OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Okruhy pro přijímací řízení

zpět

Název oboru: Biologie (dvouoborové)

Tématické okruhy vycházejí z platných pedagogických dokumentů pro vzdělávání a současných platných učebnic biologie pro gymnázia. Budou ověřovat znalosti uchazečů z jednotlivých biologických vědních disciplin s důrazem na pochopení vztahů a souvislostí mezi biologickými objekty i jevy.

Biologie člověka

 • Tkáně lidského těla: Přehled a základní rozdělení tkání lidského těla a jejich stavba a funkce (krycí a výstelkové tkáně, pojivové tkáně, svalové tkáně, nervová tkáň).
 • Kosterní soustava - pasivní pohybový a opěrný systém: Obecná část (stavba kostí, typy kostí, kostní spoje) a systematický popis - osová kostra (lebka, páteř, hrudník), kostra horní končetiny, kostra dolní končetiny.
 • Svalová soustava - aktivní pohybový systém: Obecná část (stavba svalů, funkce svalů) a přehled svalových skupin lidského těla (hlavní funkce a příklady svalů).
 • Řídicí systémy:
  1. Nervová soustava: Mikroskopická stavba nervového systému (stavba neuronu, synapse, vedení nervového vzruchu). Principy funkce nervové soustavy (reflex, reflexní oblouk, stres, stresová reakce), systematický popis (smyslové orgány, centrální nervový systém - mozek a mícha a periferní nervový systém).
  2. Endokrinní systém: Funkce endokrinních žláz, principy látkového řízení ve srovnání s řízením nervovým, přehled endokrinních žláz a jejich funkcí.
 • Cévní soustava: Přehled tělesných tekutin, funkce tělesných tekutin při udržování stálosti vnitřního prostředí (homeostázy). Stavba a funkce krve, krevní skupiny. Stavba a funkce srdce. Krevní cévy - stavba, základní rozdělení (tepny, žíly, vlásečnice), popis (malý krevní oběh, velký krevní oběh). Mízní systém. Nejčastější onemocnění kardiovaskulárního systému. Základy stavby a funkce imunitního systému (protilátková imunita, očkování).
 • Trávicí soustava: Funkce trávicího systému, anatomický přehled (ústní dutina, trávicí trubice, velké žlázy). Metabolizmus - příjem, zpracování a výdej látek a energií.
 • Dýchací soustava: Funkce dýchací soustavy, typy dýchání (mechanizmy vnějšího a vnitřního dýchání), transport dýchacích plynů v organizmu. Anatomický přehled (horní cesty dýchací, dolní cesty dýchací, plíce).
 • Vylučovací soustava: Funkce vylučovací soustavy, anatomický přehled - ledviny (stavba a funkce nefronu, principy tvorby moči), močové cesty (močovody, močový měchýř, močová trubice).
 • Kůže: Funkce kůže, stavba kůže, kožní deriváty (rohové deriváty, kožní žlázy).
 • Pohlavní soustava: Funkce pohlavní soustavy, principy tvorby pohlavních buněk (gametogeneze). Pohlavně přenosné choroby, metody ochrany a prevence. 1) Anatomický přehled mužského pohlavního systému. 2) Anatomický přehled ženského pohlavního systému. Menstruační a ovariální cyklus, oplození, těhotenství.
 • Ontogeneze člověka: Vymezení základních pojmů (růst a vývoj). Prenatální ontogeneze (embryonální a fetální fáze). Postnatální ontogeneze (přehled a základní charakteristika jednotlivých etap).
 • Základy fylogeneze člověka a jeho předků: Pozice rodu Homo v biologickém systému. Základní rozdíly mezi lidoopy a člověkem. Přehled základních etap fylogeneze člověka (australopitékové, habilinní, erektoidní a sapientní fáze vývoje rodu Homo).

Biologie živočichů

 • Živočišná buňka a tkáně
 • Fylogeneze orgánových soustav
 • Prvoci (Protozoa) - systém, stavba těla, rozmnožování, zástupci, význam.
 • Diblastika - houby (Porifera) a žahavci (Cnidaria) - stavba těla (typy), zástupci, význam.
 • Triblastika - ploštěnci (Plathelminthes) a hlísti (Nemathelminthes) - typy tělních dutin, prvoústí, kruhoústí, ploštěnci, hlísti, vířníci, stavba těla, rozmnožování, zástupci.
 • Měkkýši (Mollusca) a kroužkovci (Annelida) - typy tělních dutin, prvoústí, kruhoústí, systém, stavba těla, rozmnožování, zástupci se zaměřením na faunu ČR.
 • Členovci (Arthropoda) - klepítkatci, žabernatci, vzdušnicovci (Tracheata) - charakteristika a rozdělení členovců, klepítkatci, žabernatci, mnohonožky, stonožky, hmyz, stavba těla, systém, hlavní zástupci, význam.
 • Druhoústí - ostnokožci (Echinodermata) a nižší strunatci (Chordata) - charakteristika druhoústých a strunatců, ostnokožci, pláštěnci, kopinatci, stavba těla, hlavní zástupci.
 • Nižší obratlovci (Anamnia) - charakteristika obratlovců (Vertebrata), kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, stavba těla, zástupci, význam.
 • Vyšší obratlovci (Amniota) - plazi, ptáci, savci - charakteristika, zástupci se zaměřením na faunu ČR.
 • Etologie - vrozené a získané chování, instinkty, potravní, obranné, rozmnožovací chování, sociální chování a komunikace, příklady.

Biologie rostlin a hub

 • Anatomie a morfologie rostlin - rostlinná buňka, pletiva, vegetativní a generativní orgány rostlin.
 • Fyziologie rostlin - fotosyntéza, příjem, transport a výdej látek, pohlavní a nepohlavní rozmnožování rostlin, vegetativní a generativní rozmnožování rostlin, pohyby rostlin, růst a vývin rostlin, rostlinné hormony.
 • Systém a evoluce rostlin - rodozměna výtrusných a semenných rostlin,stavba těla, způsob rozmnožování a význam řas, mechorostů, rostlin plavuňových, přesličkových, kapraďorostů, nahosemenných a krytosemenných, zástupci.
 • Ekologie a ochrana rostlin
 • Houby - stavba těla, způsob výživy, rozmnožování, systém a význam hub pro člověka.
 • Lišejníky - stavba těla, rozmnožování lišejníků, symbióza, ekologický význam lišejníků.

Genetika

 • Molekulární základy dědičnosti - struktura a funkce nukleových kyselin, genetický kód, gen, replikace, transkripce, translace, exprese gen. informace, regulace genové exprese.
 • Genetika buňky - genetická informace prokaryotní a eukaryotní buńky, meióza a mitóza.
 • Genetika mnohobuněčného organismu - Mendelovy zákony, genové interakce, Morganovy zákony, vazba genů, typy chromozového určení pohlaví, dědičnost znaků vázaných na pohlaví.
 • Genetická proměnlivost - faktory podmiňující proměnlivost organismů, typy mutací, příčiny vzniku a následků mutací.
 • Genetika populací - genetické zákonitosti v autogamické a panmiktické populaci, Hardyho-Weinbergův zákon, příbuzenské křížení.
 • Genetika člověka - metody výzkumu genetiky člověka, dědičné choroby, lékařská genetika.

Ekologie a ochrana životního prostředí

 • Ekologické vztahy mezi organismy a prostředím; základní ekologické pojmy.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub