OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Němčina pro překladatelskou praxi
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra germanistiky
Anotace oboru:Navazující magisterské studium oboru Němčina pro překladatelskou praxi je pokračováním bakalářského studijního programu. Obor je koncipován jako odborné studium, které spojuje teoretické vzdělávání s rozvíjením dovedností v translatologické přípravě. Studium umožní studentům zlepšit jazykovou kompetenci na úroveň C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, prohloubit lingvistické znalosti, získat znalost širších kulturně historických souvislostí a osvojit si teoretické znalosti i praktické dovednosti translatologické. Příprava budoucích absolventů je prohlubována formou povinně volitelných předmětů katedry germanistiky a dalších kateder Filozofické fakulty, v nichž si zlepší svou interdisciplinární kompetenci a všeobecně vzdělanostní přehled.
Profil absolventa:Absolventi tohoto dvouletého studijního oboru mají jazykovou kompetenci na úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, vyznačují se vytříbeným mluveným i písemným projevem, jsou schopni komunikovat bez potíží v běžném jazyce i v odborné němčině. Absolventi dosáhnou filologického vzdělání, které zahrnuje oblast jazykovědnou, kompetenci translatologickou a znalost širších kulturněspolečenských souvislostí. Jsou připraveni prakticky aplikovat získané teoretické vědomosti v překladatelské a tlumočnické praxi. Jsou schopni samostatně řešit stanovené úkoly a dále rozvíjet dosažené vzdělání dle potřeb praxe, v doktorském studiu nebo formou programů celoživotního vzdělávání.

Základní uplatnění: Absolventi najdou uplatnění ve všech profesích, které vyžadují vysoký stupeň odborných znalostí z lingvistiky, vysoký stupeň jazykové kompetence v mateřském a cizím jazyce, znalost lingvoreálií a obecných reálií příslušné jazykové oblasti a dobrou orientaci v současných trendech teorie překladu a tlumočení. Jsou žádanými spolupracovníky v obchodně-podnikatelské sféře, v cestovním ruchu, v různých institucích kulturního charakteru, v propagačních a reklamních agenturách. Mají také předpoklady pracovat ve státní správě, diplomacii a institucích Evropské unie se sídlem v ČR i v zahraničí.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Předpoklady pro vstup do magisterského studia se ověřují ústní přijímací zkouškou.
Obsah přijímací zkoušky: V rámci ústní zkoušky musí uchazeč prokázat znalost gramatiky, literatury a historie německy mluvících zemí. Prověřuje se rovněž znalost reálií německy mluvících zemí a společensko-kulturní přehled uchazeče. Uchazeč se k zadanému tématu vyjadřuje v cílovém jazyce věcně správně a plynule, dokáže reagovat na připomínky zkoušejících bez zjevného hledání výrazů.
Kritéria přijímací zkoušky: Ústní projev uchazeče hodnotí dvoučlenná komise zkoušejících, jež mu udělí body za věcnou správnost a za jazykovou úroveň vyjadřování (sledovanými jevy jsou především gramatická správnost, slovní zásoba, komplexnost).

Okruhy:
  1. Konverzační otázka - řešení problematické situace, argumentace a obhajoba vlastního názoru k aktuálním tématům
  2. Otázka k teorii morfologie, syntaxe či lexikologie
  3. Otázka k reáliím německy mluvících zemí a společensko-kulturním souvislostem

Hodnocení:
Porozumění a schopnost reagovat: max. 25 bodů
Komplexnost a koherence projevu: max. 25 bodů
Celkový přehled v oboru: max. 25 bodů
Slovní zásoba: max. 25 bodů
Body celkem: max. 100 bodů
Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku musí vykonat všichni uchazeči o studium.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 28. května do 1. června 2018, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub