Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Polský jazyk
Typ studia:doktorské
Forma studia:kombinované
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:
Anotace:Cílem doktorského studia je umožnit nadaným studentům navazujícího magisterského studijního programu se zaměřením na polskou (slovanskou) jazykovědnou filologii prohloubit své znalosti z oboru a získat příslušné odborné kompetence, které jim umožní uplatnit se na domácích a zahraničních pracovištích (na univerzitách a jiných vysokých, popř. středních školách, ve výzkumných ústavech a dalších odborně zaměřených institucích) jako kvalifikovaní, samostatní vědecko-výzkumní pracovníci nebo jiní specialisté. Této kvalifikace dosáhnou studenti díky systematické přípravě, která zahrnuje i publikační činnost a další aktivity spojené s prezentací výsledků badatelské práce a vytvářením příslušného vědeckého paradigmatu.
Profil absolventa:Odborné znalosti:
Absolvent doktorského studijního programu Polský jazyk prokáže znalost výzkumných metod a technik (Metody lingvistického zkoumání), definuje relevantní typologické rozdíly mezi polštinou a češtinou (Polsko-česká jazykovědná komparatistika), prohloubí vlastní teoretické vědomosti týkající se lingvistických škol a směrů (Kapitoly z teorie a dějin lingvistiky) a osvojí si metodologii, terminologii, jakož i základní teze disciplín na pomezí jazykovědy a sociologie, politiky, etnografie, antropologie apod. (Úvod do etno-, eko-, polito- a sociolingvistiky).

Dále student podle tématu disertační práce získá speciální odborné znalosti z oblasti jazykové komunikace a kulturní kompetence, stratifikace polského jazyka a jeho vývoje, polsko-českých jazykových kontaktů či kognitivní lingvistiky (viz předměty individuální specializace). Absolvent se orientuje v základních otázkách filozofie s přihlédnutím k studovanému oboru, rozšíří si jazykové kompetence v jednom cizím jazyce a blíže pozná jeden nemateřský a dosud neabsolvovaný slovanský jazyk, a to minimálně na úrovni, která mu umožňuje porozumět příslušné odborné literatuře.

Odborné dovednosti:
Absolvent doktorského studijního programu Polský jazyk je schopen pod vedení odborníka (školitele) připravit a provést základní výzkum, zpracovat a interpretovat data a sdělit výsledky bádání širší odborné veřejnosti (konferenční vystoupení, publikační činnost). Je schopen participovat na badatelském úkolu (zapojení do projektu národní nebo mezinárodní povahy), zvolit a prostudovat příslušnou odbornou literaturu, podat její syntézu a vytvořit původní autorské dílo v rozsahu dílčí studie (článek, kapitola v knize, teze disertační práce 1-3 a vlastní disertační práce v rozsahu 180 stran a více).

Obecné způsobilosti:
Absolvent doktorského studijního programu Polský jazyk je vysoce kvalifikovaným specialistou zaměřeným na polský jazyk (polskou filologii). Najde uplatnění na specializovaných pracovištích (vědecké ústavy), ve školství (univerzity, vysoké školy, střední školy v ČR i zahraničí) a jiných sférách lidské činnosti. Umí samostatně hledat, třídit a zpracovat informace týkající se jeho zaměření, psát i korigovat (kriticky posuzovat) odborné texty. Ovládá metody vědecké práce v dané disciplíně, má přehled v rámci odborné literatury vztahující se k předmětu jeho bádání, je obeznámen s nejnovějšími poznatky v daném oboru. Jeho výstupní znalosti prokazují, že u něj došlo k výraznému rozvoji úrovně teoretického poznání i k nabytí příslušných zkušeností s empirickým výzkumem.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací pohovor má formu diskuse nad projektem disertační práce, který uchazeč dodává jako tištěnou přílohu své přihlášky ke studiu. V projektu uchazeč vymezí téma a cíl práce, prokáže teoreticko-metodologickou připravenost pro studium v doktorském studijním programu a znalost relevantní sekundární literatury k navrženému tématu. Uchazeč rovněž vymezí specifičnost projektu a jeho přínos jakož i strukturu zamýšlené disertační práce. Přijímací zkouška probíhá formou odborné rozpravy nad předloženým projektem disertační práce, během níž jsou prověřovány a hodnoceny předpoklady uchazeče pro vědeckou práci, jeho orientace v daném oboru, znalost odborné literatury a schopnost samostatného vědeckého myšlení. V rámci pohovoru se ověřuje také motivace uchazeče ke studiu a jeho jazykové znalosti.
Kritéria přijímací zkoušky: Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu. Maximální ohodnocení, které může uchazeč získat, je 100 bodů. Minimální počet bodů pro úspěšné složení zkoušky je 50.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku musejí vykonat všichni uchazeči o studium.
Doporučená literatura: Doporučená literatura odpovídá zaměření uchazečovy disertační práce.
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 9. do 13. září 2019, přesný termín bude uchazeči sdělen e-mailem po uzavírce pro podávání přihlášek
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:O studium se mohou ucházet pouze absolventi magisterských filologických programů se zaměřením na polskou filologii nebo programů příbuzných (realizovaných v ČR i v zahraničí).

Životopis a projekt disertační práce může být napsaný v češtině nebo polštině. V těchto jazycích také bude probíhat přijímací pohovor.

O finálním názvu a obsahu disertační práce, jakož i o jazyku disertační práce rozhodne oborová rada s ohledem na badatelské zaměření a jazykové způsobilosti budoucího školitele.

K přijímacímu pohovoru se uchazeč o studium musí dostavit osobně, ve stanoveném termínu.


Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .