Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Fyzická geografie
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra fyzické geografie a geoekologie
Anotace:Environmentální geografie je moderní geografickou disciplínou, která systematicky řeší vztahy mezi jednotlivými složkami krajiny a zabývá se rovněž interakcí člověka s krajinnou sférou. Cílem navazujícího studijního programu Environmentální geografie je prohloubení znalostí jednotlivých složek krajiny a ekologických vazeb v krajině, pochopení krajiny jako celku a pokročilé osvojení moderních metod využívaných ve vědách o Zemi. Důraz je kladen rovněž na zvládnutí základních postupů vědecké práce a zdokonalení jazykové výbavy prostřednictvím vybraných kurzů vedených v angličtině. Výuka je vedena prakticky a vedle přednášek studenti získají potřebné dovednosti formou projektů a prostřednictvím terénních a laboratorních cvičení. Studijní program se skládá ze dvou specializací, kdy každá má obecněji pojaté environmentálně geografické jádro a specializační nadstavbu se zaměřením na fyzickou geografii či na ochranu a tvorbu krajiny. Cílem studijního programu je tak příprava odborníků, kteří rozumí prostorovým vazbám v krajině, chápou příčiny a důsledky změn životního prostředí a dovedou tyto problémy s pomocí adekvátních metod řešit. Absolventi najdou uplatnění v komerční sféře, veřejné správě, odborných institucích, případně mohou pokračovat v doktorském studijním programu Environmentální geografie.
Profil absolventa:Absolventi mají hluboké znalosti struktury a fungování krajinné sféry. Jsou schopni popsat a mapovat strukturu krajiny a její jednotlivé složky a kriticky hodnotit roli člověka v krajině. Chápou současné změny v krajině na pozadí studia vývoje Země ve čtvrtohorách. Při sběru terénních dat jsou schopni pracovat s nejmodernějšími detekčními a mapovacími technologiemi. Orientují se v pokročilé statistické analýze dat a ovládají základní modely využívané v environmentální praxi. Samozřejmostí je solidní dovednost základních geoinformačních technologií. V průběhu studia je u studentů systematicky zdokonalována odborná angličtina. Schopnost samostatného řešení úkolů je podporována projektovou výukou a praktickým zaměřením terénních a laboratorních cvičení. Absolventi jsou schopni zpracovat jednoduchý návrh grantového projektu a ovládají základy legislativy v oboru životního prostředí.
V rámci specializace Fyzická geografie si absolventi prohloubí znalosti fyzikální podstaty vybraných procesů, které vytváří krajinu. S ohledem na odbornou specializaci pracoviště je důraz kladen zejména na reliéf a vodní složku krajiny. Klíčovým objektem zájmu jsou procesy, které mají charakter přírodních ohrožení. V tomto ohledu si absolventi dále osvojí dovednosti na poli modelování (např. modelování eroze a transportu sedimentů, případně modelování stability svahů). Důraz je kladen na tradiční i moderní metody zpracování a interpretace digitálních modelů reliéfu. Projektová výuka je zaměřená na terénní výzkum a využití moderních metod sběru a analýzy dat jako jsou geofyzikální metody, moderní techniky hydrologických měření, batymetrické sondování či pořizování dat o krajině pomocí bezpilotních systémů.
V rámci specializace Ochrana a tvorba krajiny absolvují studenti fyzickogeografické disciplíny v kombinaci s biologickými a ekologickými vědami. Důraz je kladen na problematiku krajinného managementu, a to jak v v obecné rovině, tak v rovině specifických prostředí (např. říční krajina, horské oblasti, post-industriální krajina). Významnou součástí studia jsou otázky druhové i územní ochrany přírody. Studiem živých i neživých komponent krajiny získají dále absolventi schopnost krajinné syntézy, což jim umožní řešit problémy ekosystémových služeb či adaptace krajiny na globální environmentální změny. Projektová výuka je zaměřená na krajinné plánování, tvorbu územních plánů či řešení modelových situací střetů v krajině.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:forma přijímací zkoušky je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Obsah přijímací zkoušky: obsah přijímací zkoušky je uveden u požadavků k přijetí ke studiu
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:pokud je možnost prominutí, je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Doporučená literatura: viz okruhy pro přijímací řízení
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.