Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Sochařství - volná tvorba
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:BcA.
Jazyk výuky:
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra sochařství
Anotace:Bakalářský studijní program je zaměřený na získání teoretických a praktických poznatků v oboru profesionálního sochařství v souladu se současným stavem vědy a umění, jejich využití v praxi a uplatnění při pokračování v magisterském studiu. Studium sochařství je zde postaveno na klasických základech, vycházejících převážně z evropských tradic. Zprvu studenti pracují s odlitky starších děl, studují portrét a figuru podle živého modelu, ať lidského či zvířecího. Snaží se takto pochopit hmotu, prostor, vnitřní stavbu a celkovou architekturu sochy. Učí se nejen pozorovat, ale i myslet geometricky, abstraktně. Nahlížet pod povrch věcí, chápat podstatu, a nejen slepě opisovat. Studenti se takto dostávají i teoreticky do dějinných souvislostí formou přednášek a zadávaných referátů z oblasti dějin a technologie sochařství. Střídavě se studiemi přicházejí s vlastními náměty, nebo jsou jim zadávány úkoly tak, aby dokázali reflektovat sebe i současnou dobu vlastními výrazovými prostředky. Učí se pochopit a účelně využít základní sochařské metody a postupy ve stavbě objemů a hmot v prostoru a zacházet s všemožnými sochařskými materiály (hlína, sádra, dřevo, kov, beton, kámen, umělé pryskyřice). Pracují na hledání svého vlastního Já.
Profil absolventa:1) Odborné znalosti
- Disponuje znalostmi historie sochařství v rámci kompletní vývojové posloupnosti od jeho počátků po současnost.
- Rozumí principům sochařství založenému na stavbě hmot, objemů a tvarů v prostoru.
- Má přehled o aktuálním sochařském dění a jeho základních směrech.
- Je vybaven vlastním poznáním stěžejních uměleckých děl v oblasti sochařství.
- Rozumí jednotlivým technologiím, pracovním postupům a metodám, které se dnes v sochařství používají.
- Disponuje znalostmi tradičních i nových materiálů používaných v sochařství a rozumí jejich vlastnostem.
- Chápe podstatu práce se hmotou, prostorem, vnitřní stavbou a celkovou architekturou sochy.
- Chápe geometrickou podstatu viděné skutečnosti, dokáže ji vnímat v prostorových souvislostech.
- Rozumí postupu řešení zadaného sochařského úkolu, a to ve všech jeho fázích - od návrhu po prezentaci výsledku.
- Zná souvislosti v použití technik, technologií a materiálů, v návaznosti na jejich využívání v historii a současnosti oboru sochařství.
- Orientuje se v primární i sekundární literatuře týkající se oboru.
- Prokazuje znalost dějin starého, moderního i současného výtvarného umění v jeho základních vývojových posloupnostech, stěžejních principech, tématech a příkladech. Chápe jejich kulturně-společenské souvislosti.
- Orientuje se na současné umělecké scéně a dokáže jednotlivé trendy zasadit do širšího sociokulturního kontextu.
- Má elementární znalost výtvarné a topografické anatomie.
- Ovládá základní administrativní úkony nezbytné k úspěšnému rozvíjení jeho profesionální činnosti.
- Disponuje znalostmi oboru nezbytnými pro navazující magisterské studium.

2) Odborné dovednosti
- Dokáže tvůrčím způsobem pracovat na zadaných úkolech z oblasti volného i užitého sochařství.
- Samostatně pracuje na své vlastní sochařské tvorbě, umí tvůrčím způsobem řešit problémy s ní spojené.
- Ve vlastní volné tvorbě samostatně volí témata a inspirační zdroje. Kreativně pracuje s myšlenkou, obsahem i formou.
- Při práci na zadaných úkolech i ve vlastní volné tvorbě dokáže volit vhodné plasticko-prostorové řešení ve vztahu k obsahu a sdělení díla.
- Je vybaven dovednostmi v oblasti studijního modelování podle živé i neživé přírody a stavěním hmoty zevnitř napovrch, čímž se stává svobodným ve schopnosti vytváření zamýšleného tvaru.
- Prakticky ovládá celý postup řešení zadaného sochařského úkolu ve všech jeho fázích - od prvotního návrhu ke konečné prezentaci.
- Používá základní sochařské techniky a variabilně je kombinuje při práci s různými materiály.
- Dokáže stavět sochu jako souhrn hmot, objemů a tvarů v prostoru, s použitím pravidel vnitřní tektoniky a architektury tvaru.
- Ve své tvorbě samozřejmě používá principy organické a anorganické morfologie a dokáže je kombinovat v potřebných kontrastech.
- Experimentuje s různými formami vyjádření v oblasti sochařství.
- V procesu tvorby dokáže inovativním způsobem zpracovávat a selektovat relevantní informace.
- Je schopen vytvořit původní autorské sochařské dílo menšího rozsahu.
- Dokáže reflektovat sebe i současnou dobu vlastními výrazovými prostředky.
- Dokáže prezentovat svoje dílo formou výstav, sympozií, soutěží, projektů, apod.
- Umí používat digitální technologie v souvislosti se svou tvorbou a její propagací.
- Umí stručně a výstižně slovně představit a obhájit výsledky své tvorby.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je jednokolová. Uchazeči neposílají své domácí práce elektronicky, fyzicky je předloží zkušební komisi při rozpravě. Realizace, které nemůžou být předloženy ve fyzické podobě, např. objekty, instalace, velkorozměrné obrazy atd.., uchazeč předloží ve formě fotodokumentace.

Požadavky k přijímací zkoušce:
Domácí práce - portfolio uchazeče v rozsahu cca 25 prací
  • fotodokumentace vlastních studií (portrét, figura, ruce...)
  • fotodokumentace vlastní práce úzce se dotýkající zvoleného ateliéru
  • uchazeč vybírá své portfolio tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu

Praktická zkouška
  • kresba hlavy podle živého modelu
  • modelování hlavy v životní velikosti podle živého modelu
  • na zadané téma vytvoření 3 až 5 malých skic
  • na zadané téma vymodelování plastiky na základně 40x40 cm - zdůvodnění, proč danou sochu vytvořili, v jakém materiálu ji provedli, v jaké velikosti, zakreslení do prostoru atd.
  • individuální pohovor - rozprava nad domácími pracemi, orientace ve zvoleném oboru, všeobecný přehled uchazeče, znalosti z dějin výtvarné kultury, osobní postoje uchazeče

Pro přijímací zkoušku si uchazeči donesou tyto pomůcky:
Pevné kreslící podložky pro práci na stojanu (min. B1, 100x70 cm), balící papír na 2 - 3 kresby, přírodní uhel, nástroje na modelování, igelity na zabalení hlíny, náčrtník A4 pro nutné poznámky, kreslící potřeby.
Kritéria přijímací zkoušky: Počet bodů, potřebných ke splnění podmínek PZ: 75 – 100
z toho:
rozprava nad domácími pracemi a všeobecný přehled dějin kultury: max. 40 bodů
praktické úkoly: max. 60 bodů
Pokud uchazeč za všechny disciplíny přijímací zkoušky získá méně než 75 bodů, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:řádný termín: 16. – 18. 4. 2019 (třídenní)
náhradní termín: 30. 4. 2019 (jednodenní)
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.