Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Sochařství - volná tvorba
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:MgA.
Jazyk výuky:
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra sochařství
Anotace:Studium je zaměřeno na dosažení vysoce kvalitního vzdělání v oboru profesionálního sochařství.
Cílem studia je absolvent jako svobodná tvůrčí osobnost s  ryze vlastním sochařským názorem a  širokým rozhledem v oblasti kultury a  umění.
V magisterském studiu sochařství se počítá se studentovou dobrou vybaveností technickou a teoretickou. Důležitá je silná tvůrčí potence a osobnost nejen zajímavá, ale osobnost schopná samostatně přicházet na podstatu problémů před ni stavěných. Neplésti si příběh se slepou popisností. Podstatou je zde sochařství postavené na principech svobodné stavby objemů, tvarů a hmot v prostoru, které student samostatně a efektivně používá v zájmu osobní a originální umělecké výpovědi. Studium je zaměřeno na studentovu schopnost využívat pravidel a zákonitostí sochařské tvorby v rámci jeho vlastního příběhu a nových kontextů. Pečlivé hledání, zpochybňování a nakonec předvedení samotného tvůrčího počinu, by mělo být v té nejpřesvědčivější podobě, jaké je mladý tvůrce schopen.
Profil absolventa:1) Odborné znalosti
- Disponuje podrobnými znalostmi dějin a principů evropského i světového sochařství.
- Orientuje se v současném sochařském dění a je si vědom vlastní pozice v jeho kontextu.
- Plně rozumí zákonitostem a principům sochy stavěné jako souhrn hmot, objemů a tvarů v prostoru.
- Jeho znalosti z oblasti technologií a materiálů užívaných v sochařství odpovídají současnému stavu poznání.
- Prokazuje celkový přehled o metodách a postupech, týkajících se sochařství postaveného na bázi konstrukce tvaru v prostoru.
- Rozumí celkovému způsobu řešení zadaného sochařského úkolu, a to ve všech jeho fázích - od návrhu po prezentaci výsledku.
- Má osobní znalost stěžejních uměleckých děl oboru sochařství.
- Rozumí oboru sochařství v kontextu soudobého výtvarného diskurzu.
- Orientuje se v českém a světovém vizuálním umění po r. 1945.
- Má celkový přehled o současné umělecké scéně napříč obory i médii.
- Disponuje znalostí současných uměleckých metod, přístupů a strategií.
- Má znalost vývojových posloupností utvářejících současný výtvarný diskurz.
- Disponuje rozvinutým povědomím o kulturně-historických souvislostech mezi výtvarným uměním a ostatními uměleckými obory.
- Rozumí vztahu současného umění k dalším oblastem lidských činností.
- Má povědomí o historickém a současném diskursu na téma společenské a gnoseologické role umění.
- Zevrubně se orientuje v odborné literatuře.
- V základních aspektech ovládá problematiku autorských práv a jejich užití.

2) Odborné dovednosti
- Dokáže samostatně vytvořit volné či užité sochařské dílo na bázi využití principů svobodné stavby objemů, tvarů a hmot v prostoru.
- Je schopen samostatně vymezit praktický sochařský problém a řešit jej tvůrčím způsobem.
- Dokáže tvořit širokou škálou metod, postupů a technik s většinou materiálů užívaných v současném sochařství a tyto zkušenosti inovativně přizpůsobovat dané situaci.
- Je způsobilý naprosto samostatné sochařské práce ve všech disciplínách oboru a také vlastní originální umělecké činnosti pramenící z tvůrčí osobnosti poučené studiem.
- Experimentuje s různými formami vyjádření v oblasti sochařství.
- Dokáže vytvořit původní autorské dílo monumentálního měřítka, dosahující vysoké umělecké kvality, přičemž používá základní sochařské postupy novými a originálními způsoby.
- Samostatně ovládá celý postup řešení zadaného sochařského úkolu ve všech jeho fázích - od prvotního návrhu ke konečné prezentaci.
- Je schopen profesionální komunikace a spolupráce a dovede předávat své znalosti a dovednosti na praktické úrovni.
- Je schopen prezentovat výsledky své práce na profesionální úrovni a doprovodit je autorským výkladem či obhajobou.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová
Obsah přijímací zkoušky: Požadavky k přijímací zkoušce:
  • dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti
  • popis a obhajoba vlastního projektu po dobu magisterského studia. Nezbytná je schopnost uchazeče dále stavět své směřování k samostatné a profesionální sochařské praxi na základě předešlých prací obsažených v portfoliu.
  • teoretické znalosti uchazeče z oboru, praxe v oboru a její výsledky, bibliografie.
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat max. 40 bodů. Hranice pro „vyhověl – nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 30 bodů.
  • dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti: max. 20 bodů
  • teoretické znalosti z oboru, praxe v oboru a její výsledky, bibliografie a osobní projekt magisterského studia: max. 20 bodů
Pokud uchazeč za obě disciplíny přijímací zkoušky získá méně než 30 bodů, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:řádný termín: 25. 4. 2019
náhradní termín: 30. 4. 2019
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.