Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Německá filologie
Typ studia:doktorské
Forma studia:prezenční
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra germanistiky
Anotace:Doktorské studium programu Německá filologie je určeno vynikajícím absolventům magisterského studia programu Německá filologie a programů příbuzných. V průběhu studia studenti prohlubují své teoretické znalosti, a to dle zaměření své dizertační práce budˇ v oblasti německé jazykovědy nebo v oblasti německy psané literatury. Studenti se seznamují s různými metodologickými přístupy v těchto oblastech, rozvíjejí schopnost vědecké práce, kritického myšlení a  argumentace. Jsou vedeni k tomu, aby byli schopni prezentovat výsledky své výzkumné činnosti a obhájit je ve vědecké diskuzi.
Cílem studia lingvisticky zaměřeného je připravit vysoce kvalifikované znalce německého jazyka, kteří budou schopni samostatně řešit metodologické a praktické problémy z oblasti synchronní a diachronní lingvistiky a budou obeznámeni se současnými tendencemi a směry v oblasti jazykovědného bádání. Cílem studia literárněvědně orientovaného je připravit odborníky, kteří disponují hlubokým vhledem do německy psané literatury, jsou schopni ji posoudit v kulturněhistorických kontextech a  jsou schopni obohatit svým původním výzkumem tuto oblast bádání o nové poznatky. Znalost dalšího cizího jazyka (odborného a akademického) umožní studentů DSP Německá filologie sledovat výzkumné trendy ve filologické oblasti a zařadit vlastní výzkum do mezinárodního kontextu.
Profil absolventa:Absolventi doktorského studia programu Německá filologie prokazují tyto odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti:

Odborné znalosti
Znalosti absolventa prokazují, že došlo k prohloubení, doplnění a rozvíjení teoretického poznání, myšlení a vědomostí získaných v předcházejícím magisterském studiu. Absolvent se orientuje v základních otázkách filozofie s přihlédnutím k oboru, který je předmětem studia. Dobré znalosti dalšího cizího jazyka mu umožňují sledovat odbornou lingvistickou literaturu publikovanou v tomto cizím jazyce.

Odborné dovednosti
Absolvent je schopen interpretovat fakta získaná studiem a aplikovat je ve své samostatné vědecké a publikační činnosti. Dokáže srozumitelně zprostředkovat výsledky svého zkoumání jak akademické, tak širší veřejnosti. Je schopen samostatné i týmové práce. Student dokáže vytvořit rozsáhlejší dílo, které vlastním výzkumem přispívá k rozšíření hranic poznání, publikovat ho, příp. veřejně prezentovat a výsledky svého výzkumu obhájit v diskuzi.

Obecné způsobilosti
Absolvent je vysoce kvalifikovaným odborným pracovníkem v oblasti německé filologie, který ovládá metody vědecké práce v daném zaměření a je obeznámen s nejnovějšími poznatky ve zvoleném oboru. Je mu vlastní kritické myšlení a má na zřeteli pravidla vědecké etiky. Díky zkušenostem z vědecké činnosti a z pedagogického působení na akademické půdě, stejně jako z organizace vědeckého života (konference, workshopy atd.) je schopen uplatnit se na katedrách germanistiky v České republice i v zahraničí, příp. na jazykových katedrách vysokých škol, ve výzkumných ústavech, vědeckých knihovnách, v archivech a nakladatelstvích, v odborných institucích a organizacích v České republice i v zahraničí, případně na středních školách.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní přijímací zkouška
Obsah přijímací zkoušky: Během přijímací zkoušky musí zájemce o studium prokázat předpoklady pro přijímání hlubších teoretických poznatků a pro samostatnou tvůrčí činnost. Zájemci o studium, jejichž disertační práce bude literárněvědně zaměřená, musí prokázat orientaci v dějinách německy psané literatury od prvních písemných zmínek v německém jazyce až po současné dominantní tendence ve vývoji literatury německy mluvících zemí, vhled do kulturních a historických souvislostí vývoje německy psané literatury a znalost postupů a kategorií uplatňovaných při analýze a interpretaci literárních textů. Zájemci o studium, jejichž práce bude jazykovědně orientovaná, musí prokázat teoretickou i praktickou znalost německé gramatiky a základní orientaci v lingvistických směrech a metodách. Uchazeč představí svou odbornou a publikační činnost a předloží vstupní projekt, v němž odůvodní volbu tématu, východiska zkoumání, předpokládané výzkumné metody a cíle své disertační práce.
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč musí při ústní přijímací zkoušce získat min. 80 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura: Doporučená literatura vychází z obsahu magisterského studia Německé filologie, popř. příbuzných studijních programů.
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 9. do 13. září 2019, přesný termín bude uchazeči sdělen e-mailem po uzavírce pro podávání přihlášek
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .