OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Literární věda - teorie a dějiny národních literatur
Typ studia:doktorské
Forma studia:prezenční
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra české literatury a literární vědy
Anotace oboru:Studium rozšiřuje a prohlubuje znalosti, odborné dovednosti a způsobilosti získané a ověřené v magisterském studium. Zájemce o toto studium může být absolventem nebohemistického magisterského studia (např. polonistiky, germanistiky, slovakistiky) a svůj disertační projekt zaměřuje na témata komparativní, obvykle na konfrontaci české literatury s jinojazyčnými literárními kontexty. Studium se zaměřuje zvláště na znalosti metodologie literární vědy; obecné, synchronní a diachronní komparatistiky; otázky rekonstrukce literárního vývoje. Student během studia prokazuje porozumění literárněvědným metodám a školám, genologické problematice, zvládá umění interpretace textu a základy textologie. Pracuje se znalostmi principů literární komunikace (včetně regionálních aspektů) a s širším kulturním kontextem národních literatur (spojení literatury s jinými oblastmi umění, vazby na vnější, mediální kontext apod.).
Profil absolventa:Absolvent svou disertační prací, zkouškami, vystoupeními na odborných fórech i zapojením do projektů prokazuje systematickou znalost pramenů, dějin alespoň dvou národních literatur, metodologie literární vědy, filozofie umění i širších kontextů literární komunikace. Absolvent dovede analyzovat strategii a estetiku textu, ovládá metodologii literární vědy a vybraných příbuzných oborů, má základy z literární komparatistiky a znalosti kontextu alespoň dvou národních literatur (např. české a polské, české a německé, české a slovenské). Výsledky své vědecké činnosti je schopen publikovat v odborném tisku. Absolvent je v rámci studia zapojen do vědeckých projektů, proto zvládá pokročilé badatelské postupy a dokáže je prezentovat veřejně.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude realizována formou odborného pohovoru. U pohovoru může být prověřena též znalost cizího jazyka.
Kritéria přijímací zkoušky: Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu. Maximální ohodnocení, které může uchazeč získat, je 100 bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku musí vykonat všichni uchazeči.
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:10. až 14. září 2018
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub