Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Fotografie
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:MgA.
Jazyk výuky:
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra intermédií
Anotace:Cílem je umělec, autor, jež bude schopen užívat profesionálně fotoaparát i jako kameru a ovládne i celý proces práce s pohyblivým obrazem. V práci s obrazem bude schopen být samostatnou jednotkou i členem případně vedoucím profesionálního týmu pracujícím na libovolném úkolu, jež disponuje statickým nebo pohyblivým obrazem ve výstupu. Schopnosti, zkušenosti, dovednosti i znalosti získané seznámením se s technologiemi a znalost jejich propojování do celků spolu s kulturní šíří rozhledu absolventa mu umožní být samostatnou tvůrčí osobností, ale i vést tým a řídit kolegy, jenž se podílí na úkolech dílčích. Bude schopen pracovat i v zahraničí, jak samostatně, tak i jako člen mezinárodního týmu. Absolvent bude obeznámen také s produkční a s redakční prací, se základními možnostmi animace a se základy práce v 3D prostředí. Tvůrčí a myšlenková vyzrálost mu umožní přesně formulovat jak svou vizi, tak její praktickou realizaci. Díky tomu bude schopen maximálně zefektivnit práci svou i práci týmových kolegů. Absolvent bude schopen své znalosti a dovednosti i srozumitelně předávat. Absolvent bude disponovat také schopností pružné adaptace a orientace, jak v běžné praxi, tak v současném výtvarném provozu. Bude umět aplikovat znalosti a dovednosti v co nejširším záběru, projektovat prvky volné tvorby do tvorby užité. Variabilita, maximální potence se dále rozvíjet, využívat technologií a elektronických médií jako zdroje informací a poznatků, schopnost tvůrčím způsobem je kombinovat. Tyto schopnosti budou obecným předpokladem pro zvládnutí různých profesí v kulturních a kreativních oblastech.
Profil absolventa:1) Odborné znalosti
- hluboká znalost, jak dějin média fotografie, tak dějin výtvarného umění
- znalost a přehledná orientace v primární i sekundární literatuře týkající se oboru
- hluboká znalost média fotografie i v kontextu jiných médií
- hluboká znalost současných technologií, pracovních postupů a materiálů, které se ve fotografii používají a znalost práce s nimi
- hluboká znalost a vhled do vizuální komunikace a do možností jejího použití
- znalost a uvědomění si antropologických, filozofických, etických, sociologických, psychologických a jiných aspektů ovlivňujících vlastní tvorbu a schopnost tyto poznatky využít k recepci svých i jiných děl
2) Odborné dovednosti
- dovednost profesionálně zvládat celý pracovně tvůrčí proces vzniku technických obrazů libovolnou cestou a na libovolném typu přístroje a ovládat též záznam a zpracování pohyblivého obrazu
- schopnost svobodně pracovat s obrazem v analogovém, digitálním, virtuálním světě
- dovednost inovativním způsobem pracovat s informacemi
- dovednost dlouhodobého plánování práce při realizaci projektu pro sebe i pro spolupracující tým
- schopnost samostatně vymezit praktický nebo teoretický problém a řešit jej tvůrčím způsobem s využitím vybraných teorií, konceptů a metod oboru, včetně kritické reflexe
-schopnost se učit a tvořivě využívat technologické i teoretické podněty i z oborů jiných

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru.
  • uchazeč předloží vlastní portfolio, případně další dokumentaci dosavadní tvůrčí činnosti
  • pohovor prověří uchazečovy znalosti z oboru – znalost kultury v širším slova smyslu; znalost výtvarného umění, včetně současného; znalosti v oboru fotografie, včetně znalostí technologických postupů a tradic oboru; ovládnutí funkcí programu Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe InDesign a alternativních programů k realizaci vlastních uměleckých výstupů
  • uchazeč nastíní svůj osobní projekt pro magisterské studium
Kritéria přijímací zkoušky: Počet bodů, potřebných ke splnění podmínek PZ 30 – 40
z toho:
dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti max. 20 bodů
teoretické znalosti z oboru, praxe v oboru a její výsledky, bibliografie a osobní projekt magisterského studia max. 20 bodů

Pokud uchazeč za všechny disciplíny přijímací zkoušky získá méně než 30 bodů, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
Prominutí přijímací zkoušky:ano
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:Řádný termín: 16. 5 .2019
Náhradní termín přijímací zkoušky nebude vypsán.
Požadavky pro přijetí: 23403
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: 23403
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.