Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Kresba
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:BcA.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra grafiky a kresby
Anotace:Fenomén kresby je v Ateliéru kresby vnímán v zásadě trojím způsobem:
1. jako tradiční studijní disciplína-zejména v prvním a druhém ročníku je kladen důraz na figurativní věcnou kresbu.
2. jako specifické médium vytváření uměleckého díla.
Široká škála kresebných výrazových prostředků je využívána způsobem, který nepředpokládá následnou realizaci v jiném "definitivním" materiálu. V tomto smyslu může být výsledkem rozměrná kresba či nástěnná kresebná realizace, stejně jako ilustrace literárního textu.
3. jako nástroj výtvarného myšlení- v nejobecnější rovině je kresba v průběhu studia vnímána jako specifický prostor vlastního autorského uvažování, projektování, tvorby v obecném smyslu.
Začít je možné prostým náčrtkem pokračovat k jakémukoli médiu, či postupu, které si zvolený koncept vyžádá.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová - praktická
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je dvoukolová. V 1. kole jsou posuzovány domácí práce všech uchazečů. Do 2. kola přijímací zkoušky postupují automaticky ti uchazeči, jejichž domácí práce byly hodnoceny 10 body.

Požadavky k přijímací (talentové) zkoušce:

První kolo - domácí práce v elektronické podobě celkem v rozsahu 25 prací.
 • fotodokumentace vlastních studií (portrét, figura, ruce...)
 • fotodokumentace vlastní práce úzce se dotýkající zvoleného ateliéru
 • uchazeč vybírá své portfolio tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu
Druhé kolo - praktická zkouška:
Ve 2. kole předloží uchazeči své domácí práce ve fyzické podobě.
 • kresba hlavy podle modelu a figurální kresba
 • splnění zadaných oborových úkolů, které ověří schopnost samostatného a tvůrčího přístupu
 • pohovor orientován na dějiny umění, literaturu, architekturu, film, hudbu, divadlo, současné umění, výstavy, všeobecný rozhled.týkající se dějin umění a výtvarných umění
Pro druhé kolo přijímací zkoušky si postupující uchazeči donesou tyto pomůcky:
 1. Balící papír pro figurální a portrétní kresbu ( minimálně 3x)
 2. Základní kreslící prostředky: tužka, uhel, pero, tuš, tempera, případně další, podle vlastního uvážení
 3. Podle svého uvážení si uchazeč může přinést vlastní podložku, speciální papír, nebo jiné výtvarné potřeby
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat max. 100 bodů. Hranice pro „vyhověl – nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 75 bodů.
 • domácí práce: 10 bodů
 • praktické úkoly: max. 60 bodů
 • rozprava nad domácími pracemi a všeobecný přehled dějin kultury: max. 30 bodů
Pokud jsou domácí práce hodnoceny méně než 10 body, uchazeč nepostupuje do 2. kola přijímací zkoušky.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:1. kolo - domácí práce 18. - 31.3. 2019
2. kolo - řádný termín (trvá 3 dny) duben 2019
2. kolo - náhradní termín (trvá 1 den) duben 2019
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.