OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Anglický jazyk
Typ studia:doktorské
Forma studia:prezenční
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra anglistiky a amerikanistiky
Anotace oboru:Doktorský studijní program Anglický jazyk / English Language je určen vynikajícím absolventům magisterského studia v oboru Anglický jazyk a literatura / Anglická filologie / Anglistika, Učitelství anglického jazyka a Anglický jazyk se zaměřením na překlad, případně absolventům oborů příbuzných (např. Britská a americká studia, Areálová studia - USA, Kanada apod.). Program se zaměřuje na studium anglické jazykovědy, a to na její synchronní i diachronní rozměr. V návaznosti na tradici pražské školy jazykovědné je kladen důraz na funkčně-strukturální přístup ke zkoumání jazykových jevů, ať už v rámci jednoho jazyka (anglického), tak při srovnávání jazyků (např. angličtiny s češtinou). V souladu s odborným zaměřením členů katedry je vedle tradičních lingvistických předmětů kladen důraz na interdisciplinární rámec studijního plánu.
Profil absolventa:Absolvent se orientuje v základních otázkách filozofie s přihlédnutím k oboru, který je předmětem studia.
Absolvent zvládl základní metody vědecké práce v dané disciplíně a je obeznámen s nejnovějšími poznatky ve zvoleném oboru. Jeho znalosti prokazují, že došlo k prohloubení, doplnění a rozvinutí jeho teoretického poznání, myšlení a vědomostí získaných v předcházejícím magisterském studiu anglického jazyka.
Absolvent je schopen interpretovat fakta získaná studiem a aplikovat je ve své samostatné vědecké a publikační činnosti.
Absolvent je vysoce kvalifikovaným odborným pracovníkem v oblasti anglické jazykovědy. Je schopen dobře se orientovat v dané vědní oblasti a má širší společensko-filozofický rozhled. Je schopen samostatně řešit stanovené úkoly a umí prezentovat výsledky své činnosti na úrovni odpovídající moderním trendům v oblasti komunikačních technologií.
Absolvent rozumí vztahu jazyka, kultury a společnosti v anglicky mluvících zemích a tyto znalosti dokáže aplikovat při řešení aktuálních problémů souvisejících mimo jiné s migrací a globalizací.
Absolvent se uplatní na katedrách anglistiky a amerikanistiky vysokých škol, resp. na jazykových katedrách, ve výzkumných ústavech, vědeckých knihovnách, v archivech a nakladatelstvích, v odborných institucích a organizacích v České republice i v zahraničí, případně na středních školách.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude realizována formou odborného pohovoru. U pohovoru může být prověřena též znalost cizího jazyka.
Kritéria přijímací zkoušky: Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu. Maximální ohodnocení, které může uchazeč získat, je 100 bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku musí vykonat všichni uchazeči.
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:10. až 14. září 2018
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:více informací o doktorském studiu na KAA

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub