OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Zpěv
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:BcA.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra sólového zpěvu
Anotace oboru:Těžiště výuky je zaměřeno na upevnění správných pěveckých návyků, zkvalitnění a umocnění pěvecko-uměleckých vloh a přivedení studenta k vyspělému technicko-uměleckému projevu. Jde o rozšiřování znalostí, dovedností a nadání posluchače od úrovně maturanta či absolventa konzervatoře. Učební látka a pracovní plán je přizpůsoben zásadně s přihlédnutím k osobnosti, hlasovému oboru a technické vyspělosti studenta. Zde je třeba dbát na rovnoměrné rozvíjení všech muzikálních, technických a uměleckých složek V průběhu studia se učivo vybírá podle individuálních hlasových dispozic a talentu každého studenta. Je nutné usilovat o vytvoření zvukově kvalitního, znělého hlasu v rozsahu nejméně dvou oktáv, s dynamickou a barevnou škálou, pohyblivostí a správnou artikulací. Studium vyžaduje stálé, pravidelné a cílené individuální cvičení a soustavnou přípravu. Vedle semestrálních a ročníkových zkoušek je student povinen vystoupit na recitálových koncertech s uceleným repertoárem a studovat komorní repertoár. Kvalifikaci podporují hodiny korepetice, interpretačního semináře, komorního zpěvu, herecká výchova, klasický a lidový tanec, pohybová průprava a doplňkových teoretických předmětů: fonetiky a fyziologie hlasu, dějin evropské a světové hudební kultury, dějin české hudební kultury, úvodu do estetiky a základu teorie umění apod. Přístup k informacím podporuje jazyková vybavenost posluchačů, podporovaná výukou anglického a italského jazyka.

Profil absolventa:Absolvent dokonale profesionálně zvládá zvolený obor Sólový zpěv a jeho technickou stránku, vysokoškolské základy vědních disciplín historických, hudebně-teoretických, estetických a všeobecně kulturně vzdělávacích. Teoretický i praktický základ získaný bakalářským studiem umožňuje absolventu uplatnění na poli pedagogickém a kulturně organizačním. Kvalifikace bakaláře je garancí jeho schopností samostatné aktivní orientace v problematice oboru a jeho disciplin a způsobilosti získané znalosti a schopnosti tvůrčím způsobem předávat. Je schopen pružné adaptace a orientace v současném hudebním provozu, aplikuje získané znalosti a dovednosti v co nejširším záběru. Absolvent aplikuje všechny poznatky v praxi. Studijní program oboru Sólový zpěv umožňuje absolventům uplatnění v těchto uměleckých činnostech:
" sólista operního, operetního a muzikálového souboru nebo člen sboru v příslušném divadle,
" člen koncertního profesionálního sboru, komorního vokálního ansámblu,
" pedagog pěveckého oboru všech uměleckých škol poskytujících úplné základní, střední, vyšší a vysoké vzdělání, včetně gymnázií s hudebním zaměřením,
" umělecký a produkční pracovník ve veřejných hudebně-kulturních institucích, rozhlase, televizi, koncertních agenturách, hudebních vydavatelstvích apod.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová - praktická
Obsah přijímací zkoušky: Požadavky k talentové (praktické) zkoušce:
 1. Jedna vokalíza.
 2. Jedna lidová píseň.
 3. Jedna umělá píseň z období romantismu.
 4. Jedna árie antiche (17.-18.století).
 5. Jedna operní árie.
Všechny skladby dle vlastního výběru.

Požadavky k ústnímu pohovoru:
 1. vznik opery, bel canto – charakteristiky, princip
 2. Gluckova reforma, Wagner, všeobecný přehled
 3. tradice MPS A.Dvořáka – Karlovy Vary a M.Sch.-Trnavského – Trnava, kulturní dění v místě bydliště
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat max. 100 bodů. Hranice pro „vyhověl – nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 60 bodů, přičemž platí, že pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů byť v jedné disciplíně přijímací zkoušky, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
 • hra na nástroj nebo zpěv (talentová praktická zkouška): 50 – 70 bodů
 • rozbor skladby (písemná zkouška): 5 – 15 bodů
 • všeobecný kulturní přehled (ústní zkouška): 5 – 15 bodů
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test: test z hudební teorie
Termíny přijímacích zkoušek:řádný termín: duben 2018
náhradní termín: duben 2018
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Uchazeči odevzdají zkušební komisi před začátkem praktické části přijímací zkoušky lékařskou zprávu o foniatrickém vyšetření ke způsobilosti ke studiu zpěvu ne starší 14 dnů.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida (email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub