Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Klavír
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:BcA.
Jazyk výuky:
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra klávesových nástrojů
Anotace:Studium je zaměřeno na komplexní rozvoj studenta ve smyslu rozvíjení technické zdatnosti ve hře na nástroj, kultivování individuálního hudebního projevu studenta a zprostředkování teoretických znalostí o hudbě a její interpretaci. Student získává ucelený komplex znalostí o dějinách, stylech, žánrech, formách, syntaktických principech, kulturně-historických kontextech a problémech provozovací praxe hudebního umění. Prostřednictvím vlastní interpretace sólové, komorní a orchestrální hudby se student seznamuje se širokou škálou interpretačních přístupů a nástrojových technik spojených s různými typy repertoáru, přičemž postupně rozvíjí znalosti a zkušenosti ze specializovaných hudebních oblastí. Student je veden ke schopnosti samostatně analyzovat technické a interpretační problémy, navrhovat strategie jejich řešení a efektivně strukturovat vlastní práci při implementování těchto strategií. Rozvíjeny jsou zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s nácvikem a veřejným provozováním hudby. Na konci studia by student měl být vybaven technickou zdatností a interpretační vyspělostí, která podmiňuje zvládnutí náročného, rozsáhlého a stylově různorodého repertoáru a která umožňuje vstup do hudební profese nebo do navazujícího magisterského studia.
Profil absolventa:1) Odborné znalosti
- znalost tradic, historických kontextů a současných vývojových tendencí hry na klavír
- znalost organologického vývoje klavíru
- znalost běžných i specializovaných technik hry na klavír
- znalost sólové a komorní literatury pro klavír
- teoretická znalost metod klavírní improvizace
- teoretická znalost zásad doprovázečské praxe-znalost specifických problémů doprovázení hudebníků různých nástrojových a hlasových oborů

2) Odborné dovednosti
- praktické zvládnutí běžných a specializovaných technik hry na klavír
- praktické zvládnutí metod klavírní improvizace
- schopnost poskytnout kvalitní klavírní doprovod hudebníkům z  různých nástrojových či hlasových oborů při interpretaci hudby rozmanitých stylových a žánrových okruhů
- schopnost precizní souhry s doprovázeným hudebníkem z hlediska rytmické koordinace, dynamiky, artikulace a výrazu

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová
Obsah přijímací zkoušky: Požadavky k talentové (praktické) zkoušce:
  1. Dvě etudy virtuózního charakteru k prokázání technické vyspělosti. Z toho jedna Chopinova (kromě pomalých a posthumních), druhá etuda dle vlastního výběru od některého z těchto skladatelů – F.Liszt, S.Rachmaninov, A.Skrjabin, C.Debussy.
  2. J.S.Bach – Preludium a fuga z Temperovaného klavíru nebo jedna Bachova suita či tokáta nebo Fantazie a fuga.
  3. Jedna věta v sonátové formě z klasické sonáty J.Haydna, W.A.Mozarta (mimo Sonátu facile) nebo L.v.Beethovena.
  4. Jedna skladba větší formy nebo výběr z cyklu některého autora období romantismu – R.Schumann, F.Chopin, F.Liszt, B.Smetana, P.I.Čajkovskij, J.Brahms, S.Rachmaninov.
  5. Jedna rozsáhlejší skladba některého českého nebo světového autora 20.století – L.Janáček, J.Suk, V.Novák,B.Martinů, C.Debussy, M.Ravel, S.Prokofjev, D.Šostakovič, E.Suchoň, L.Fišer apod.

Celý repertoár hraje uchazeč zpaměti!

Požadavky k ústnímu pohovoru:
  1. nejvýznamnější skladatelé klavírní tvorby 18. a 19.století, charakteristika jejich klavírní stylizace a výrazových prostředků
  2. přehled významných klavírních skladeb a jejich autorů z období klasicismu, romantismu, novoromantismu, impresionismu, česká klavírní tvorba 19. a 20.století
  3. koncertní a hudební život, který sledujete
Kritéria přijímací zkoušky: Bodové hodnocení:
počet bodů, potřebných ke splnění podmínek PZ: 60 – 100
z toho:
hra na nástroj nebo zpěv (talentová praktická zkouška): 50 – 70 bodů
rozbor skladby (písemná zkouška): 5 – 15 bodů
všeobecný kulturní přehled (ústní zkouška): 5 – 15 bodů

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů byť v jedné disciplíně přijímací zkoušky, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test: test z hudební teorie
Termíny přijímacích zkoušek:30. dubna 2019
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.