OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Historie a ochrana průmyslového dědictví
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra dějin umění a kulturního dědictví
Anotace oboru:Jednooborový navazující magisterský prezenční studijní obor Historie a ochrana průmyslového dědictví v rámci akreditovaného studijního programu Historické vědy představuje interdisciplinární obor, který bude připravovat vysokoškolsky vzdělané odborníky schopné komplexně řešit otázky ochrany průmyslového dědictví v širších historických a kulturologických souvislostech.
Profil absolventa:Absolvent je vybaven rozsáhlou znalostí historie a aktuálních teorií ochrany průmyslového dědictví, a to jak typologie objektů, tak technologií. Je seznámen s možnostmi i omezeními ochrany v současné legislativní situaci i konkrétních podmínkách existence průmyslového dědictví. Je schopen navrhovat a používat stávající a nově definované výzkumné postupy v oboru a profesním zapojením je schopen rozšiřovat poznání i prakticky zasahovat do rozvoje mladého oboru ochrany industriálního dědictví.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní zkouška - jednokolová
Obsah přijímací zkoušky: Ústní zkouška prověří orientaci a znalosti v oblasti památkové péče a ochrany průmyslového dědictví v kontextu světových dějin 18.-21. století.
Kritéria přijímací zkoušky: Komise hodnotí oborové a obecné studijní předpoklady (znalosti, schopnosti, motivaci) pro navazující magisterské studium.
  1. Uzavřená otázka z památkové péče a ochrana kulturního dědictví (počet bodů 0-30). Uchazeč musí prokázat orientaci v problematice památkové péče a ochrany kulturního dědictví na úrovni standardů na danou problematiku zaměřených bakalářských studijních oborů.
  2. Uzavřená otázka z historie (počet bodů 0-30). Uchazeč musí při přijímacím řízení prokázat, že má přehled o politickém, kulturním, sociálním a hospodářském vývoji Evropy ve světovém kontextu, vycházející ze standardů pro absolvování příslušných bakalářských studijních programů. Příprava na pohovor viz doporučená literatura.
  3. Pohovor z dějin umění (počet bodů 0-20). Prokázání základní orientace v problematice evropských dějin umění.
  4. Předložení seznamu prostudované literatury bude dokladem dosavadního zájmu uchazeče o studium památkové péče a ochrany kulturního dědictví (počet bodů 0-10).
  5. Komise hodnotí i způsob verbálního vyjadřování uchazeče a prokázaný zájem uchazeče o studium zvoleného oboru, tj. např. orientace v odborných periodicích (počet bodů 0-10).

Maximální počet bodů: 100
Minimální počet bodů pro navržení k přijetí: 50.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku musí vykonat všichni uchazeči.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 28. května do 1. června 2018, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Uchazeč u přijímací zkoušky předložení seznamu prostudované literatury k tematice památkové péče a ochrany kulturního dědictví.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub