Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Video- multimédia-performance
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:BcA.
Jazyk výuky:
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra intermédií
Anotace:Cílem studia je, aby na základě oborových znalostí i znalostí z jiných disciplín absolvent dokázal formulovat ideu vlastního uměleckého díla a správně ji vyjádřil odpovídajícím médiem. Cílem je pěstovat schopnost vytvářet vlastní postupy a metody své autorské práce na základě rozboru vztahů formy a obsahu konkrétního uměleckého díla, či projektu. Cílem je na základě kritické znalosti dějin oboru vytvořit schopnost reflektovat díla jiných tvůrců a tvůrčím způsobem případně využívat jejich citací a reflexí při vzniku nového artefaktu. Cílem je i vytváření návyku a potřeby samostatné tvůrčí práce a sebereflexe. Osvojení řemeslných a uměleckých postupů klasických médií i současných postupů a technologií, jež se v umění používají. Je třeba naučit studenty pracovat napříč médii, generovat jejich průniky a využívat jejich interakci i s mimouměleckým prostředím a implementovat do těchto průniků i nové poznatky vědy a techniky, včetně nových technologií a materiálů.
Profil absolventa:1)Odborné znalosti
- znalost plastické anatomie a teoretické přípravy kresby
- základní znalost analýzy obsahu a formy malířského obrazu
- obeznámenost se zákonitostmi psychologického působení obrazu
- základní znalost analýzy intermediálního objektu včetně sochařského objektu
- znalost vybraných textů týkajících se práce s prostorem, instalací v prostoru, kompozici 3D instalace, problematiky výtvarného díla v architektonickém prostoru a schopnost tyto texty aplikovat do přípravy své vlastní tvorby
- obeznámenost s historií performačního umění ve všech jeho možných podobách (rituál, happening, body art, ...)
- znalost protagonistů a historie umění malby, objektu, instalace, performance a videoartu ve smyslu jejich průnikům s aplikovanými digitálními technologiemi (uměním tzv. Nových médií), orientace v principech a současných možnostech videoartu a velkoplošné projekce, mappingu a dalších disciplín souvisejících s novými technologiemi
- znalost základů multimediální prezentace (propojení zvuku, obrazu a písma)
2) Odborné dovednosti
- praktické zvládnutí klasické výtvarné disciplíny kresby a malby (akryl, tempera, kvaš) pro případné použití v další umělecké i komerční praxi, schopnost tvorby jednotlivých malířských žánrů (zátiší, krajina, portrét, figurální kompozice, abstraktní a konceptuální malba atd.)
- schopnost přípravy digitální předlohy pro klasickou malbu, schopnost vytvořit malbu v digitálním prostředí za pomocí grafického tabletu, digitální obraz s použitím naskenované kresebné předlohy až po digitální koláž bez předlohy (v programech Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,...)
- schopnost vymodelovat v materiálu návrh na sochařskou instalaci a objekt, alternativně zvládnutí takovéto přípravy i v3D tisku-schopnost vytvořit scénář, počítačovou vizualizaci uměleckého projektu (objektu, instalace, performance, intervence v architektuře a veřejném prostoru)
- dovednost integrovat získané znalosti z oblasti digitálního zpracování obrazu, popř. 3D modelace a filmové režie v komplexním autorském projektu
- schopnost syntézy několika disciplín z oblasti klasických i nových médií (multimediální či intermediální instalace)do uměleckého projektu
- schopnost prezentace performativního díla v reálném čase a místě (včetně streamingu na sociálních sítích apod.), formou videoperformance na záznamovém médiu a formou fotodokumentace

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je jednokolová.
  • Uchazeč předloží zkušební komisi portfolio složené z vlastních prací úzce se dotýkajících zvoleného ateliéru. Uchazeč vybírá své portfolio tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu. Konvolut čítající 25 prací odprezentuje buď „in natura“ (ve složce a podobně) nebo v elektronické podobě (portfolio nebo obrázky ve formátu .jpg nebo .pdf).
  • Individuální pohovor - rozprava nad domácími pracemi, orientace ve zvoleném oboru, všeobecný kulturně - společenský přehled uchazeče, znalosti z dějin výtvarné kultury a současného umění
Praktické úkoly: 1. kresba hlavy nebo půlfigury podle živého modelu, 2. zadaný úkol: téma bude zadáno vedoucím ateliéru (instalace, komiks, objekt, video, fotografie, performance, atd.), 3. volný úkol - téma i formu volí uchazeč. Uchazeči donesou tyto pomůcky:
  • Nářadí na materiálovou tvorbu - řezání, sbíjení, focení, zvuk, modelování a materiál dle vlastního uvážení a svých potřeb a možností.
  • Náčrtník pro poznámky (součást prezentace).
  • Materiál pro kresbu - malbu podle modelu do formátu max. 170x130 cm.
  • Různý materiál podle charakteru předpokládané realizace, nářadí k montáži realizace.
  • Materiál lze pořizovat kdekoli i v průběhu přijímací zkoušky
Kritéria přijímací zkoušky: Počet bodů, potřebných ke splnění podmínek PZ: 75 – 100
z toho:
rozprava nad domácími pracemi a všeobecný přehled dějin kultury: max. 40 bodů
praktické úkoly: max. 60 bodů

Pokud uchazeč za všechny disciplíny přijímací zkoušky získá méně než 75 bodů, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
Prominutí přijímací zkoušky:ano
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:Přijímací zkouška (2-denní): 13. – 14. 5. 2019
Náhradní termín přijímací zkoušky nebude vypsán.
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.