OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Klarinet
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:BcA.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra dechových nástrojů
Anotace oboru:Student je přijat na základě přijímacího řízení, ve kterém prokazuje své hudební znalosti, interpretační a technické dovednosti a nadání na úrovni absolventa konzervatoře. V průběhu studia rozšiřuje, rozvíjí a prohlubuje hudební repertoár, interpretační náročnost, technickou dovednost, schopnost profesionálně zvládnout sólová veřejná vystoupení a komorní hru. Na základě svých nástrojových znalostí a dovedností studuje a prohlubuje na vysokoškolské úrovni hudební pedagogiku zaměřenou na studovaný obor, především v oblasti didaktiky a metodiky. Studium vyžaduje stálé, pravidelné a cílené individuální cvičení a soustavnou přípravu. Vedle semestrálních a ročníkových zkoušek je student povinen vystoupit na recitálových koncertech s uceleným repertoárem a studovat komorní repertoár.
Souhrn všech studovaných předmětů s akcentací na hlavní obor znamená, že se od absolventa vyžaduje schopnost profesionálních interpretačních výkonů závažné hudební literatury, odborná orientace v problematice a schopnost samostatné pedagogické činnosti jak v elementární výuce, tak i v práci se závažnější uměleckou literaturou na uměleckých školách. Celá koncepce studia je zaměřená na výchovu sólistů, koncertních mistrů, členů symfonických a operních souborů a také pedagogů základních uměleckých škol. Cílem bakalářského studia je dosažení takové umělecko-interpretační úrovně ve hře na nástroji, aby posluchač po absolvování studia mohl kvalitně plnit úlohu, kterou od něho očekává umělecká nebo pedagogická praxe, se zvláštním zřetelem k interpretačním požadavkům. Při stanovení náplně jednotlivých ročníků a rámcového učebního plánu nutno vycházet z toho, že studenti jsou při vstupu do 1. ročníku FU OU technicky připraveni pro interpretaci virtuózních skladeb.
Profil absolventa:Absolvent při ukončení bakalářského studia musí svoji kvalifikaci prokázat schopností samostatně kreativně myslet a tvořit. Tyto vlastnosti dokumentuje bakalářským absolventským koncertem (celovečerním recitálem) a bakalářskou závěrečnou prací. Disponuje schopností samostatné umělecké práce, pružné adaptace a orientace v současném uměleckém provozu. Dovede aplikovat znalosti a dovednosti v co nejširším záběru. Variabilita, maximální potence se dále rozvíjet, využívání všech zdrojů informací a poznatků dávají předpoklady pro spektrum profesí, pro jejichž výkon je absolvent připravován. Důraz na kreativitu a variabilnost je obecným předpokladem pro zvládnutí různých profesí, avšak oblasti, v nichž by absolvent nalezl uplatnění, jsou především koncertní činnost sólová a komorní, hra v symfonickém, operním, operetním či komorním orchestru. Umělecká výchova k interpretaci hudební instrumentální literatury historických epoch na profesionální úrovni. Rozvoj schopností, dovedností a umělecky tvůrčího a osobitého přístupu k formě a obsahu hudebního díla, k jeho vnitřní a vnější významovosti, k zákonitostem hudebního vývoje, k pochopení jednotlivých slohů a k odborné dovednosti tuto problematiku přenášet do interpretačního projevu. Cílem studia je dosažení takové umělecko - interpretační úrovně ve hře na nástroj, aby posluchač po absolvování studia mohl kvalitně plnit úlohu, kterou od něho očekává umělecká praxe, se zvláštním zřetelem k interpretačním požadavkům.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová - praktická
Obsah přijímací zkoušky: Požadavky k talentové (praktické) zkoušce:
  1. Etudy: E. Cavallini - 30 Caprices - jedna etuda dle volby uchazeče
  2. P. Jeanjean - 18 perfektních etud nebo 16 moderních etud - jedna etuda dle vlastní volby
  3. Jeden z následujících koncertů (celý, zpaměti): W. A. Mozart - Koncert A dur, C. M. von Weber - Koncert Es dur nebo f moll, F. V. Kramář - Koncert Es dur, L. Spohr - Koncert c moll
  4. Jedna skladba menší formy - sonáta, suita, sonatina apod. dle vlastního výběru (doporučené: B. Martinů - Sonatina, C. Saint-Saëns - Sonáta, J. Brahms - Sonáta Es dur nebo f moll
Požadavky k ústnímu pohovoru:
  1. reforma I. Müllera a vznik Böhmova systému (H. E. Klosé)
  2. klarinetová literatura v období klasicismu a romantismu
  3. významné akce na Pražském jaru
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat max. 100 bodů. Hranice pro „vyhověl - nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 60 bodů, přičemž platí, že pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů byť v jedné disciplíně přijímací zkoušky, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
  • hra na nástroj nebo zpěv (talentová praktická zkouška): 50 - 70 bodů
  • rozbor skladby (písemná zkouška): 5 - 15 bodů
  • všeobecný kulturní přehled (ústní zkouška): 5 - 15 bodů
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test: test z hudební teorie
Termíny přijímacích zkoušek:řádný termín: duben 2018
náhradní termín: duben 2018
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida (email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub