OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Sociální práce
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta sociálních studií
Katedra:Katedra sociální práce
Anotace oboru:Dvouletý navazující magisterský obor Sociální práce připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti sociální práce pro kvalifikovaný výkon povolání sociálního pracovníka a vede k přípravě na regulované povolání. Vychází přitom z profesní historie sociální práce, jejích cílů, principů, z požadavků praxe, z poznatků vědy a výzkumu a z aktuálních legislativních požadavků vymezujících kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka (§ 109 a § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) a z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci ČR. Studium je ukončeno Státní závěrečnou zkouškou skládající se z Obhajoby diplomové práce, Metod sociální práce a jejich teoretické reflexe a Metodologie výzkumu v sociální práci. Úspěšným absolvováním státní závěrečné zkoušky se studující stává držitelem akademického titulu Magistr (ve zkratce Mgr.) uváděný před jménem.
Profil absolventa:Cílem studia oboru je připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky schopné řešit teoretické i aplikované problémy, odborníky disponující hlubokými teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi v oblasti Sociální práce.
Znalosti absolventa:
- široké/hluboké znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám v oblasti sociální práce jejích metod a technik, sociální politice, sociologii, psychologii, právu, metodologii sociálně vědního výzkumu a dalších souvisejících vědách
- zná příčiny a důsledky sociálních problémů a systémových dopadů sociálně-politických opatření, vč. politiky zaměstnanosti a soc. služeb
- rozumí možnostem, podmínkám a omezením využití nabytých poznatků
- má znalost alespoň jednoho cizího jazyka

Dovednosti absolventa:
- mapovat životní situace jednotlivců, rodin a skupin a společně s nimi plánovat, provádět a hodnotit postupy vedoucí k řešení či zmírnění jejich problémů s využitím metod sociální práce,
- vyhledávat, identifikovat, pojmenovat příčiny a důsledky sociálních problémů, tyto problémy reflektovat, navrhovat účinná opatření a zajišťovat, přímo provádět a vyhodnocovat jejich implementaci na všech úrovních
- použít pokročilé výzkumné postupy oboru
- aplikovat kritické myšlení v kontextu profesionální praxe sociální práce
- ovládá různé formy odborného písemného projevu a dokáže je prezentovat, diskutovat, kriticky reflektovat, porovnávat a hodnotit.

Způsobilosti absolventa:
-vykonávat povolání sociálního pracovníka dle požadavků § 109 a 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
- umí samostatně koncipovat a provádět teoreticky zdůvodněnou a prakticky využitelnou reflexi soc. problémů a strategií intervence
- dovede plánovat, koordinovat, metodicky zajišťovat i přímo provádět strategie řešení soc. problémů na různých úrovních praxe SP
- je schopen samostatně koncepčně a metodicky zajišťovat poskytování soc. služeb a sociálně právní ochrany dětí
- je schopen koordinovat a po zapracování provádět řízení v organizacích, kde je vykonávána SP
- je schopen rozvíjet své profesionální kompetence, reflektovat a kriticky hodnotit svoji práci a dále se vzdělávat
- jedná v rámci své profese alespoň v jednom cizím jazyce

Absolventi oboru se uplatní jako výzkumníci, koncepční a analytičtí pracovníci v institucích zabývajících se sociálními problémy na úrovni lokální, oblastní i centrální a jako řídící pracovníci ve všech organizacích poskytujících či koordinujících služby sociální práce a podílejících se na implementaci programů sociální politiky. V neposlední řadě se mohou uplatnit také jako učitelé vyšších odborných škol sociálních a středních škol sociálních.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemný znalostní test realizovaný na PC
Obsah přijímací zkoušky: Obsah testu je odvozen z  Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci (www.asvsp.org/standardy).
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč/ka může získat maximálně 60 bodů. Hranice pro „vyhověl-nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 30 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:

Minimálního standard vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci (www.asvsp.org/standardy).

Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:řádné termíny přijímací zkoušky: 19. duben 2018
náhradní termín přijímací zkoušky: 11. květen 2018
Požadavky pro přijetí:
  1. Absolutorium vysokoškolského bakalářského vzdělání v programu Sociální politika a sociální práce nebo v příbuzném sociálně-vědním programu.

  2. Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku a umístil/a se do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.
Okruhy pro přijímací řízení:

Minimálního standard vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci (www.asvsp.org/standardy).

Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub