OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Grafika
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:BcA.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra grafiky a kresby
Anotace oboru:Výuka oboru grafika je realizována v rámci tří ateliérů: ateliér volné grafiky, ateliér obalového a knižního designu a ateliér grafického designu.
Ateliér volné grafiky - je zaměřen na rozvoj myšlení, vnímaní a utváření si názoru v reflexi na současnou společnost a umělecký provoz skrze volnou tvorbu. Studium v rámci ateliéru volné grafiky je koncipováno na tvorbu a práci jak s klasickými grafickými technikami (tisk z výšky, tisk z hloubky), tak novými grafickými technikami (serigrafie, ofset, digitální technologie). Dále jsou kreativně studovány všechny dostupné exper. formy tisku a rozmnožovací techniky. Samostatně jsou studovány s aspektem ke grafice metody počítačových programů a práce s fotografií. Student získá co nejširší přehled a možnosti využití grafických technik a technologií s jejími přesahy do jiných médií (objekt, animace).
Ateliér obalového a knižního designu - těžiště výuky je zaměřeno na tvorbu obalu a knižní grafiky směrem k výstupu na průmyslové zpracování, knižní vazbu a současně na volnou tvorbu média papír a autorské knihy. Jednotlivé tyto tvůrčí aktivity se vzájemně prostupují a navazují na sebe, jsou závislé nejen na výtvarné erudici posluchače, ale i na kvalitní průpravě z oblasti technologie, na zvládnutí řemeslných dovedností a současně jsou ovlivňovány novými informacemi a trendy z oboru grafického a obalového designu.
Ateliér grafického designu - koncepce výuky se zaměřuje především na umělecký provoz a odráží jeho potřebu po designérech s uceleným přehledem, schopností širší analýzy a realizace díla v kulturní nebo jiné společenské oblasti. Studenti zkoumají a prezentují různé strategie chápání designu v souvislostech celé hmotné i nehmotné kultury. Je kladen důraz na práci s textem jako nástrojem pro orientaci v prostoru a prostorem jako dějištěm textu.
Profil absolventa:Ateliér volné grafiky - cílem je seznámení studentů s technologiemi všech tiskových procesů s aspektem na tvořivé úsilí a technickou zručnost. V procesu vlastní tvorby jsou studenti vedeni k samostatné svobodné reflexi a začlenění výtvarných představ o světě do životní situace nového tisíciletí. V diskusích s pedagogy a ostatními studenty tříbí a formují svůj vlastní výtvarný názor na grafickou tvorbu a usilují o aktuální tvořivé reflexe a inovace.
Ateliér obalového a knižního designu - odborná příprava během studia umožňuje absolventovi nalézt uplatnění jak ve vysoce specializovaném výtvarném oboru knižní kultury a knižní vazby, tak v širší oblasti grafického designu pro potřeby audiovizuální mediální tvorby, jako i v oblasti tvorby obalového designu. Důraz na kreativitu myšlení a na variabilnost je obecným předpokladem pro zvládnutí různých profesí.
Ateliér grafického designu - studenti se díky skupinovým konzultacím vzájemně inspirují svými ideemi a rešeršemi k zadanému tématu. V průběhu semestru jsou zváni externí odborníci, kteří díky přednáškám a workshopům prohlubují znalosti studentů a nastolují další možné varianty řešení. Absolventi bakalářského studijního oboru jsou připraveni stát se kreativní součástí týmu nezávislého studia, nadace, příspěvkové organizace, mediální agentury, apod.
Absolventi při ukončení bakalářského studia musí svoji kvalifikaci prokázat schopností samostatně kreativně myslet a tvořit. Absolvent - bakalář má uplatnění v oblasti užité, a současně také volné tvorby. Disponuje schopností pružné adaptace a orientace v současném výtvarném provozu. Aplikuje znalosti a dovednosti v co nejširším záběru, projektuje prvky volné tvorby do tvorby užité. Variabilita, maximální potence se dále rozvíjet, využívat elektronických médií jako zdroje informací a poznatků dává předpoklady pro spektrum profesí, pro jejichž výkon je absolvent připravován. Důraz na kreativitu a variabilnost je obecným předpokladem pro zvládnutí různých profesí, avšak oblasti, v nichž by absolvent nalezl uplatnění, jsou především kreativní oddělení reklamních agentur, studia obalového designu, knižní nakladatelství, DTP, oblast multimédií, televize, prostorového designu atd. Absolvent najde uplatnění i jako autor připravený k vlastní volné výtvarné tvorbě.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová - praktická
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je dvoukolová. V 1. kole jsou posuzovány domácí práce všech uchazečů. Do 2. kola přijímací zkoušky postupují automaticky ti uchazeči, jejichž domácí práce byly hodnoceny 10 body.

Obor Grafika je realizován ve třech ateliérech:
 • ateliér volné grafiky
 • ateliér obalového a knižního designu
 • ateliér grafického designu
Při podávání e-přihlášky si uchazeč vybere obor Grafika. Zvolený ateliér uvede uchazeč ve 2. kroku e-přihlášky do políčka Poznámka a také při zaslání domácích prací elektronickou formou.

Požadavky k talentové (praktické) zkoušce:

První kolo - domácí práce v elektronické podobě celkem v rozsahu 25 prací.
 • fotodokumentace vlastních studií (portrét, figura, ruce...)
 • fotodokumentace vlastní práce úzce se dotýkající zvoleného ateliéru
 • uchazeč vybírá své portfolio tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu
Druhé kolo - praktická zkouška
 • Ve 2. kole předloží uchazeči své domácí práce ve fyzické podobě.
 • Uchazečům budou postupně během tří dnů přijímací zkoušky zadány tři úkoly. Každý z úkolů bude zadáním vycházet z jednotlivých ateliérů – volná grafika, obalový a knižní design a grafický design.
 • individuální pohovor - rozprava nad domácími pracemi (studijní práce – portrét, figura, ruce…, vlastní volné práce úzce s dotýkající zvoleného ateliéru), pohovor dále orientován na dějiny umění, literaturu, architekturu, film, hudbu, divadlo, současné umění, výstavy, všeobecný rozhled, týkající se dějin umění a výtvarných umění.
Pro druhé kolo přijímací zkoušky si postupující uchazeči donesou tyto pomůcky:
Min. 5 ks papírů vyšší gramáže cca 250 g/m2, formátu A2 + různé jiné papíry dle uvážení a potřeb adepta, skicák, tužky, tuš, pravítka, kružítka, křivítka, nůžky, řezák, lepidlo, štětce ploché a kulaté, nádobku na vodu, různé barvy (pastely, tempery...) atd.
 • pohovory budou probíhat průběžně
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat max. 100 bodů. Hranice pro „vyhověl – nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 75 bodů.
 • domácí práce: 10 bodů
 • praktické úkoly: max. 60 bodů
 • rozprava nad domácími pracemi a všeobecný přehled dějin kultury: max. 30 bodů
Pokud jsou domácí práce hodnoceny méně než 10 body, uchazeč nepostupuje do 2. kola přijímací zkoušky.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:1. kolo - domácí práce: 1. - 18. března 2018
2. kolo - řádný termín (trvá 3 dny): 3. - 5. dubna 2018
2. kolo - náhradní termín (trvá 1 den): 26. dubna 2018
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studentské stránky ateliéru obalového a knižního designu

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida (email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub