OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Okruhy pro přijímací řízení

zpět

Název oboru: Společný základ navazujícího magisterského studia Učitelství pro střední školy

Pedagogika:

Okruhy z pedagogiky

 1. Pedagogika jako věda
 2. Možnosti zkoumání pedagogických jevů
 3. Ideály a cíle edukace
 4. Mravní výchova v edukaci
 5. Sociální prostředí jako faktor rozvoje člověka
 6. Výchova v rodině
 7. Základy pedagogiky volného času
 8. Interakce a komunikace ve výchově
 9. Cíle výchovy a cíle výuky
 10. Strategie výuky

 1. Pedagogika jako věda. Pojetí pedagogiky jako vědy, vymezení předmětu pedagogiky, struktura pedagogiky (základní pedagogické disciplíny, jejich charakteristika). Pedagogické teorie a paradigmata, základní pedagogické pojmy (pojmy: výchova, vzdělávání, výuka, edukace, edukační realita, edukační prostředí; cíle, principy, složky a metody výchovy).

 2. Možnosti zkoumání pedagogických jevů. Výzkumné metody pedagogiky (pozorování, dotazník, rozhovor, studium dokumentů, experiment, aj.). Informační zdroje k pedagogice (zákl. odborná literatura, časopisy, databáze, web stránky – servery o výchově a vzdělávání).

 3. Ideály a cíle edukace. Klasifikace výchovných cílů, fáze, etapy. Složky výchovy (rozumová, mravní, tělesná, estetická a pracovní). Principy a zásady edukace (klasifikace a aplikace v praxi).

 4. Mravní výchova v edukaci. Pojem morálka (etika, mravnost), právo a morálka. Mravní formování člověka (elementární návyky a zvyky, formování mravního přesvědčení, interiorizace norem, pojem charakter, morální city). Asociální a antisociální chování, příčiny vzniku, možnosti prevence.

 5. Sociální prostředí jako faktor rozvoje člověka. Vznik, vývoj a předmět sociální pedagogiky. Biologické a sociální determinanty vývoje a formování člověka. Základní formativní instituce: rodina, škola, malá sociální skupina (především vrstevnické skupiny), rezidenční instituce.

 6. Rodina jako základní výchovná instituce. Historický vývoj rodiny a její současné proměny, znaky a funkce rodiny, vývojové fáze nukleární rodiny. Stabilita rodiny, faktory ovlivňující funkčnost rodiny. Formy nestability rodiny, rodičovská role, autonomie, výchovné styly matky a otce, výchovné postoje rodičů, pedagogicko-psychologická charakteristika domova. Týrané a zanedbávané dítě (CAN), syndrom odcizeného rodiče (PAS).

 7. Základy pedagogiky volného času. Předmět a pojetí pedagogiky volného času, základní teorie a přístupy. Volný čas v kontextu lidské činnosti. Dětské a mládežnické organizace (YMCA, YWCA, Sokol, skautské hnutí). Charakteristika pedagogiky zážitku a prožitku, její vymezení, prostředky a cíle.

 8. Interakce a komunikace ve výchově. Objasnění pojmů - formy, struktura, dynamika. Verbální a neverbální komunikace. Činitelé interakce, interakční proces, Teorie mezilidské a pedagogické komunikace, její základy možnosti a uplatnění v pedagogickém procesu.

 9. Cíle výchovy a cíle výuky. Cíle výuky: taxonomie, požadavky na formulaci, chyby při vymezování Dovednost vytvořit cíl výuky (tématického celku) a jeho aplikace vzhledem ke studijnímu zaměření. Učební úlohy, základní kategorie, vztah cílů výuky a učebních úloh.

 10. Strategie výuky. Metody výuky, klasifikace podle J. Maňáka, ev. I. J. Lernera; přednosti a limity užití jednotlivých metod. Aktivizační metody, metody rozvíjející tvořivé myšlení. Organizační formy výuky, srovnání základních forem.

Psychologie:

 1. Základy psychologie
 2. Vývoj názorů na duševní život člověka
 3. Pojem osobnost, koncepce osobnosti
 4. Průběh vývoje osobnosti
 5. Duševní výkonnost člověka
 6. Paměť a myšlení
 7. Inteligence a tvořivost
 8. Citový vývoj člověka
 9. Motivace
 10. Sociální chování a sociální dovednosti

 1. Základy psychologie. Psychologie jako věda, její úkoly, předmět zkoumání. Přehled hlavních odvětví psychologie. Pedagogická psychologie – předmět, výzkum v pedagogické psychologii. Výzkumné metody v psychologii.

 2. Vývoj názorů na duševní život člověka. Reprezentativní psychologické teorie (psychoanalýza, behaviorismus, humanistická psychologie a příbuzné koncepce). Základní psychologické pojmy – psychika, psychické procesy, stavy, vlastnosti.

 3. Pojem osobnost, koncepce osobnosti. Struktura a dynamika osobnosti, rysy osobnosti. Mechanismy vývoje a formování osobnosti. Dědičnost a prostředí. Sociální učení.

 4. Průběh vývoje osobnosti. Vývojová stadia, vývojové úkoly, zrání. Charakteristika mladšího školního věku a období dospívání.

 5. Duševní výkonnost člověka. Kognitivní procesy, přehled poznávacích procesů a jejich charakteristik, kognitivní vývoj. Schopnosti a dovednosti.

 6. Paměť a myšlení. Charakteristika pojmů, typy paměti. Význam paměti a myšlení v poznávání skutečnosti. Vývoj myšlení a poznávání podle J. Piageta.

 7. Inteligence a tvořivost. Charakteristika pojmů, význam. Klasifikace různých druhů inteligence. Měření a testování inteligence, modely. Divergentní myšlení, tvořivost a škola.

 8. Citový vývoj člověka. Základní emoce a třídění citových projevů. Temperament, temperamentové typologie.

 9. Motivace. Vymezení pojmu, Maslowova teorie motivace, klasifikace potřeb. Postoje, hodnoty, zájmy.

 10. Sociální chování a sociální dovednosti. Sociální status, role, sociální konformita. Sociální dovednosti, asertivita.
mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub