Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Tělesná výchova pro SŠ
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra studií lidského pohybu
Anotace:Cílem studijního programu Učitelství pro střední školy na OU je připravit kvalifikované učitele pro výuku na středních školách. Zároveň dle zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících je absolvent tohoto programu způsobilý k výkonu profese učitele také pro 2. st. základních škol. Koncepce je jednotná napříč třemi fakultami připravujícími učitele středních škol - pedagogickou, filozofickou a přírodovědeckou. V rámci studijního programu si student volí vždy dvě specializace, s výjimkou jednooborová specializace Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ. Těžiště kurikula je v pedagogických a psychologických disciplínách, oborových didaktikách a praxi. Pedagogické a psychologické předměty jsou koncipovány tak, aby umožnily studentům proniknout do hloubky v jednotlivých disciplínách a zároveň vytvářely vzájemné vazby. Značný prostor je věnován profesním praxím. Zároveň se prohlubuje oborově-vědní základ získaný v předcházejícím studiu.

Společná část SP zahrnuje:
- pedagogicko-psychologické předměty,
- oborové didaktiky,
- reflektované praxe,
- předměty vedoucí ke zpracování diplomové práce.

Specializace zahrnují:
- oborově-vědní předměty,
- oborově-didaktické předměty.

Studium má studentům zejména poskytnout příležitost
- k osvojení odborných znalostí a dovedností v oblasti obecně-didaktické, oborově-didaktické a psychodidaktické; (prostřednictvím předmětů Obecná didaktika, oborové didaktiky a další oborově-didaktické předměty, Kurikulum, Pedagogická psychologie, praxe);
- k rozvíjení odborných znalostí a dovedností v oblasti diagnosticko-intervenční (Pedagogická psychologie, Základy psychopatologie dětí a mladistvých, Inkluzivní speciální pedagogika, Náročné situace ve škole, praxe);
- k osvojení odborných znalostí a dovedností v oblasti pedagogického managementu a legislativy (Obecná didaktika, oborové didaktiky, Inkluzivní speciální pedagogika, příp. Management třídy a školy);
- k vytvoření dovedností profesní sebereflexe a obecných způsobilosti souvisejících s profesní a osobnostní kultivací (všechny disciplíny, především však reflektivní zkušenost z praxí);
- k rozvíjení odborných znalostí a dovedností v oblasti aprobačních oborů;
- k rozvíjení znalostí a dovedností z oblasti informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání (například prostřednictvím předmětu Vedení výuky pomocí ICT);
- k dalšímu rozvoji schopnosti studentů komunikovat profesionálně ve svém oboru v mezinárodním prostředí (zejména prostřednictvím bloku povinně-volitelných předmětů zaměřených na internacionalizaci).

Student si volí dvě z následující nabídky 22 specializací:
Anglický jazyk, Biologie, Český jazyk, Dějepis, Dějiny výtvarné kultury, Fyzika, Francouzský jazyk, Geografie, Hudební výchova, Chemie, Informatika, Matematika, Německý jazyk, Polský jazyk, Pedagogika, Psychologie, Ruský jazyk, Sbormistrovství, Španělský jazyk, Tělesná výchova, Výtvarná výchova, Základy společenských věd.
Profil absolventa:Odborné znalosti
Student prokáže znalost

a) v oblasti didaktické a psychodidaktické:
- současných teorií vzdělávání a teorií kurikula;
- základních didaktických kategorií: zejm. cílů výuky, metod výuky a metod hodnocení, organizačních forem, učebních úloh;
- podstaty učení, činitelů ovlivňujících učení, zákonitostí učení a teorií učení;
- zákonitostí procesů motivace a hodnocení ve výuce;
- profesních činností, kompetencí a požadavků na učitele;
- základních kurikulárních dokumentů;
- principů tvorby kurikula a podstaty pedagogical content knowledge;
- procesů a podmínek fungování školy a legislativních norem souvisejících s výkonem učitelského povolání;

b) v oblasti oborově-didaktické:
- současného stavu oborově-didaktické teorie a praxe;
- základní odborné literatury;
- aktuální učebnicové produkce a dostupných oborových edukačních materiálů a médií;

c) v oblasti diagnostické a intervenční:
- projevů vzdělávacích potřeb studenta, včetně studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, a postupů řešení pedagogických situací při práci se studenty;
- podpůrných opatření a zásad při vzdělávání žáků s různými druhy postižení;
- preventivních strategií sociálního vyloučení;
- základů diferenciální diagnostiky v oblasti psychických poruch;

d) v oblasti oborové:
- zásadních teoretických a metodologických aspektů oboru;
- hlavních tematických oblastí oboru a způsobů a výsledků jejich současného výzkumu;
- oborové domácí i zahraniční odborné literatury.

Odborné dovednosti
Student dokáže

a) v oblasti didaktické a psychodidaktické:
- aplikovat teoretické didaktické poznatky ve výuce,
- projektovat vlastní výuku, navrhnout přípravu na hodinu a následně analyzovat a hodnotit vyučovací hodiny z hlediska didaktické teorie;
- využit teorie kurikula při zpracování tematického celku svého aprobačního předmětu;
- adaptovat, příp. navrhovat kurikulum pro vlastní školu a hodnotit učebnice při výběru pro vlastní výuku;
- orientovat se v krizových situacích ve výuce.

b) v oblasti oborově-didaktické:
- využít impulzy z odborné literatury a transformovat je do vlastního pedagogického působení;
- ve svém oboru kriticky posoudit kvalitu a vhodnost využití konkrétních vzdělávacích metod pro příslušný věkový stupeň;
- zhodnotit účelnost a adekvátnost využití edukačních médií při prezentaci konkrétních témat.

c) v oblasti diagnostické a intervenční:
- diagnostikovat vyučovací styl učitele a učební styly žáků;
- v základních schématech řešit výchovné problémy žáků a náročné pedagogické situace ve výuce;
- identifikovat rizikové charakteristiky studenta a volit přiměřenou prevenci a intervenci;
- rozpoznat projevy základních poruch a duševních nemocí;
- rozpoznat a klasifikovat projevy žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a aplikovat vhodná podpůrná opatření.

d) v oblasti oborové:
- kriticky identifikovat hlavní problémy oboru a zastávat odborně fundovaná stanoviska v rámci svého oboru.

Obecné způsobilosti související s profesní a osobnostní kultivací

Student
- dokáže reflektovat osobní vlastnosti a tendence seberozvoje v rámci utváření vhodných charakteristik "dobrého" učitele, vč. neustálého rozvoje svých oborově-didaktických kompetencí;
- je schopen reflektovat vzdělávací potřeby a zájmy žáků a uvědomit si také limity svého pedagogického působení;
- dokáže realizovat výzkumné šetření;
- dokáže porozumět anglicky psanému odbornému textu ze svého oboru a vytvořit vlastní odborný text v anglickém jazyce;
- využívá informační a komunikační technologie jak pro přípravu na výuku, tak ve vlastní výuce.

Propojení konkrétních odborných znalostí, dovedností a obecných způsobilostí se studijními předměty, ve kterých si je student osvojí, je prezentováno v podrobnější verzi profilu absolventa v externím dokumentu.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:test znalostí z oboru
Obsah přijímací zkoušky: test odborných znalostí z oboru pokrývá rozsah výuky bakalářského programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání realizovaného PdF OU
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:Zkoušku lze prominout uchazečům, kteří dosáhli ve studijním programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání váženého studijního průměru 2,0 a lepšího, a současně nebyl hodnocen při obhajobě diplomové práce a části SZZ z tělesné výchovy horší známkou než D.
Žádost o prominutí přijímací zkoušky musí být podaná písemně na Katedře studií lidského pohybu nejpozději do 25. května příslušného roku, kdy byla podaná přihláška ke studiu.
Doporučená literatura: zdroje doporučené v rámci státní bakalářské zkoušky z tělesné výchovy
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:11.-20. května 2019
Požadavky pro přijetí: Úspěšné vykonání přijímacího testu, dodání ověřené kopie bakalářského diplomu a Potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tělesné výchovy
Určení příbuznosti oborů jako podmínka pro přijetí ke studiu do navazujících magisterských oborů
Okruhy pro přijímací řízení: základní znalosti z oblasti kinantropologického základu a biomedicínských oborů
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.