OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Tvůrčí fotografie
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:BcA.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra intermédií
Anotace oboru:Jedná se o tříleté bakalářské prezenční studium. Při studiu je kladen důraz na otevřenost myšlenkovým alternativám a zprostředkování všech dostupných vlivů, ne jen ze světa umění, přírody, či filozofie, ale třeba i z výroby, vědy, různých společenských komunit, virtuálních světů, mediálních a informačních struktur. Fotografie-technický obraz je brán jako integrující a klíčové médium současného výtvarného umění a veškeré obrazové tvorby a komunikace. Toto médium lze použít ne jen jako výsledné dílo, ale i jako prostředek ke konečné realizaci v médiu jiném. K fotografii je přistupováno jako ke svobodnému obrazu umožňujícímu libovolný zásah do procesu vzniku i výsledné instalace. Fotografická tvorba je vnímána jako nedílná součást výtvarného umění a je probírána z pohledu jak společenských věd tak odborné techniky a teorie, které mají zajistit studentovi kvalitní technickou i teoretickou výbavu. Fotografie není limitem, ale inspirující výzvou k překročení a rozšíření pojmu. Její studium je chápáno i jako otevření se možnostem, které vznikají na hranicích s ostatními medii, žánry a obory. Intermediální spojení je v rámci ateliérové práce samozřejmě možné. Studium má ateliérovou formu se společnými obecnými základy. S cílem připravit samostatné tvůrčí osobnosti, které se v průběhu studia odborně teoreticky a technicky zdokonalí a tvůrče profilují. Výuka v ateliéru je založena na otevřeném partnerském vztahu osobností studentů a učitelů. V ateliérové práci a v diskusích si studenti tříbí a formují vlastní umělecký názor a usilují o nové tvořivé reflexe a inovace. Ateliérové debaty a konzultace mají napomoci rozpoznat a korigovat také vlastní názorové bloky a výtvarná umělecká a myšlenková klišé i předpoklady vlastní umělecké práce. V ateliéru je utvářen kritický diskurz, jež umožňuje konfrontace a názorové střety, jež nutí k vysoké koncentraci a vysokému pracovnímu a intelektuálnímu nasazení.
Profil absolventa:Absolvent ateliéru je svobodná tvůrčí osobnost s širokým odborným i všeobecným přehledem a multikulturním povědomím, profesionálně zvládající celý pracovně tvůrčí proces vzniku technických obrazů libovolnou cestou a na libovolném typu přístroje. Je otevřenou osobností připravenou přijímat zhodnocovat nové vlivy z přírody, z různých oborů lidské činnosti i z různých komunit. Očekává se od něj jak znalost základních uměleckých a myšlenkových směrů a škol, tak i otevřenost myšlenkovým alternativám.
Absolvent má schopnost kritické reflexe ne jen okolního světa a umění, ale i své vlastní práce. Je schopen opravdového tvůrčího a hledačského nasazení a jeho práce - tvorba se podílí na spoluutváření jak současného uměleckého provozu, tak i společenského, mediálního a virtuálního prostoru a komplexního systému globálně informačních struktur.
Osobnost absolventa bude flexibilní pro zvládnutí tvůrčích profesí pracujících s obrazem a má aktivní, kultivovaný a kultivační vztah ke svému okolí se schopností své poznatky dále předávat. Je mu samozřejmě vlastní schopnost komunikovat i v mezinárodním měřítku.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová - praktická
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je dvoukolová. V 1. kole jsou posuzovány domácí práce všech uchazečů. Do 2. kola přijímací zkoušky postupují automaticky ti uchazeči, jejichž domácí práce byly hodnoceny 10 body.

Požadavky k talentové (praktické) zkoušce:

První kolo - domácí práce v elektronické podobě celkem v rozsahu 25 prací
  • fotografie rozměru aspoň 18 x 24 cm, nebo práce média příbuzného, využívajícího fotografii. Soubor má vhodně reprezentovat uchazečovu dosavadní volnou tvorbu.
  • 3 - 5 technických obrazů - fotografií formátu A4
  • vlastní portfolio s autoportrétem
Druhé kolo - praktická zkouška
Ve 2. kole předloží uchazeči své domácí práce ve fyzické podobě.
  • realizace zadaného úkolu - uchazeč volí ze 3 zadaných témat, které zpracuje vlastním aparátem
  • volný úkol inspirovaný místem
  • pohovor - všeobecný kulturně společenský přehled s důrazem na znalosti z oboru fotografie a umění, rozprava nad domácími pracemi
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat max. 100 bodů. Hranice pro „vyhověl – nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 75 bodů.
  • domácí práce: 10 bodů
  • praktické úkoly: max. 60 bodů
  • rozprava nad domácími pracemi a všeobecný přehled dějin kultury: max. 30 bodů
Pokud jsou domácí práce hodnoceny méně než 10 body, uchazeč nepostupuje do 2. kola přijímací zkoušky.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:1. kolo - domácí práce: 1. - 18. března 2018
2. kolo - řádný termín (trvá 3 dny): 3. - 5. dubna 2018
2. kolo - náhradní termín (trvá 1 den): 26. dubna 2018
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida (email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub