Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Sociální práce
Typ studia:bakalářské
Forma studia:kombinované
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta sociálních studií
Katedra:Katedra sociální práce
Anotace:Tříletý bakalářský obor Sociální práce připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti sociální práce pro kvalifikovaný výkon povolání sociálního pracovníka a vede k přípravě na regulované povolání. Vychází přitom z profesní historie sociální práce, jejích cílů, principů, z požadavků praxe, z poznatků vědy a výzkumu a z aktuálních legislativních požadavků vymezujících kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka (§ 109 a § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) a z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci ČR. Studium je ukončeno Státní závěrečnou zkouškou skládající se z Obhajoby bakalářské práce, Sociální práce, Sociální politiky, Sociologie a Psychologie. Úspěšným absolvováním státní závěrečné zkoušky se studující stává držitelem akademického titulu Bakalář (ve zkratce Bc.) uváděný před jménem.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemný znalostní test realizovaný na PC
Obsah přijímací zkoušky: Obsah testu je orientací v oboru sociální práce a je odvozen z doporučené studijní literatury (viz níže).
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč/ka může získat maximálně 60 bodů. Hranice pro „vyhověl-nevyhověl u  přijímací zkoušky“ je stanovena na 30 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:řádné termíny přijímací zkoušky: 25. dubna 2019
náhradní termín přijímací zkoušky: 10. května 2019
Požadavky pro přijetí:
  1. Uchazeč/ka o studium ukončil/a minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, které doložil/a úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení.
  2. Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku a umístil/a se do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Obecné pokyny a upozornění

Informace pro uchazeče se zdravotním postižením (se specifickými vzdělávacími potřebami)

Základní informace o kombinovaném studiu

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
e-mail: ,
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušné studijní oddělení.