Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra výchovy k občanství
Anotace:Bakalářský studijní obor připravuje absolventy pro uplatnění ve vzdělávací sféře. Většina předmětů (přednášek a seminářů) je orientována teoreticky a zahrnuje základní poznatky z jednotlivých společenskovědních disciplín, které tvoří základ odbornosti v profesích zaměřených na občanské vzdělávání. Jedná se o filozofii, religionistiku, politologii, sociologii, historii, ekonomii, právo, etiku a interkulturní vzdělávání. Povinně volitelné disciplíny umožňují profilaci dle zájmu studentů, především v oblasti environmentální a globální výchovy, dějin umění a péče o kulturní dědictví, genderově citlivé výchovy, politické a kulturní geografie, estetiky a problematiky národnostních menšin. Studenti absolvují průběžnou a (dvoutýdenní) souvislou pedagogickou praxi v rámci společného pedagogicko-psychologického základu na základních školách dle studované aprobace. Po obhájení závěrečné práce je studium zakončeno státní bakalářskou zkouškou a absolventi získávají titul bakalář.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:test obecných studijních předpokladů - elektronický test na počítači
Obsah přijímací zkoušky: 3 části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:11.-20. května 2019
Požadavky pro přijetí: úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení
Okruhy pro přijímací řízení:

  • Logické myšlení,

  • verbální myšlení,

  • kulturně-společenský přehled.

Organizace přijímacího řízení: Nejpozději 14 dnů před datem přijímací zkoušky obdrží uchazeč pozvánku s detailními pokyny.
Další informace:Fakulta si vyhrazuje právo v případě, že se ke studiu oboru přihlásí méně než 20 uchazečů, obor neotevřít.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.