Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Filozofická studia
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra filozofie
Anotace:Navazující magisterský studijní program Filozofická studia je koncipován jako mezinárodní studium, na němž se budou podílet univerzitní pracoviště tří zemí: České republiky (katedra filozofie FF Ostravské univerzity), Slovenska (katedra filozofie FF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici) a Polska (Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). Spolupráce na realizaci studijního programu je popsána ve smlouvě mezi jmenovanými univerzitami (viz příloha).
Cílem studijního programu Filozofická studia je umožnit absolventům bakalářského typu studia, kteří již mají přehled o základních podobách kladení filozofických otázek v dějinách i v současnosti, studovat v mezinárodním studijním programu, kde se budou podrobněji seznamovat a dále specializovat zejména v dějinách filozofického myšlení (především klasická antická filozofie a rozvíjení této tradice v pozdějších dobách), ve filozoficko-metodologických a vědecko-filozofických otázkách, které tvoří základ koncepčního filozofického přístupu k teoretickému vědění, a dále v otázkách sociální, politické a právní filozofie (praktická filozofie), především s ohledem na aktuální problémy současné společnosti. Toto zaměření studijního programu na jedné straně vhodně pokrývá podstatné oblasti filozofie jako takové (dějiny filozofie, systematická teoretická i praktická filozofie) a zároveň koresponduje s vědecko-výzkumnou činností zapojených pracovišť. Absolventi a absolventky tak budou schopni komparovat stav i metody bádání na jednotlivých pracovištích a dále rozšiřovat poznatky napříč třemi národními filozofickými tradicemi. Zároveň budou rozumět nejen národnímu kontextu probírané problematiky, ale dokáží je chápat v mezinárodním rozsahu a to nejen na základě krátkodobých studijních pobytů či četby relevantní světové literatury, ale přímo na způsobech, jak se daná témata řeší v akademickém světě v jiném národním prostředí.
Studující takto získají teoretické nástroje pro vlastní kritický a metodicky podložený přístup k analýze a řešení aktuálních společenských, vědecko-filozofických či historicko-filozofických problémů. Cílem studijního programu je umožnit studujícím získat komplexní přehled o uvedených tématech současné filozofické diskuze, včetně možnosti specializace v rámci zmíněných oblastí filozofie, k čemuž slouží jednotlivé předměty studijního plánu. Dalším z cílů studijního programu Filozofická studia je připravit filozoficky vzdělané odborníky a odbornice, kteří jsou schopni kriticky myslet, patřičně argumentovat a promýšlet současné problémy v široké historické perspektivě, s interdisciplinárními a internacionálními přesahy.
Profil absolventa:Absolventi programu Filozofická studia se velmi dobře orientují v aktuálních vybraných problémech dějin filozofie a systematické filozofie a to na úrovni recepce světové diskuze ve třech národních kontextech.
Studující navazujícího magisterského programu Filozofická studia získají:
1. odborné znalosti (všeobecné, odborné a speciální):
a) prokazují znalosti na úrovni soudobého stavu filozofického poznání v synchronním i diachronním přístupu k filozofické problematice, zejména v oblasti směrů současné filozofie a metodologie vědy, aktuálních otázek praktické filozofie (sociální, právní, politická) a v dějinách filozofie a následné recepci (především) antické filozofie;
b) znají odlišné metodologické postupy v různých filozofických tradicích, umí je aplikovat na aktuální řešené problémy především v uvedených oblastech filozofického tázání se;
c) znají specifické kulturní kontexty tří národních přístupů k historickým i aktuálním filozofickým otázkám ve zmíněném předmětném rozsahu;
d) mají další speciální znalosti, které jsou dány jejich individuálním studijním zaměřením a volbou z nabídky povinně-volitelných a výběrových studijních předmětů;
2. odborné dovednosti (všeobecné, odborné a speciální):
a) jsou schopni samostatně vymezit filozofický problém v oblasti sociální, právní či politické filozofie, genderových studií, filozofie a metodologie vědy a vědeckého myšlení a v práci s recepcí historického odkazu;
b) dokáží vymezit a definovat základní pojmy těchto předmětných oblastí a používat adekvátní terminologii;
c) dokáží konceptuálně analyzovat a interpretovat komplexní materiály filozofických diskuzí a umí řešit teoretické otázky tvůrčím způsobem s využitím metodologie zvolených teorií, konceptů a postupů oboru, zejména těch, které jsou používány v současných filozofických směrech;
d) dokáží porozumět filozofickému a společenskovědnímu textu v cizím jazyce;
e) jsou schopni pomocí racionálních argumentů zdůvodnit volbu adekvátního přístupu při řešení konkrétního teoretického nebo praktického problému;
f) dokáží samostatně formulovat společenský problém z politického, právního či sociálně-filozofického hlediska, navrhnout postup jeho řešení, argumentačně navrhované řešení zdůvodnit a adekvátně jej písemně zpracovat;
g) umí posuzovat limity vědeckého poznání, jeho přesahy do praxe i analyzovat důsledky vědeckého a technického rozvoje pro společnost;
h) umí zohlednit specifické prostředí, v němž se daný filozoficky relevantní problém řeší a komparovat návrhy diverzního nahlížení na navržená koncepční řešení;
i) umí řešit specifické filozofické otázky, které jsou dány jejich individuálním studijním zaměřením a volbou z nabídky povinně-volitelných a výběrových studijních předmětů;
3. obecné způsobilosti (všeobecné, odborné a speciální):
a) jsou způsobilí samostatně a odpovědně rozhodovat v nových nebo měnících se souvislostech s přihlédnutím k širším společenským důsledkům rozhodování;
b) umí samostatně formulovat problém, postup jeho řešení a cíl odborné činnosti, koordinovat ji a nést konečnou odpovědnost za její výsledky;
c) dokáží zaujmout postoj k aktuálním politickým, právním a genderovým společenským problémům, který zohlední jejich historický vývoj a možné důsledky alternativ jejich řešení;
d) umí začlenit konkrétní problém do širších teoretických a historických souvislostí a na tomto základě jej tvořivě interpretovat;
e) disponují komunikačními dovednostmi: umí se přesně vyjadřovat, správně a logicky argumentovat a diskutovat o filozofických a společenskovědních tématech, jakož i o aktuálních společenských problémech;
f) jsou schopni komunikovat s odborníky v jiných vědních oblastech a podílet se na týmovém řešení problémů;
g) dokáží se kultivovaně vyjadřovat v cizím jazyce o filozofických a společenskovědních tématech;
h) jsou vybaveni schopností samostatně získávat vědomosti a celoživotně se učit.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .