OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra filozofie
Anotace oboru:Navazující magisterské studium oboru Učitelství základů společenských věd pro SŠ je určeno absolventům tříletého bakalářského studia oboru Základy společenských věd nebo Občanská výchova, Filozofie, případně podobných oborů s převážně společenskovědním či filozofickým zaměřením. Cílem studia oboru Učitelství základů společenských věd pro SŠ je vyprofilovat absolventy/absolventky schopné pedagogického působení na středních školách, ale i  zapracovat se do jiných oblastí pedagogické a společenské praxe.
Profil absolventa:Absolvent je vybaven patřičným společenskovědním základem humanitního vzdělání. Dokáže se dobře orientovat v dějinách filozofie i její systematice, dobře zvládl základy logiky a etiky, politologie a politické teorie, sociologie i ekonomie, případně religionistiky či teorie práva. Aktivně užívá odbornou terminologii a je schopen plně pracovat se společenskovědními texty (a to nejen v češtině, ale nejméně v jednom dalším cizím jazyce), rozumět jim, vykládat je či kriticky analyzovat.
Umí pracovat s moderními informačními a komunikačními technologiemi. Je schopen patřičnými metodami zpracovávat problémy, které přináší profesní praxe v určitých oblastech lidské činnosti - pedagogické, sociální, kulturní, politické, umělecké či jiné. Je schopen systematické a koncepční práce s konkrétními problémy, dokáže formulovat otázky, pojmenovávat a označovat sporné body, vytvářet koncepční a strategická řešení nejrůznějších problémů zvláště v pedagogickém prostředí.
Zvládá techniku didaktického zpracování a reprodukování společenskovědní tematiky. Obsáhl základy hlavních způsobilostí pro pedagogickou praxi: didaktických, obecně pedagogických, diagnostických a intervenčních, sociálně komunikativních, manažerských a legislativních i profesně sebereflexivních. Disponuje praktickými komunikačními dovednostmi: umí se přesně a srozumitelně vyjadřovat, věcně správně a účinně argumentovat - ústně i písemně. Dovede obhajovat teze, kriticky posuzovat logické chyby. Umí organizovat duševní práci a intelektuální činnost jak svou, tak skupiny lidí (především studentů).
Díky plné pedagogické i didaktické způsobilosti je připraven nastoupit na nejrůznější typy středních škol jako pedagog. Vzhledem k současným nárokům kladeným na pedagoga bude magistr kompletně připraven pro výkon tohoto povolání podle všech požadavků praxe.
Díky studiu široké problematiky společenských věd bude vybaven k profesní adaptabilitě v řadě jiných zaměstnání, kde se očekává zodpovědnost, flexibilita, samostatnost, kreativita a další podobné vlastnosti. Absolvent může být úspěšně zapracován do řady oblastí lidských činností - od sociální, politické, kulturní, umělecké či jiné (nejen) humanitní, ať již na úrovni veřejného nebo soukromého sektoru.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní
Obsah přijímací zkoušky: Ústní zkouška prověří znalost základních problémů a pojmů společenských věd, orientaci v dějinách filozofie, logiky a etiky, základních politologických, sociologických i ekonomických otázkách, základech religionistiky a teorie práva. Prověří také schopnost adepta/adeptky přesně a srozumitelně se vyjadřovat, správně a účinně argumentovat a komunikovat.
Přijímací pohovor se bude skládat ze dvou okruhů:
  1. Filozofie
  2. Politologie a sociologie
Uchazeč/ka si z každého okruhu vylosuje jednu otázku. Otázky tematicky vycházejí z otázek ke státní závěrečné zkoušce z bakalářského studijního oboru Základy společenských věd.
Kritéria přijímací zkoušky: Maximální počet za každý okruh bude 50 bodů, tj. dohromady maximální počet 100 bodů.
Minimální počet pro vykonání ústní zkoušky je 40 bodů.
Hodnotí se přehled v dané oblasti, přesnost uváděných informací a schopnost argumentace.
Prominutí přijímací zkoušky:žádné
Doporučená literatura: Není předepsána žádná literatura.
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 28. května do 1. června 2018, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).

Regulovaná povolání:
  • Učitel střední školy [kód regulované jednotky 497] - § 9 zákona č. 563/2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Učitel druhého stupně základní školy [kód regulované jednotky 493] - § 8 zákona č. 563/2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Učitel vyšší odborné školy [kód regulované jednotky 575] - § 11 zákona č. 563/2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisůmohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub