Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Zpěv
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:BcA.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra sólového zpěvu
Anotace:Těžiště výuky je zaměřeno na upevnění správných pěveckých návyků, zkvalitnění a umocnění pěvecko-uměleckých vloh a přivedení studenta k vyspělému technicko-uměleckému projevu. Jde o rozšiřování znalostí, dovedností a nadání posluchače od úrovně maturanta či absolventa konzervatoře. Učební látka a pracovní plán je přizpůsoben zásadně s přihlédnutím k osobnosti, hlasovému oboru a technické vyspělosti studenta. Zde je třeba dbát na rovnoměrné rozvíjení všech muzikálních, technických a uměleckých složek V průběhu studia se učivo vybírá podle individuálních hlasových dispozic a talentu každého studenta. Je nutné usilovat o vytvoření zvukově kvalitního, znělého hlasu v rozsahu nejméně dvou oktáv, s dynamickou a barevnou škálou, pohyblivostí a správnou artikulací. Studium vyžaduje stálé, pravidelné a cílené individuální cvičení a soustavnou přípravu. Vedle semestrálních a ročníkových zkoušek je student povinen vystoupit na recitálových koncertech s uceleným repertoárem a studovat komorní repertoár. Kvalifikaci podporují hodiny korepetice, interpretačního semináře, komorního zpěvu, herecká výchova, klasický a lidový tanec, pohybová průprava a doplňkových teoretických předmětů: fonetiky a fyziologie hlasu, dějin evropské a světové hudební kultury, dějin české hudební kultury, úvodu do estetiky a základu teorie umění apod. Přístup k informacím podporuje jazyková vybavenost posluchačů, podporovaná výukou anglického a italského jazyka.

Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová - praktická
Obsah přijímací zkoušky: Požadavky k talentové (praktické) zkoušce:
 1. Jedna vokalíza.
 2. Jedna lidová píseň.
 3. Jedna umělá píseň z období romantismu.
 4. Jedna árie antiche (17.-18.století).
 5. Jedna operní árie.
Všechny skladby dle vlastního výběru.

Požadavky k ústnímu pohovoru:
 1. vznik opery, bel canto – charakteristiky, princip
 2. Gluckova reforma, Wagner, všeobecný přehled
 3. tradice MPS A.Dvořáka – Karlovy Vary a M.Sch.-Trnavského – Trnava, kulturní dění v místě bydliště
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat max. 100 bodů. Hranice pro „vyhověl – nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 60 bodů, přičemž platí, že pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů byť v jedné disciplíně přijímací zkoušky, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
 • hra na nástroj nebo zpěv (talentová praktická zkouška): 50 – 70 bodů
 • rozbor skladby (písemná zkouška): 5 – 15 bodů
 • všeobecný kulturní přehled (ústní zkouška): 5 – 15 bodů
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test: test z hudební teorie
Termíny přijímacích zkoušek:řádný termín duben 2019
náhradní termín duben 2019
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Uchazeči odevzdají zkušební komisi před začátkem praktické části přijímací zkoušky lékařskou zprávu o foniatrickém vyšetření ke způsobilosti ke studiu zpěvu ne starší 14 dnů.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.