Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Knižní design a animace
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:MgA.
Jazyk výuky:
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra intermédií
Anotace:Navazující magisterský studijní program Knižní design a animace rozvíjí prostor intermediality pro hledání a nalézání společných styčných témat a možností tvorby, tj. všeho, co směřuje k celku suverénní, vědomé autorské osobnosti absolventa. Cílem je vytvoření syntézy osvojených oborů (kresba, fotografie, animace, ilustrace, autorské knihy, počítačové 2D a 3D vizualizace, typografie, digitální grafiky, vizuálních efektů, postprodukce atd.), či jejich prolínáním v komplexní tvůrčí práci. Cílem studia je absolvent, ovládající vyjadřovací prostředky a disponující znalostmi z uměleckého provozu v oblastech grafických výstupů knižních i interaktivních médií, motion designu, produkční znalosti ve vztahu k filmovým a audiovizuálním výstupům. Mající schopnost vytvořit autentické umělecké dílo a umět jej nejen prezentovat na veřejnosti, ale také jej po stránce užité produkovat. Bude schopen týmové práce na konkrétních zadáních z komerční i umělecké sféry i v mezinárodním kontextu.
Profil absolventa:1)Odborné znalosti
- znalost uměleckých žánrů
- autorská kniha, Paper-Art, knižní instalace, světelná expozice, animovaný film, interaktivní dílo a jejich možnost koncepčního propojení
- orientace v jednotlivých historických etapách vývoje oboru knižní design a animace a oborových technologiích
- znalost aktuálního dění ve vybraném uměleckém žánru, jež se vztahuje k vlastní tvorbě studenta a souvisí s jeho oborovou profilací
- pokročilá znalost typografie a práce s písmem, podložená studiem odborné literatury a pochopením software pro tvorbu tištěných médií
- pochopení principů dramaturgie v rozdílných narativních formách (animovaný film, komiks, autorská kniha, interaktivní hra, videomaping)
- znalosti dramaturgických a scenáristických postupů v dílech vybraných autorů
- znalost konceptu ve výtvarném umění, zaměřeného na autorské knihy, Paper-Art a videomaping
- znalost autorské grafické tvorby v dílech vybraných umělců, zaměřená na Paper-Art
- znalosti práce s kamerou a digitálním fotoaparátem
- orientace ve filmových experimentech a jeho tvůrčích možnostech
- znalost způsobů a možností instalace různých uměleckých žánrů, především knižních instalací a projekcí audiovizuálních děl
- znalost základů managementu, marketingu a produkce v různých oblastech tvorby
- znalost zásad použití uměleckého díla podle platného Zákona o autorském právu
- znalost technologií a tvůrčích postupů publicity pro zviditelnění vlastní umělecké osobnosti a své práce
- znalost teorie jednotlivých technologií, pracovních postupů a různorodostí materiálů, vázaných na obor
2) Odborné dovednosti
- schopnost samostatně pracovat s obrazem i s textem se zaměřením na profesionální výstup
- schopnost tvůrčím způsobem inovovat vlastní či přejatý autorský narativ vrůzných uměleckých formách a médiích na základě znalostí software pro tvorbu grafiky (Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator,After Effect, Flash, Premiere)
- schopnost zvládnutí základů i pokročilejší animace a schopnost umět je aplikovat na svou práci ve zvoleném formátu uměleckého výstupu
- schopnost uplatnit své získané dovednosti v samostatném uměleckém zpracování vlastního projektu na základě znalostí teorie zvoleného žánru
- schopnost vytvořit původní autorské dílo a dokázat je fyzicky realizovat jak v klasických, tak i digitálních médiích
- schopnost dokumentace vlastní práce v jednotlivých uměleckých žánrech
- schopnost chápání rozdílných způsobů záznamu na specifických médiích (tištěná forma, mediální tvorba, internet)
- rozvíjení schopnosti ruční, manuální kresby a malby a současně schopnost práce kresby a malby na tabletu, v počítači
- schopnost digitálního zpracování videa, propojení obrazu s projekcí na principu videoartu (koláž, montáž atd.)
- schopnost pořízení záznamových médií zkonkrétní akce
- schopnost používat grafický software Motion Capture, aktuální programy pro videomaping a laserovou projekci a pro zpracování zvuku
- schopnost aplikovat znalosti technologií, pro tvorbu autorských knih, Paper-Artu do vlastní práce, schopnost tvůrčího experimentu a koncepčního autorského záměru
- schopnost propagace vlastního uměleckého díla formou veřejné instalace, happeningu, projekce
- schopnost prezentovat svou vlastní uměleckou tvorbu formou výstav, soutěží, projektů, vlastního portfolia jak vtištěné, tak digitální formě nebo formou webové prezentace
- schopnost využití praktických znalostí a dovedností v používání strojového vybavení ateliéru a specializovaných dílen (laserový tisk, digitální tisk, kamera, fotoaparát, knihařské nářadí a stroje -bigovačka, stohová řezačka, vrtačka, bruska, kulatička, ztenčovačka kůží, speciální nože atd.)

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru.
U přijímací zkoušky je posuzována kvalita navrhovaného osobního projektu magisterského studia, dosavadní tvůrčí činnost, účast a výsledky na workshopech, stážích a přednáškách, spojených s oborem, schopnost analýzy vybraného tématu (rešerše - teze - zdůvodnění).
  • uchazeč předloží vlastní portfolio v tištěné podobě, obsahující dokumentaci dosavadní tvůrčí činnosti, zaměřené na vybraný ateliér. V digitální podobě ukázky tvůrčí práce s pohyblivým obrazem. Znalost a orientace v programech Adobe, znalost základů či pokročilejších znalostí v oblasti animace. Doporučujeme přinést s sebou také osobní skicáky.
  • osobní projekt magisterského studia.
  • všeobecný přehled v oboru a v dějinách umění.
Kritéria přijímací zkoušky: Počet bodů, potřebných ke splnění podmínek PZ 30 – 40
z toho:
dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti max. 20 bodů
teoretické znalosti z oboru, praxe v oboru a její výsledky, bibliografie a osobní projekt magisterského studia max. 20 bodů

Pokud uchazeč za všechny disciplíny přijímací zkoušky získá méně než 30 bodů, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
Prominutí přijímací zkoušky:ano
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:Řádný termín: 16. 5 .2019
Náhradní termín přijímací zkoušky nebude vypsán.
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.