Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Grafika
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:BcA.
Jazyk výuky:
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra grafiky a kresby
Anotace:Ateliér grafiky je zaměřen na rozvoj myšlení, vnímaní a utváření si názoru v reflexi na současnou společnost a umělecký provoz skrze volnou tvorbu. Studium v rámci specializace grafiky je koncipováno na tvorbu a práci jak s klasickými grafickými technikami (tisk z výšky, tisk z hloubky), tak novými grafickými technikami (serigrafie, ofset, digitální technologie). Dále jsou kreativně studovány všechny dostupné experimentální formy tisku a rozmnožovací techniky. Samostatně jsou studovány s aspektem ke grafice metody práce se software a práce s fotografií. Student získá co nejširší přehled a možnosti využití grafických technik a technologií s jejími přesahy do jiných médií (objekt, animace, atd..)
Cílem je získat vynikající umělecké vzdělání a odbornou kvalifikaci, čímž se rozumí tvůrčí redefinice a reinterpretace media grafiky s důrazem na intermedialitu a otevřenost media, pracuje tvůrčím způsobem v oblasti profesionální grafiky, na základě vlastní, autentické výtvarné práce dokáže posoudit a uvědomit si vlastní pozici v prostoru uměleckého provozu a vymezit si zde vlastní pole působnosti.
Profil absolventa:Odborné znalosti:
- rozvoj myšlení, vnímaní a utváření si názoru v reflexi na současnou společnost a umělecký provoz skrze volnou tvorbu zejména v oblasti grafiky
- znalost práce jak s klasickými grafickými technikami (tisk z výšky, tisk z hloubky), tak novými grafickými technikami (serigrafie, ofset, digitální technologie), experimentálních forem tisku a rozmnožovacích technik
- znalost metod práce se software a práce s fotografií s aspektem ke specializaci Grafika
- student získá co nejširší přehled o možnosti využití grafických technik a technologií s jejími přesahy do jiných médií (objekt, animace, atd..)
Odborné dovednosti:
- schopnost ovládat hlavní principy grafiky volné i užité, chápe a samostatně vyhledává možnosti jejího praktického uplatnění ve společnosti
- schopnost autentické výtvarné práce v oblasti grafiky a jejich přesahů
- schopnost ovládat hlavní tvůrčí a technologické zákonitosti a principy grafiky, 2D a 3D zobrazování a projektování, virtuální a rozšířené reality (AR), a to včetně základů grafického designu.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je jednokolová. Uchazeči neposílají své domácí práce elektronicky, fyzicky je předloží zkušební komisi při rozpravě. Realizace, které nemůžou být předloženy ve fyzické podobě, např. objekty, instalace, velkorozměrné obrazy atd., uchazeč předloží ve formě fotodokumentace.

Požadavky k přijímací zkoušce:
Domácí práce - portfolio uchazeče v rozsahu cca 25 prací
  • kresby, studie (portrét, figura, ruce...)
  • vlastní práce úzce se dotýkající zvoleného ateliéru
  • uchazeč vybírá své portfolio tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu

Praktická zkouška
Uchazečům budou postupně během tří dnů přijímací zkoušky zadány tři praktické úkoly.
Dále proběhne individuální pohovor - rozprava nad domácími pracemi a také pohovor zaměřený na dějiny umění, literaturu, architekturu, film, hudbu, divadlo, současné umění, výstavy, všeobecný rozhled, týkající se dějin umění a výtvarných umění. Pohovory budou probíhat průběžně.

Pro přijímací zkoušku si uchazeči donesou tyto pomůcky:
Min. 5 ks papírů vyšší gramáže cca 250 g/m2, formátu A2 + různé jiné papíry dle uvážení a potřeb adepta, skicák, tužky, tuš, pravítka, kružítka, křivítka, nůžky, řezák, lepidlo, štětce ploché a kulaté, nádobku na vodu, různé barvy (pastely, tempery...) atd.
Kritéria přijímací zkoušky: Počet bodů, potřebných ke splnění podmínek PZ: 75 – 100
z toho:
rozprava nad domácími pracemi a všeobecný přehled dějin kultury: max. 40 bodů
praktické úkoly: max. 60 bodů
Pokud uchazeč za všechny disciplíny přijímací zkoušky získá méně než 75 bodů, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:řádný termín: 16. – 18. 4. 2019 (třídenní)
náhradní termín: 30. 4. 2019 (jednodenní)
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.