Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Malba I
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:MgA.
Jazyk výuky:
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra malby
Anotace:Specializace ateliéru Malba 1 se především věnuje zkoumání fenoménů malby s důrazem na malířské gesto ve figurální malbě, problematice symbolické narace v malbě a psychologii mýtu a jeho typologii. Vedle zvládnutí tradičních kresebných a malířských dovedností a technologie malby se ateliér Malba 1 specializuje na používání netradičních materiálů a postupů v malbě. S tím souvisí také osvojení dovedností instalace uměleckého díla jak v galerii, tak i mimo galerijní rámec.
Profil absolventa:1) Odborné znalosti
- znalost stěžejních uměleckých děl oboru
- hluboká znalost a porozumění oboru malby v kontextu soudobého výtvarného diskurzu
- orientace v českém a světovém výtv. umění po r. 1945
- zevrubná orientace v odborné literatuře
- znalost současných uměleckých metod, přístupů a strategií
- znalost vývojových posloupností utvářejících současný výtvarný diskurz
- základní znalost v oblasti softwarového umění a jeho aplikace v médiu malby
- rozvinuté povědomí o kulturně-historických souvislostech mezi výtvarným uměním a ostatními uměleckými obory
- znalosti z oblasti výtvarné estetiky
- porozumění vztahu současného umění k dalším oblastem lidských činností
- povědomí o historickém a současném diskurzu na téma společenské a gnoseologické role umění
- základní znalost problematiky autorských práv a jejich užití
- elementární znalost moderních interpretačních strategií, od ikonografické a ikonologické metody přes formalisticko-estetické, strukturalistické a sémiologické metody až po psychologické, fenomenologické či sociologické přístupy

2) Odborné dovednosti
- schopnost samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretický nebo praktický problém v uměleckém provozu
- rozvinutá schopnost stavět svou uměleckou činnost na kulturně-historických souvislostech při vědomí chápaní diachronních i synchronních kontextů
- schopnost aplikovat získané znalosti a dovednosti v oblasti výtvarných umění i mimo konkrétní studovaný obor
- rozvinutá schopnost zapojení se do sféry výstavní, kurátorské, organizační a osvětové v menších centrech
- schopnost spolupracovat s odborníky na galerijní pedagogiku, animace a celková připravenost pro týmovou práci, zpracování a podávání grantů, projektů umělecké povahy.
- schopnost pružné adaptace a orientace v současném výtvarném provozu, aplikace znalostí a dovedností v co nejširším záběru
- schopnost projektovat prvky volné tvorby do tvorby užité
- flexibilita i maximální potence se dále rozvíjet, využívat elektronických médií jako zdrojů informací a poznatků
- schopnost nasměřovat své úsilí na profesní život a uplatnění v současném výtvarném uměleckém provozu jako nezávislý autor/autorka/umělec
- schopnost narušovat zavedené umělecké standardy
- schopnost aplikovat oborové i mezioborové znalosti do vlastní umělecké praxe.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová
Obsah přijímací zkoušky: Požadavky k přijímací zkoušce:
  • Uchazeč představí a obhájí své dosavadní práce. Představí svou tvorbu, a to pomocí přesně definovaných verbalizovaných postupů, které uplatňoval v dosavadním studiu. Představí své koncepty a nastíní zásadní téma pro magisterskou práci. Toto téma se bude snažit obhájit v kritické polemice.
  • Teoretický diskurz z dějin umění, filozofie, estetiky, dějin umění a současného umění, v němž bude zřetelné studentovo ukotvení.
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat max. 40 bodů. Hranice pro „vyhověl – nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 30 bodů.
  • dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti: max. 20 bodů
  • teoretické znalosti z oboru, praxe v oboru a její výsledky, bibliografie a osobní projekt magisterského studia: max. 20 bodů
Pokud uchazeč za obě disciplíny přijímací zkoušky získá méně než 30 bodů, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:řádný termín: 25. 4. 2019
náhradní termín: 30. 4. 2019
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.