Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Učitelství odborných předmětů
Typ studia:navazující
Forma studia:kombinované
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra technické a pracovní výchovy
Anotace:Cílem studijního programu je připravit kvalifikované učitele odborných předmětů v souladu s § 9, odst. 2, písmeno a) zákona o pedagogických pracovnících. Studijní program tak reflektuje potřeby středního odborného školství a řeší kvalifikaci učitelů odborných předmětů zejména v učebních oborech kategorie E a H, částečně L a M. Jejich uplatnění se primárně předpokládá na středních odborných učilištích.
Příprava učitelů odborných předmětů je na Pedagogické fakultě Ostravské Univerzity řešena dlouhodobě ve strukturované podobě 3+2 (bakalářský + navazující magisterský program) zcela v souladu s uvedeným § 9, odst. 2, písmeno a) zákona o pedagogických pracovnících. Navazující magisterské studium tedy navazuje na předchozí bakalářské studium Učitelství odborných předmětů, které bude nově předkládáno s vhodnějším názvem "Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání". Studium je zavedené, etablované, s pozitivními ohlasy pedagogického terénu. Reflektuje specifika Moravskoslezského kraje, který je specifický relativně vysokým počtem žáků v učebních oborech a ve strategických materiálech kraje je deklarováno minimálně zachování tohoto počtu žáků i v dalším období. Společenskou potřebu předkládaného studijního programu dokládají také průzkumná šetření hovořící o velmi nepříznivé věkové struktuře učitelského sboru na těchto typech škol. Pro stávající či potencionální učitele v těchto oborech je v podstatě nemožné získat kvalifikaci prostřednictvím magisterského programu, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu (v souladu s § 9, odst. 2, písmeno d)).

Učitel odborných předmětů je ze zákona učitelem střední školy, studijní program je tak připravován zcela v souladu s bodem 24 metodického materiálu MŠMT "Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků". Poměry mezi základními složkami odborné přípravy pedagogických pracovníků (pedagogicko-psychologická složka, pedagogická praxe, kvalifikační práce, oborová a oborově didaktická složka) odpovídají požadavkům MŠMT na přípravu učitele střední školy. Absolvent studijního programu bude připraven odpovídajícím způsobem k výkonu regulovaného povolání. Složky pedagogicko-psychologické přípravy jsou tudíž zcela shodné s paralelně připravovaným navazujícím magisterským studijním programem Učitelství pro střední školy. Pedagogicko-psychologická složka je koncipována tak, aby umožnila studentům proniknout do hloubky v jednotlivých disciplínách a zároveň vytvářela vzájemné vazby. V rámci oborové a oborově didaktické části studijního programu se navazuje na oborově-vědní základ získaný v předcházejícím bakalářském studiu. Student si volí jednu ze dvou nabízených specializací - Obchod a služby nebo Strojírenství a elektrotechnika. Tato osvědčená nabídka oborového zaměření respektuje portfolio středních odborných učilišť, resp. oborů vzdělávání typu E, H, L, M. Posluchač si volí oborové zaměření dle svého předchozího odborného vzdělání, oborového zaměření, v němž působí či chce působit jako pedagogický pracovník. Oborová složka studia je připravována ve vazbě na potřeby oborů s výučním listem, resp. maturitním vysvědčením a vzdělávací obsah vychází z Rámcových vzdělávacích programů a potřeb středních odborných škol, s důrazným akcentem na didaktiku oboru. Specializace Strojírenství a elektrotechnika připravuje učitele strojírenských, elektrotechnických a materiálově-vědních předmětů. Specializace Obchod a služby připravuje učitele pro předměty orientované na obchod a poskytování služeb. Absolvent je vybaven potřebnými kompetencemi pro práci učitele odborných předmětů zaměřených na obchod a služby nebo strojírenství a elektrotechniku po stránce odborné a didaktické. Značný prostor je věnován pedagogickým praxím.
Profil absolventa:Odborné znalosti
a) Znalosti v didaktické a psychodidaktické oblasti
Student prokáže znalost
- současných teorií vzdělávání s důrazem na konstruktivistické přístupy v didaktice (Obecná didaktika);
- základních didaktických kategorií: zejm. cílů výuky, metod výuky a metod hodnocení, organizačních forem, učebních úloh (Obecná didaktika);
- podstaty učení, činitelů ovlivňujících učení, zákonitostí učení a teorií učení (Pedagogická psychologie);
- vybraných teorií motivace k učení a forem motivace k činnostem ve výuce (Obecná didaktika);
- taxonomií cílů výuky a učebních úloh podle jejich kognitivní náročnosti (Obecná didaktika);
- zákonitostí procesu hodnocení a evaluace, forem a metod didaktické diagnostiky (Obecná didaktika);
- podmínek a bariér rozvoje tvořivosti a uplatňování aktivizujících, tvořivých, heuristických metod a činností ve výuce (Obecná didaktika);
- profesních kompetencí učitele, zdrojů autority učitele, typologie učitelů, fází ve vývoji učitelské profese (Obecná didaktika);
- forem existence kurikula a současných teorií kurikula (Kurikulum);
- základních kurikulárních dokumentů platných v současné školské praxi, zejména rámcových a školních vzdělávacích programů (Kurikulum);
- principů tvorby kurikula a ontodidaktické a psychodidaktické transformace (Kurikulum);
- podstaty pedagogical content knowledge ? didaktické znalosti učiva (Kurikulum).
b1) Znalosti v oborové a oborově-didaktické oblasti (specializace Obchod a služby)
Absolvent studijního programu:
- definuje základní ekonomické kategorie, vysvětlí chování ekonomických subjektů, popíše mechanismy fungování dílčích trhů v rámci tržní ekonomiky;
- definuje pojmy z oblasti BOZP a ochrany člověka za mimořádných události ve vazbě na provoz školských zařízení;
- definuje a intepretuje pojmy a principy průřezových témat definovaných v RVP pro střední odborné vzdělávání; definuje standardy finanční gramotnosti pro potřeby středního vzdělávání;
- vysvětlí pojmy a metody statistiky, popíše rozdíly mezi statistickým, základním a výběrovým souborem;
- interpretuje znalosti z procesuální i organizační oblasti didaktiky odborných předmětů;
- vysvětlí funkci obchodu v ekonomice a společnosti, popíše obsah a způsob realizace obchodních procesů, charakterizuje vztahy a faktory ovlivňující provádění obchodních transakcí;
- popíše nákup a prodej jako podnikovou činnost specifického významu, vysvětlí průběh obchodních operací (se zaměřením na prodej), vysvětlí náležitosti smluv v obchodních vztazích,
2
zhodnotí možnosti uplatnění platebních nástrojů a dodacích podmínek, diskutuje rizikovost obchodních operací;
- popíše podstatu marketingu, formuluje marketingové cíle organizace;
- popíše logistiku jako průřezovou podnikovou činnost, vysvětlí průběh logistických operací, zhodnotí materiálové toky a řetězce, vysvětlí problematiku distribuční a marketingové logistiky, klasifikuje strukturu stavu zásob a logistickou regulaci zásob, klasifikuje logistické systémy ve skladovém hospodářství, vysvětlí oběh zboží v logistickém pojetí, zhodnotí logistické systémy v obchodních a průmyslových podnicích;
- vysvětlí funkci, cíle a obsah obchodní logistiky v tržní ekonomice, vysvětlí odlišnosti logistických přístupů v ekonomice podniku, definuje základní pojmy z oblasti podnikových financí, popíše financování podnikových potřeb, popíše funkci účetnictví podniku a jeho legislativní úpravu, charakterizuje majetek a základní metodické prvky účetnictví;
- definuje základní pojmy z oblasti podnikové ekonomiky, klasifikuje podniky dle různých hledisek, analyzuje vliv mikro-, mezo- a makrookolí na fungování podniku, objasní podstatu podnikových činností a procesů, vysvětlí podstatu a funkci strategického managementu, etiky a podnikové kultury;
- popíše základní národohospodářské souvislosti ekonomických procesů, vysvětlí jednotlivé národohospodářské cíle, definuje základní makroekonomické veličiny a vzájemné vztahy mezi agrárními veličinami, interpretuje procesy a události v národní i světové eko

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemný test odborných znalostí v rozsahu státní bakalářské zkoušky programu Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání Pedagogické fakulty OU
Obsah přijímací zkoušky: 100 testových otázek - 65 z oblasti pedagogicko-psychologických disciplín a 35 otázek z oblasti odborného zaměření
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšné vykonání přijímacího testu - rozhoduje počet bodů získaných v testu
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura: Není doporučena žádná speciální literatura. Vhodné jsou základní tituly z pedagogiky, psychologie, didaktiky a zvoleného odborného zaměření.
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:11.-20. května 2019
Požadavky pro přijetí: úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie vysokoškolského diplomu
Určení příbuznosti oborů jako podmínka pro přijetí ke studiu do navazujících magisterských oborů
Okruhy pro přijímací řízení: základy pedagogiky, psychologie, didaktiky a odborného zaměření v rozsahu bakalářského studia Učitelství odborných předmětů
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.