OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Malba
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:MgA.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra malby
Anotace oboru:Už ve svém slavném eseji "Umění po filozofii" se Joseph Kosuth zaobírá myšlenkou a transformací uměleckého systému jako a priori poznání ve vědeckých rozměrech a zkoumat podstatu umění samotného. Tato tautologie hry na významovost v umění je rozhodující pro další kritické zkoumání konceptuálních závěrů. Pokud se podíváme na vývoj umění minulého století je po Kosuthovi a Beyusovi každé umění konceptuální. Hlavním přínosem tohoto období bylo poznání, že umění je schopno pochopit sebe sama. Zároveň se estetické hranice rozmělňují a nepůsobí už tak silný tlak na to, jak musí umělecká díla vypadat. Mohou vypadat jakkoli. V každém případě se s filozofickým nástupem umění vytrácí vizualita. Současné umění je otevřené a pluralistické. Existují přinejmenším tři modely, které jsou v uměleckém díle přítomny, samozřejmě záleží na druhu umění, které chceme vidět. Je to krása, forma nebo tzv. angažované umění. Není nutné rezignovat na vizualitu, či estetické normy, a to se týká také média malby. Studenti se naučí přesně rozlišovat strukturu uměleckého díla od jejího vzniku až po samotnou realizaci, a to především malířskými prostředky. V magisterském studiu je dbáno na velký důraz tvorby v konceptuálním rozmezí, od překlenutí myšlenky uměleckého díla do formálního zpracování až po samotnou realizaci díla v galerijním prostředí. Každý student má víceméně individuální plán a program. Ten vzniká a upřesňuje se na základě dialogu a konsenzu s vyučujícím s příklonem k studentovým konkrétním výtvarným sklonům, dovednostem, aspiracím a danostem. Práci na vytyčených projektech konzultuje průběžně s vyučujícím, výsledky se učí formalizovat v písemných obhajobách. Seznamuje se se současným výtvarným provozem, možnostmi a způsoby jak se do něj zapojit. Po technické a technologické stránce práce studenta gravituje kolem malby - tedy aplikace barevného média na plochu. Přirozené však jsou i přesahy do jiných médií.
Profil absolventa:Na konci magisterského vzdělávání prokazují absolventi Ateliéru malby I hluboké znalosti a porozumění předmětu a rozsahu oboru malby odpovídající soudobému stavu poznání. Absolvent umí s využitím odborných znalostí samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretický nebo praktický problém v uměleckém provozu. Porozumí možnostem, podmínkám a omezením využití poznatků souvisejících uměleckých oborů a bude schopen interpretovat vlastní tvorbu a její zařazení do kontextu současné výtvarné kultury. Absolvent je schopen dle vyvíjejících se souvislostí a dostupných zdrojů vymezit zadání pro umělecké činnosti, koordinovat je, a nést konečnou odpovědnost za jejich výsledky.
Ateliér malby II má konceptuální a intermediální přesahy. Nejenom schopnost studentů intelektuálně poznat zákonitosti malby a umění, ale především zvládnout talent a podvědomé formy myšlení. Důraz je kladen na hledání individuálních řešení ovládnutím intuitivního cítění, ale i důkladnou a věrohodnou analýzou vlastní tvorby. Základem ateliérové výuky jsou individuální i veřejné konzultace, a také ateliérové diskuse. Měly by studenty vést ke schopnosti obhájit svou vlastní práci v kritické polemice. V jednotlivých semestrech budou studenti pracovat na osobních tématech, které budou nadále rozvíjet a zvolené téma dokončí jako magisterskou práci. Profil studenta bude akcentován jako samostatný tvůrčí akt s velkým důrazem na teoretické a praktické zhodnocení dosavadních zkušeností. Absolvent bude schopen rozvíjet a vyhodnocovat teoretické koncepty a metody oboru se snahou o zařazení do širších disciplín a oblastí.
Absolvent bude schopen srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i laikům informace o uměleckých problémech a jejich vlastním názorem na jejich řešení. To znamená, že bude schopen realizovat svůj záměr či umělecké dílo v galerijním provozu. Dále bude schopen pod odborným vedením získávat další znalosti a dovednosti na základě praktické zkušenosti a jejího vyhodnocování. Absolventi při ukončení magisterského studia musí svoji kvalifikaci prokázat schopností samostatně kreativně myslet a tvořit. Absolvent - magistr má uplatnění v oblasti volné tvorby. Schopnost pružné adaptace a orientace v současném výtvarném provozu, aplikace znalostí a dovedností v co nejširším záběru, schopnost projektovat prvky volné tvorby do tvorby užité. Variabilita, maximální potence se dále rozvíjet, využívat elektronických médií jako zdroje informací a poznatků. Schopnost nasměřovat své úsilí na profesní život.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová
Obsah přijímací zkoušky: Obor Malba je realizován ve dvou ateliérech:
  • Ateliér malby I 
  • Ateliér malby II
Při podávání e-přihlášky si uchazeč vybere obor Malba. Zvolený ateliér uvede uchazeč ve 2. kroku e-přihlášky do políčka Poznámka.

Požadavky k přijímací zkoušce:
  • Uchazeč představí a obhájí své dosavadní práce. Představí svou tvorbu, a to pomocí přesně definovaných verbalizovaných postupů, které uplatňoval v dosavadním studiu. Představí své koncepty a nastíní zásadní téma pro magisterskou práci. Toto téma se bude snažit obhájit v kritické polemice.
  • Teoretický diskurz z dějin umění, filozofie, estetiky, dějin umění a současného umění, v němž bude zřetelné studentovo ukotvení.
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat max. 40 bodů. Hranice pro „vyhověl – nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 30 bodů.
  • dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti: max. 20 bodů
  • teoretické znalosti z oboru, praxe v oboru a její výsledky, bibliografie a osobní projekt magisterského studia: max. 20 bodů
Pokud uchazeč za obě disciplíny přijímací zkoušky získá méně než 30 bodů, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:řádný termín: 19. dubna 2018
náhradní termín: 26. dubna 2018
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida (email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub