OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Porodní asistentka
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Lékařská fakulta
Katedra:Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
Anotace oboru:
Profil absolventa:Absolvent má široké znalosti z porodní asistence, odborné praxe a hluboké znalosti ošetřovatelské diagnostiky při poskytování péče v porodní asistenci a to o ženu a její rodinu, rodičku a novorozence, zná principy výzkumu v porodní asistenci, porozumí možnostem využití ošetřovatelských strategií a intervencí v praxi.
Absolvent je schopen na základě získaných vědomostí z porodní asistence, medicínských a humanitních věd a dovedností získaných v odborné klinické praxi zhodnotit aktuální stav a bio-psycho-sociální potřeby ženy, tak i odpovídajícím způsobem reagovat a poskytovat ženě potřebnou péči v období zdraví, fyziologického těhotenství, fyziologického porodu, v období po porodu, poskytování péče o fyziologického novorozence a také ošetřovatelskou péči o gynekologicky nemocnou ženu.
Absolvent je způsobilý vykonávat specifické odborné činnosti v porodní asistenci bez odborného dohledu, tj. zajištění nezbytného dohledu, poskytování péče a rady ženám během těhotenství, při porodu a šestinedělí, pokud probíhají fyziologicky, vedení fyziologického porodu a poskytování péče o novorozence, součástí této zdravotní péče je také ošetřovatelská péče o ženu na úseku gynekologie, bude se podílet také na výzkumné činnosti v porodní asistenci a v příbuzných oborech. Absolventi studia najdou uplatnění v jednotlivých oblastech systému (primární, sekundární a terciální) péče o zdraví žen, novorozenců, rodin a komunit ve státních i nestátních (lůžkových a nelůžkových) zařízeních a institucích.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:viz Informace o přijímacím řízení
Obsah přijímací zkoušky:
  • Forma zkoušky: písemný znalostní test s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.
  • Obsah písemného testu: biologie v rozsahu středoškolského učiva, společenskovědní test.
  • Písemný test: biologie - bude mít 30 otázek, společenskovědní test - bude mít 30 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.
  • Kritéria pro vyhodnocení písemné části přijímací zkoušky: uchazeč/ka může získat body v rozpětí 0 - 60 bodů.
  • Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů.


Pořadí uchazečů bude stanoveno podle pořadí získaných bodů. U některých oborů budou stanoveny minimální potřebné bodové hranice z jednotlivých předmětů tak, jak stanoví komise pro přijímací řízení. Vyhoví-li požadavkům přijímacího řízení více uchazečů než je maximální kapacita oboru, rozhodne o přijetí pořadí nejlépe umístěných uchazečů. V rámci žádosti o přezkoumání rozhodnutí může děkan přihlédnout i k dalším aktivitám uchazeče související se zájmem o studium daného studijního programu/oboru.
Kritéria přijímací zkoušky: viz Termíny přijímacích zkoušek
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacích zkoušek
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub