s doporučeným postupem lékaře, pokud je stanoven, provádět vyšetření, která jsou nutná pro stanovení dalšího postupu ve fyzioterapii, provádět komplexní kineziologické vyšetření včetně diagnostiky funkčních poruch pohybového systému, provádět analýzu běžných denních aktivit z hlediska fyzioterapie, provádět cílené ergonomické vyšetření vzhledem ke stavu pacienta, na základě fyzioterapeutické diagnostiky stanovovat individuální krátkodobý a dlouhodobý plán, aplikovat dle aktuálního stavu pacienta prostředky fyzikální terapie a balneologie a kinezioterapeutické postupy (metody), doporučovat kompenzační pomůcky, hodnotit výsledný efekt fyzioterapeutické péče.
Absolvent po dokončení studia bude schopen bez odborného dohledu a bez indikace lékaře provádět prevenci, edukaci a poradenství za účelem udržení nebo obnovení pohybových funkcí, školit zdravotnické pracovníky způsobilé samostatně poskytovat ošetřovatelskou péči v oblasti rehabilitačního ošetřovatelství, především v oblasti imobilizačního syndromu, doporučovat ergonomické úpravy bydliště a pracoviště pacientů v rámci prevence poruch pohybového aparátu, seznamovat pacienty s možnostmi sociální péče, podílet se na sociální rehabilitaci osob se zdravotním postižením.

Cílem studia je rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností studentů a rozvíjení schopností poskytovat specializovanou diagnostickou a fyzioterapeutickou péči, rozvíjet schopnost sledovat a analyzovat výzkumná data a na základě toho rozvíjet obor z vědecko-výzkumného hlediska, podporovat terapii podloženou důkazy, rozvíjet profesionální kompetence v rámci celoživotního vzdělávání. Rozvíjet komunikační a jazykové dovednosti, které jsou požadovány v praxi. Rozvíjet schopnosti potřebné pro mezinárodní spolupráci a profesionální praxi. Získat kompetence pracovat jako experti a řešitelé problematiky zdravého životního stylu ve vztahu k fyzické aktivitě a zajišťovat služby v této oblasti. Získat kompetence plánování, provádění a hodnocení nových terapeutických modelů, podporujících zdravý životní styl na úrovni individuální, kolektivní a sociální.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:viz Termíny přijímacích zkoušek
Obsah přijímací zkoušky:
 • Forma zkoušky: písemný znalostní test s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.
 • Obsah písemného testu: odborná problematika fyzioterapie.
 • Písemný test bude mít 30 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.
 • Kritéria pro vyhodnocení písemné části příjímací zkoušky: uchazeč/ka může získat body v rozpětí 0 - 30 bodů.
 • Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů.

Pořadí uchazečů bude stanoveno podle pořadí získaných bodů. U některých oborů budou stanoveny minimální potřebné bodové hranice z jednotlivých předmětů tak, jak stanoví komise pro přijímací řízení. Vyhoví-li požadavkům přijímacího řízení více uchazečů než je maximální kapacita oboru, rozhodne o přijetí pořadí nejlépe umístěných uchazečů. V rámci odvolání proti rozhodnutí může děkan přihlédnout i k dalším aktivitám uchazeče související se zájmem o studium daného studijního programu/oboru.
Kritéria přijímací zkoušky: viz Požadavky k přijetí na LF OU
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:viz Termíny přijímacích zkoušek
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:

 • fyziologie a patofyziologie pohybového systému

 • neurofyziologie a patoneurofyziologie

 • diagnostika poruch pohybového systému

 • rehabilitace v klinických oborech

 • fyzikální terapie a balneoterapie

 • ergonomie

Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub