OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Sochařství-volná tvorba
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:BcA.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra sochařství
Anotace oboru:Studium sochařství je zde postaveno na klasických základech, vycházejících převážně z evropských tradic. Zprvu studenti pracují s  odlitky starších děl, studují portrét a figuru podle živého modelu ať lidského či zvířecího. Snaží se takto pochopit hmotu, prostor, vnitřní stavbu a celkovou architekturu sochy. Učí se nejen pozorovat, ale i myslet geometricky ? abstraktně. Nahlížet pod povrch věcí, chápat podstatu, a nejen slepě opisovat. Studenti se takto dostávají i teoreticky do dějinných souvislostí formou zadávaných referátů. Střídavě se studiemi přicházejí s vlastními náměty, nebo jsou jim zadávány úkoly tak, aby dokázali reflektovat sebe i současnou dobu vlastními výrazovými prostředky. Učí se zacházet s všemožnými sochařskými materiály (hlína, sádra, dřevo, kov, beton, kámen, umělé pryskyřice). Pracuje na hledání svého vlastního Já.
Profil absolventa: Na konci bakalářského vzdělávání bude mít absolvent oboru základní znalosti dějin a principů především evropského sochařství, zároveň se bude orientovat v současné umělecké scéně. Bude rozumět jednotlivým technologiím, pracovním postupům a materiálům, které se dnes v sochařství používají. Chápe geometrickou podstatu viděné skutečnosti, dokáže s ní pracovat v prostorových souvislostech. Nabude dovedností v oblasti studijního modelování podle živé i neživé přírody, stavění hmoty zevnitř napovrch, čímž se stává svobodným ve schopnosti vytváření zamýšleného tvaru. Na praktické úrovni dokáže používat základní sochařské techniky a variabilně je kombinovat při práci s různými materiály. Umí prezentovat výsledky své práce formou výstav, soutěží, projektů, apod. Absolvent je způsobilý pracovat na zadaných úkolech z oblasti volného i užitého sochařství, ale i vlastní umělecké tvorby. Kreativně pracuje s myšlenkou, obsahem, ale i formou. Je schopen dále se rozvíjet a učit, popř. pokračovat v dalších stupních studia sochařství.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová - praktická
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je dvoukolová. V 1. kole jsou posuzovány domácí práce všech uchazečů. Do 2. kola přijímací zkoušky postupují automaticky ti uchazeči, jejichž domácí práce byly hodnoceny 10 body.

Požadavky k talentové (praktické) zkoušce:

První kolo - domácí práce v elektronické podobě celkem v rozsahu 25 prací.
 • fotodokumentace vlastních studií (portrét, figura, ruce...)
 • fotodokumentace vlastní práce úzce se dotýkající zvoleného ateliéru
 • uchazeč vybírá své portfolio tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu
Druhé kolo - praktická zkouška
Ve 2. kole předloží uchazeči své domácí práce ve fyzické podobě.
 • kresba hlavy podle živého modelu
 • modelování hlavy v životní velikosti podle živého modelu
 • na zadané téma vytvoření 3 až 5 malých skic
 • na zadané téma vymodelování plastiky na základně 40x40 cm - zdůvodnění, proč danou sochu vytvořili, v jakém materiálu ji provedli, v jaké velikosti, zakreslení do prostoru atd.
 • individuální pohovor - rozprava nad domácími pracemi, orientace ve zvoleném oboru, všeobecný přehled uchazeče, znalosti z dějin výtvarné kultury, osobní postoje uchazeče
Pro druhé kolo přijímací zkoušky si postupující uchazeči donesou tyto pomůcky:
 • Pro úkoly z kresby - pevné kreslící podložky pro práci na stojanu (min. B1, 100x70 cm), balící papír na 2 - 3 kresby, přírodní uhel.
 • Pro úkoly ze sochařství - nástroje na modelování, igelity na zabalení hlíny, náčrtník A4 pro nutné poznámky, kreslící potřeby.
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat max. 100 bodů. Hranice pro „vyhověl – nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 75 bodů.
 • domácí práce: 10 bodů
 • praktické úkoly: max. 60 bodů
 • rozprava nad domácími pracemi a všeobecný přehled dějin kultury: max. 30 bodů
Pokud jsou domácí práce hodnoceny méně než 10 body, uchazeč nepostupuje do 2. kola přijímací zkoušky.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:1. kolo - domácí práce: 1. - 18. března 2018
2. kolo - řádný termín (trvá 3 dny): 3. - 5. dubna 2018
2. kolo - náhradní termín (trvá 1 den): 26. dubna 2018
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida (email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub