OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Klavír
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:BcA.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra klávesových nástrojů
Anotace oboru:Těžiště výuky je zaměřeno na další rozvíjení stávající interpretační úrovně a celkové hudebnosti, jakož i na přípravu k dalším úkolům praktickým a teoretickým, které úzce souvisejí s oborem. Při stanovení studijní náplně jednotlivých ročníků se vychází z faktu, že studenti jsou při zahájení studia v 1. ročníku technicky i výrazově na velmi rozdílné úrovni - z této skutečnosti je třeba vycházet a podle toho individuálně stanovit postup výuky jednotlivých studentů. Podporovány jsou samozřejmě všechny tvůrčí aktivity, které mohou ve výsledku kladně ovlivnit uměleckou úroveň studenta. Studium vyžaduje stálé, pravidelné a cílené individuální cvičení a soustavnou přípravu. Vedle semestrálních a ročníkových zkoušek je student povinen vystoupit na recitálových koncertech s uceleným repertoárem, korepetovat jiné nástroje nebo zpěv a studovat komorní repertoár. Kvalifikaci podporují hodiny korepetice, interpretačního semináře, komorní hry, orchestrální praxe, hry z listu a orchestrálních partů a doplňkových teoretických předmětů: dějin evropské a světové hudební kultury, dějin české hudební kultury, úvodu do estetiky a základu teorie umění apod. Přístup k informacím podporuje jazyková vybavenost posluchačů.
Profil absolventa:Absolvent dokonale profesionálně zvládá nástroj a jeho technickou stránku, vysokoškolské základy vědních disciplín historických, hudebně-teoretických, estetických a všeobecně kulturně vzdělávacích. Teoretický i praktický základ získaný bakalářským studiem umožňuje absolventu uplatnění na poli pedagogickém a kulturně organizačním. Kvalifikace bakaláře je garancí jeho schopností samostatné aktivní orientace v problematice oboru a jeho disciplin a způsobilosti získané znalosti a schopnosti tvůrčím způsobem předávat. Je schopen pružné adaptace a orientace v současném hudebním provozu, aplikuje získané znalosti a dovednosti v co nejširším záběru. Absolvent aplikuje všechny poznatky v praxi.
Absolvent se může uplatnit jako samostatný tvůrčí umělec, sólista, člen uměleckých těles a souborů, jako umělecko-pedagogický pracovník nebo umělecko-koncepční a produkční pracovník ve veřejných kulturních institucích, v rozhlase, v televizi, v koncertních agenturách, v hudebních vydavatelstvích apod.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová - praktická
Obsah přijímací zkoušky: Požadavky k talentové (praktické) zkoušce:
 1. Dvě etudy virtuózního charakteru k prokázání technické vyspělosti. Z toho jedna Chopinova (kromě pomalých a posthumních), druhá etuda dle vlastního výběru od některého z těchto skladatelů – F.Liszt, S.Rachmaninov, A.Skrjabin, C.Debussy.
 2. J.S.Bach – Preludium a fuga z Temperovaného klavíru nebo jedna Bachova suita či tokáta nebo Fantazie a fuga.
 3. Jedna věta v sonátové formě z klasické sonáty J.Haydna, W.A.Mozarta (mimo Sonátu facile) nebo L.v.Beethovena.
 4. Jedna skladba větší formy nebo výběr z cyklu některého autora období romantismu – R.Schumann, F.Chopin, F.Liszt, B.Smetana, P.I.Čajkovskij, J.Brahms, S.Rachmaninov.
 5. Jedna rozsáhlejší skladba některého českého nebo světového autora 20.století – L.Janáček, J.Suk, V.Novák,B.Martinů, C.Debussy, M.Ravel, S.Prokofjev, D.Šostakovič, E.Suchoň, L.Fišer apod.

Celý repertoár hraje uchazeč zpaměti!

Požadavky k ústnímu pohovoru:
 1. nejvýznamnější skladatelé klavírní tvorby 18. a 19.století, charakteristika jejich klavírní stylizace a výrazových prostředků
 2. přehled významných klavírních skladeb a jejich autorů z období klasicismu, romantismu, novoromantismu, impresionismu, česká klavírní tvorba 19. a 20.století
 3. koncertní a hudební život, který sledujete
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat max. 100 bodů. Hranice pro „vyhověl - nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 60 bodů, přičemž platí, že pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů byť v jedné disciplíně přijímací zkoušky, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
 • hra na nástroj nebo zpěv (talentová praktická zkouška): 50 - 70 bodů
 • rozbor skladby (písemná zkouška): 5 - 15 bodů
 • všeobecný kulturní přehled (ústní zkouška): 5 - 15 bodů
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test: test z hudební teorie
Termíny přijímacích zkoušek:řádný termín: duben 2018
náhradní termín: duben 2018
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida (email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub