OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra germanistiky
Anotace oboru:Dvouoborový magisterský studijní obor Učitelství německého jazyka a literatury je koncipován jako odborné učitelské studium, které spojuje teoretické učitelské vzdělávání s aplikací znalostí a s rozvíjením dovedností. Cílem studia je vychovat absolventy schopné vyučovat německému jazyku a literatuře na všech typech středních škol.
Profil absolventa:Absolvent dvouletého magisterského studijního oboru Učitelství německého jazyka pro SŠ dosáhne pokročilého stupně jazykové kompetence ve všeobecné a odborné němčině na úrovni C2 - zkušený uživatel. Bude disponovat dobrou úrovní znalostí z jazykovědy a dějin německé literatury s důrazem na současný vývoj jazyka a trendy v moderní literatuře německy mluvících zemí. Pedagogické-didaktické poznatky bude schopen aplikovat nejen ve výuce němčiny jako cizího jazyka, ale i při rozvíjení sociální, komunikativní a reflexivní kompetence. Získá předpoklady pro postgraduální a doktorské studium.

Základní uplatnění: Absolventi magisterského studijního programu v oboru Učitelství německého jazyka pro střední školy mají všechny předpoklady vykonávat profesi učitele na všech typech škol včetně bilingvních gymnázií, na jazykových školách a vyšších odborných školách. Mohou se uplatnit v řadě dalších povolání, např. v oblasti cestovního ruchu, v podnikovém managementu českých a zahraničních firem i v různých institucích kulturního zaměření, jako jsou redakce časopisů, novin či jiná masmédia. Mají také předpoklady pracovat ve státní správě, diplomacii a institucích Evropské unie se sídlem v ČR i v zahraničí.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:bez přijímací zkoušky
U uchazeče se předpokládá znalost gramatiky, literatury, historie a reálií německy mluvících zemí v rozsahu bc. studia, dále schopnost správného a plynulého vyjadřování v cílovém jazyce.
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:U navazujícího magisterského studijního oboru, kde se nekoná přijímací zkouška nebo se nehodnotí zaslané dokumenty, je stanovena též podmínka týkající se příbuznosti studijního oboru. Pokud uchazeč řádně neukončil nebo není v posledním roce studia studijního oboru, který je příbuzný navazujícímu magisterskému oboru, na který se hlásí, nesplňuje tuto podmínku pro přijetí. (Příbuznost oboru zhodnotí zkušební komise na příslušné katedře.)

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).

Regulovaná povolání:
  • Učitel střední školy [kód regulované jednotky 497] - § 9 zákona č. 563/2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Učitel druhého stupně základní školy [kód regulované jednotky 493] - § 8 zákona č. 563/2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Učitel vyšší odborné školy [kód regulované jednotky 575] - § 11 zákona č. 563/2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisůmohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub