Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Cembalo
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:MgA.
Jazyk výuky:
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra klávesových nástrojů
Anotace:Studium je zaměřeno na rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost podpořenou bezchybně zvládnutou nástrojovou technikou a teoretickou erudicí. Student je obeznámen se širokou škálou různých interpretačních přístupů a nástrojových technik, přičemž nadále rozvíjí znalosti a zkušenosti ze specializovaných hudebních oblastí. Výuka podporuje komplexní rozvoj osobnosti studenta po stránce umělecké a intelektuální; student je veden k syntetickému propojení tvůrčí praxe s nabytými znalostmi o dějinách, stylech, žánrech, formách, syntaktických principech, kulturně-historických kontextech a problémech provozovací praxe hudebního umění. Student získává pokročilou schopnost zvolit optimální interpretační přístup k danému repertoáru a své rozhodnutí podložit relevantními argumenty. Výsledkem studia je všestranně vyspělá umělecká osobnost schopná suverénního, originálního a přesvědčivého hudebního projevu při interpretaci vysoce náročného, rozsáhlého a stylově různorodého repertoáru. Podporovány jsou rovněž obecné předpoklady pro úspěšné uplatnění v profesionální praxi: samostatnost, sebevědomí, cílevědomost, disciplína, schopnost efektivního plánování a strukturování vlastní práce a schopnost kritické sebereflexe.
Profil absolventa:1) Odborné znalosti
- znalost tradic, historických kontextů a současných vývojových tendencí hry na cembalo
- znalost sólové a komorní literatury pro cembalo
- znalost historických notačních konvencí
-znalost teoretických zásad hry generálbasu
2) Odborné dovednosti
- praktické zvládnutí běžných a specializovaných technik hry na cembalo
- praktické zvládnutí hry generálbasu
- schopnost stylové interpretace barokní hudby

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová
Obsah přijímací zkoušky: Požadavky k talentové (praktické zkoušce):
Připravený program o celkovém rozsahu 75 - 80 minut obsahuje:
  1. Prélude non mesuré nebo Tombeau ve francouzském stylu (L. Couperin, J.H. D´Angelbert,. J.J. Froberger) nebo Toccata v italském stylu (G. Frescobaldi, M. Rossi, J.J. Froberger apod.),
  2. Dvě virtuózní sonáty (D. Scarlatti nebo A. Soler),
  3. Francouzští clavecinisté 17. - 18. století: výběr ze suit do cca 10 minut,
  4. Velká forma J. S. Bacha, (Anglické suity, Partity, Toccaty, Fantazie a fugy, Italský koncert, Francouzská ouvertura),
  5. Sonátová forma 18. století (C. Ph. E. Bach, W. Fr. Bach nebo J. Benda, J. A. Štěpán),
  6. Barokní koncert pro cembalo a orchestr nebo velká instrumentální sonáta s obligátním cembalem.
Zbytek programu do určeného časového rozsahu doplní uchazeč podle vlastní volby.

Požadavky k ústnímu pohovoru:
  • všeobecný kulturně-společenský přehled a vynikající znalost oboru
  • dějiny hudby
Kritéria přijímací zkoušky: Bodové hodnocení:
počet bodů, potřebných ke splnění podmínek PZ: 55 – 85
z toho:
hra na nástroj nebo zpěv (praktická talentová zkouška): 50 – 70 bodů
všeobecný kulturně společenský přehled a vynikající znalost oboru (ústní zkouška): 5 – 15 bodů

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů v každé disciplíně přijímací zkoušky, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:25. dubna 2019
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.