OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Polský jazyk a literatura
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra slavistiky - Oddělení polonistiky
Anotace oboru:Cílem studijního programu Polský jazyk a literatura (dvouletý, navazující magisterský program) je poskytnout solidní oborově vědní základ, který vytvoří předpoklady jak pro další vzdělávání studentů v rámci doktorských studijních programů a celoživotního vzdělávání, tak pro vstup do praxe. Odborné magisterské studium navazuje na program bakalářský a zaměřuje se na prohloubení jazykové kompetence a rozšíření teoretických znalostí získaných v předchozím studiu. Program je orientován jak na synchronní, tak na diachronní filologii a na aplikační předměty. Profilace studentů různými směry je umožněna již v průběhu studia nabídkou povinně volitelných a výběrových předmětů.
Profil absolventa:Student získá v rámci předmětů společného základu všeobecné znalosti, které jsou metodologickým základem jeho samostatné výzkumné činnosti. V průběhu studia si zdokonaluje svou jazykovou kompetenci na úroveň C2 (zkušený uživatel jazyka podle Společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky). Odborné znalosti získává v povinných předmětech lingvistického a literárněvědného zaměření a v předmětech povinně volitelných. Vedle znalostí z oblasti synchronní lingvistiky má přehled o jednotlivých etapách vývoje polského jazyka a o hlavních tendencích ve vývoji polštiny. Absolvent má výbornou znalost polské literatury, literárních směrů a žánrů a všeobecný kulturně společenský přehled, včetně oblasti česko-polských vztahů. Absolvování bloku předmětů jazykovědného, literárněvědného nebo zaměřeného na regionální problematiku dává studentovi možnost, aby se příslušným směrem profiloval pro profesní život. Absolvent má vytříbený mluvený i písemný projev, schopnost komunikovat bez potíží v běžném jazyce i v odborné polštině. Je schopen řešit samostatně úkoly, nacházet při jejich řešení nové tvořivé přístupy a výsledky své práce prezentovat formami, které odpovídají současným trendům v oblasti informačních a komunikačních technologií. Získané znalosti je schopen dále rozvíjet dle požadavků praxe.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemná
Obsah přijímací zkoušky: Vstupní požadavky pro studium v navazujícím magisterském oboru Polský jazyk a literatura vycházejí z obsahu bakalářských studijních oborů polské filologie a cílových kompetencí, které odpovídají úrovni nejméně B2 (samostatný uživatel) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Předpoklady pro vstup do magisterského studia se ověřují písemnou přijímací zkouškou, ve které musí uchazeč prokázat znalost normativní gramatiky polského jazyka a ze samostatného zpracování zadaného tématu formou eseje, které ověřují uchazečovy znalosti problematiky profilujících odborných předmětů z bakalářského studijního programu: morfologie, syntax, fonetika a ortografie, polská kultura a reálie, polská literatura. Během písemné zkoušky nelze pracovat s překladovými, výkladovými, pravopisnými aj. slovníky. Písemná zkouška probíhá v polském jazyce v rozsahu uvedené doporučené literatury. Časová náročnost na vypracování písemné zkoušky činí max. 90 minut.
Kritéria přijímací zkoušky: Hodnotí se věcná správnost, adekvátní používání odborné terminologie, komplexnost, bohatost a správnost používaných gramatických, lexikálních prostředků a syntaktických struktur. K prokázání stanovené referenční úrovně musí být uchazeč schopen jasně a srozumitelně formulovat myšlenky a strukturovat text.

Maximální počet bodů, které lze v testu získat, je 100. Každé správné řešení je bodově ohodnoceno úměrně náročnosti úkolu. Za nesprávná řešení nejsou odečítány body. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 40 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku musejí vykonat všichni uchazeči o studium. Certifikáty o dosažených jazykových zkouškách, průměr známek z bakalářského studia aj. skutečnosti nejsou bodově bonifikovány.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 28. května do 1. června 2018, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub