OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Filozofie
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra filozofie
Anotace oboru:Navazující magisterské studium oboru Filozofie je určeno absolventům/absolventkám tříletého bakalářského studia oboru Filozofie, případně podobných oborů s převážně filozofickým zaměřením, ať už jednooborových či dvouoborových studijních kombinací.
Cílem studia oboru Filozofie je vyprofilovat absolventy/absolventky znalé filozofie jednak jako určitého penza moudrosti nashromážděné v dějinách myšlení, a jednak jako specifické metody, která má své nezastupitelné místo v širokém spektru věd.
Profil absolventa:Absolvent oboru Filozofie se velmi dobře orientuje v dějinách filozofie a v systematické filozofii. Má dobrou
znalost základních filozofických problémů a jejich různých řešení, jak v dějinách, tak v současné filozofii. Filozofické problémy a texty umí kvalifikovaně promýšlet, interpretovat a zaujímat k nim kritická stanoviska. Umí se zaměřovat v dílčích filozofických disciplínách na speciální problémy a prakticky je aplikovat. Je schopen filozofickými metodami teoreticky analyzovat problémy, které přináší profesní praxe v určitých oblastech společenského života, zejména v kultuře, politice, společenských vědách, umění, ale i v přírodních vědách či medicíně. Je schopen filozoficky zobecňovat, uvažovat systematicky a koncepčně o konkrétních problémech, formulovat otázky, pojmenovávat problémy a vytvářet tak návrhy koncepčních a strategických řešení složitých problémů. Díky vhodně zvolené kombinaci volitelných předmětů je vybaven schopností odborně se profilovat v konkrétní speciální disciplíně jak v rámci filozofie, tak v oblastech k filozofii přilehlých nebo se s filozofií prolínajících.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní
Obsah přijímací zkoušky: Ústní zkouška prověří znalost základních filozofických pojmů, problémů a způsobů jejich řešení v dějinách filozofického myšlení, schopnost uchazeče/uchazečky vést filozofický dialog a argumentovat, zájem o obor, případně o specifickou oblast filozofické problematiky.
Přijímací pohovor se bude skládat ze dvou okruhů:
  1. Dějiny filozofie
  2. Člověk a jeho otázky
Uchazeč/ka si z každého okruhu vylosuje jednu otázku. Otázky tematicky vycházejí z otázek ke státní závěrečné zkoušce z bakalářského oboru Filozofie.
Kritéria přijímací zkoušky: Maximální počet za každý okruh bude 50 bodů, tj. dohromady maximální počet 100 bodů.
Minimální počet pro vykonání ústní zkoušky je 40 bodů.
Hodnotí se přehled v dané oblasti, přesnost uváděných informací a schopnost argumentace.
Prominutí přijímací zkoušky:žádné
Doporučená literatura: Není předepsána žádná literatura.
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 28. května do 1. června 2018, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub