OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Intermediální umění
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:BcA.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra intermédií
Anotace oboru:Výuka oboru je realizována v rámci tří ateliérů - Ateliér intermediální tvorby, Ateliér video, multimédia, performance a Ateliér animace a audiovizuálního umění.
Obsah výuky ateliéru Intermediální tvorba - vychází z názvu INTERMEDIA - je spojením médií. Médium zde není vnímáno jen jako umělecká forma na bázi konceptuálního umění, ale jako výsledek smyslového vnímání a počínání (zrak, sluch, hmat, čich, myšlenka). Společným výchozím bodem, ve kterém je umístěno výsledné umělecké dílo, je PROSTOR (interiér, exteriér, duchovní místo). Ten je "vyplňován" škálou kombinací uměleckých forem: instalace, objekt, text, video, fotografie, projekce, environment, performance, digitální podoba těchto výrazových forem a následně kombinací těchto forem napříč všeobecně.
Výuka v ateliéru Video, multimédia, performance je postavena na těchto pilířích: teoretická a intelektuální příprava a praktické zvládnutí disciplín současného umění, od kresby a malby po digitální zpracování obrazu a performance (resp. kresba, malba, fotografie, techniky filmu a videa, videoart, multimediální objekt a instalace, performance, umění světla, zvuku, tvorba pomocí dostupných počítačových programů, digitální animace a intermediální prolínání těchto disciplín) a jejich využití pro potřeby individuálního talentu každého studenta - budoucího umělce.
Nedílnými disciplínami ateliéru Animace a audiovizuálního umění jsou dramaturgická a scénáristická příprava různých žánrů audiovizuální tvorby, zásady animační hry, specifika animace různých technologií (kreslená, papírková, poloplastická, plastelínová, loutková a počítačová), režijní koncepce a v neposlední řadě příprava a realizace zvukové stránky audiovizuálního díla. Didaktickým záměrem je propojení s ostatními obory fakulty umění, čímž se rozšíří studentům multidisciplinární plocha k jejich uměleckému myšlení a tvorbě.
Profil absolventa:Konceptuální umění vyučované v ateliéru Intermediální tvorba je rovnocennou součástí škály uměleckých disciplín. Proces vnímání předmětu či atmosféry (situace) je základním výchovným prvkem výuky konceptuálního umění. Otevírá se zde prostor pro uplatnění souhrnu uměleckých výrazových disciplín formou jejich kombinování. Intermedialita je zde chápána jako schopnost globálního pohledu na prostor a čas. Umělecké dílo - výsledek studentovy práce - by mělo být nositelem souhrnu informací, odrazem společenské atmosféry a myšlenkového potenciálu doby. Cílem výuky není pouhý záznam skutečnosti některou z výrazových forem konceptuálního umění, ale i přeměna obsahu reality formou svobodné hry, ironie, mystifikace, sociologické kritiky a všeobecného bádání. Teoretické znalosti dějin umění jsou předpokladem k pochopení umění dnešního - konceptuálního zvláště.
Cílem studia ateliéru Video, multimédia, performance je připravit studenta pro volnou a profesionální uměleckou činnost tvorbou audiovizuálních produktů pro veřejnoprávní i soukromé subjekty, projektů pro architektonické ateliéry, interiérová studia apod., autorstvím webových projektů a prezentací, tvorby webových stránek ad. Současně by měl být schopen uplatnit se jako osoba samostatně podnikající nebo osoba zaměstnaná v různých oborech souvisejících s výtvarným uměním.
Výukový plán ateliéru Animace a audiovizuálního umění umožní studentovi rozvinout jeho tvůrčí potenciál a zvýší tak jeho schopnost pružné adaptace a orientace v současném komerčním i nekomerčním audiovizuálním dění, aplikovat znalosti a dovednosti v co nejširším záběru a projektovat prvky volné tvorby do tvorby užité. Dramaturgická, scenáristická, režijní a producentská průprava mu umožní se autorsky uplatnit nejen ve filmovém umění. Akcentujeme variabilitu, maximální potenci se dále rozvíjet, pracovat s elektronickými a datovými přístroji, grafickým softwarem a využívat elektronických médií jako pracovních prostředků i jako zdroj informací a poznatků.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová - praktická
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je dvoukolová. V 1. kole jsou posuzovány domácí práce všech uchazečů. Do 2. kola přijímací zkoušky postupují automaticky ti uchazeči, jejichž domácí práce byly hodnoceny 10 body.

Obor Intermediální umění je realizován ve třech ateliérech:
 • ateliér intermediální tvorby
 • ateliér video, multimédia, performance
 • ateliér animace a audiovizuálního umění
Při podávání e-přihlášky si uchazeč vybere obor Intermediální umění. Zvolený ateliér uvede uchazeč ve 2. kroku e-přihlášky do políčka Poznámka a také při zaslání domácích prací elektronickou formou.

Požadavky k talentové (praktické) zkoušce:

První kolo - domácí práce v elektronické podobě celkem v rozsahu 25 prací.
 • fotodokumentace vlastních studií (portrét, figura, ruce...)
 • fotodokumentace vlastní práce úzce se dotýkající zvoleného ateliéru
 • uchazeč vybírá své portfolio tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu
Druhé kolo – praktická zkouška
 • Ve 2. kole předloží uchazeči své domácí práce ve fyzické podobě.
 • Individuální pohovor - rozprava nad domácími pracemi, orientace ve zvoleném oboru, všeobecný kulturně - společenský přehled uchazeče, znalosti z dějin výtvarné kultury a současného umění
 • Kresba hlavy nebo půlfigury podle živého modelu
 • Zadaný úkol: téma zadáno vedoucím zvoleného ateliéru (instalace, komiks, objekt, video, fotografie, performance, ...)
 • Volný úkol - téma i formu volí uchazeč
Pro druhé kolo přijímací zkoušky si postupující uchazeči donesou tyto pomůcky:
 • Nářadí na materiálovou tvorbu - řezání, sbíjení, focení, zvuk, modelování a materiál dle vlastního uvážení a svých potřeb a možností.
 • Náčrtník pro poznámky (součást prezentace).
 • Materiál pro kresbu - malbu podle modelu do formátu max. 170x130 cm.
 • Různý materiál podle charakteru předpokládané realizace, nářadí k montáži realizace.
 • Materiál lze pořizovat kdekoli i v průběhu přijímacího řízení.
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat max. 100 bodů. Hranice pro „vyhověl – nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 75 bodů.
 • domácí práce: 10 bodů
 • praktické úkoly: max. 60 bodů
 • rozprava nad domácími pracemi a všeobecný přehled dějin kultury: max. 30 bodů
Pokud jsou domácí práce hodnoceny méně než 10 body, uchazeč nepostupuje do 2. kola přijímací zkoušky.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:1. kolo - domácí práce: 1. - 18. března 2018
2. kolo - řádný termín (trvá 3 dny): 3. - 5. dubna 2018
2. kolo - náhradní termín (trvá 1 den): 26. dubna 2018
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida (email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub