Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
Typ studia:navazující
Forma studia:kombinované
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta sociálních studií
Katedra:Katedra zdravotně-sociálních studií
Anotace:Studijní program reaguje na potřebu systémových multidisciplinárních přístupů k řešení životní situace člověka v kontextu závažných vývojových či získaných změn zdravotního stavu s dopady na společnost, kde se dlouhodobě promítá nedostatek kvalifikovaných odborníků k propojování hranic solitérních specializací. Cílem studia je připravit odborníky pro oblast analýzy, plánování, realizace, koordinace, řízení a hodnocení mezioborových intervencí v rehabilitaci a dlouhodobé péči, které vycházejí z principů integrované zdravotně-sociální práce. Studijní program poskytuje absolventům teoretické znalosti, praktické dovednosti a obecné způsobilosti k co nejširšímu uplatnění při koncipování a realizaci komplexních mezioborových opatření v kontextu zdraví na mikro-mezo-makro úrovni společenské praxe.
Profil absolventa:Odborné znalosti:
Absolvent/ka vymezí teoretická a empirická východiska integrované zdravotně-sociální práce/IZSP; prokáže znalosti klíčových témat soc. lékařství a gerontopsychiatrie; objasní shody/rozdíly konceptů koordinované rehabilitace/RHC a dlouhodobé péče/LTC; definuje a zdůvodní modely a principy RHC, popíše její složky a způsoby realizace; definuje a zdůvodní modely a principy LTC; charakterizuje aktéry RHC/LTC; zdůvodní účel, postupy, využití a limity nástrojů ke zjišťování funkč. zdraví a disability a potřeb klientů RHC/LTC; objasní typologii zvládání závaž. zdrav. stavu / ZZS; objasní teorie managementu organizací; popíše modely, principy a způsoby realizace komunitní RHC a komunit. služeb LTC; definuje typologii, cíle, modely, principy, postupy a limity case managementu; objasní modely a procesy vytváření sítí pomoci/podpory v kontextu RHC/LTC; objasní rozdíly v pojetí multidisciplinární, interdisciplinární, interprofesní a transdiscplinární spolupráce; vymezí legisl. rámce RHC a LTC v ČR a v zahraničí, objasní způsoby jejich financování; definuje a charakterizuje vědecký výzkum; specifikuje východiska, principy, postupy, využití a limity evaluač. výzkumu; objasní etické aspekty vědecké práce.
Odborné dovednosti:
Absolvent/ka samostatně vyhledává, třídí a kriticky hodnotí informace relevantní pro komplex. řešení důsledků ZZS v úrovni jednotlivce, skupiny, komunity; provádí systemat. analýzu zdrav. a soc. situace klientů RHC/LTC; kriticky reflektuje a využívá nástroje ke zjištění funkč. zdraví a disability; samostatně interpretuje okolnosti související se zdravím klienta RHC/LTC a jeho celk. život. situací; s využitím standardiz. ad. nástrojů vyhodnocuje potřeby lidí v kontextu ZZS; podílí se na posouzení život. situace osob v kontextu ZZS; efektivně komunikuje s aktéry RHC/LTC; identifikuje, analyzuje a navrhuje intervence k řešení důsledků ZZS v mikro-mezo-makro úrovni praxe; ve spolupráci s členy multidiscipl. týmů sestavuje plán podpory, koordinuje ho a vyhodnocuje jeho efektivitu; s využitím case managementu aplikuje modely a procesy vytváření sítí pomoci/podpory v systémech RHC/LTC; vyjednává postupy pro prevenci soc. vylouč. lidí s dlouhodobě či trvale nepříznivým zdrav. stavem; koordinuje poskytování integr. péče/návazných služeb; hodnotí účinnost a efektivitu postupů v RHC/LTC; koncipuje, provádí a vyhodnocuje evaluač. výzkum; pro výzkum, plánování a koordinaci podpory/pomoci aktérům RHC/LTC využívá Evidence Based Practice; konzistentně prezentuje výsledky výzkumů a aplikuje je v praxi; při samost. vyhledávání, formulaci a řešení problémů v kontextu ZZS využívá poznatky jiných oborů; vytváří koncepce/metodiky v oblasti IZSP/RHC/LTC; podílí se na odb. přípravě kvalifikač./specializ. vzděl. v rámci IZSP/RHC/LTC.
Obecné způsobilosti:
Absolvent/ka samostatně a odpovědně rozhoduje v nových nebo měnících se souvislostech nebo v zásadně se vyvíjejícím prostředí s přihlédnutím k širším společ. důsledkům rozhodování; dle vyvíjejících se souvislostí a dostupných zdrojů vymezuje zadání pro odb. činnosti, koordinuje je a nese odpovědnost za jejich výsledky; samostatně řeší specif. etické problémy při realizací RHC/LTC a výzkumu; analyzuje aktuální trendy vývoje oborů IZSP/RHC/LTC; zvládá práci s informacemi v obl. práva; aktivně pracuje na prohlubování své odbornosti a profesionality; předvídá a může ovlivňovat vývoj ve svém oboru; ovlivňuje dění kolem sebe, aktivně vyhledává řešení, nové aktivity, postupy a možnosti; důkladně se orientuje a rozumí náročným odb. textům v česk. jazyce v dané profes. oblasti; rozlišuje styly písem. projevu; rozumí hl. myšlenkám složitých textů v angl. jazyce vč. odbor. diskuse o oboru své specializace; přesně formuluje své názory a vyjadřuje se i ke složitějším profes. tématům; aktivně vyhledává, třídí a analyzuje další odb. zdroje informací; samostatně pracuje s odb. literaturou; zvládá požadavky na strukturu, obsahovou a formální úpravu odb. textů vč. užití platné bibliogr. normy.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemný znalostní test realizovaný na PC
Obsah přijímací zkoušky: písemný test k prověření znalostí ze základů anatomie a fyziologie člověka a ze základů sociální práce
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat maximálně 60 bodů. Hranice pro „vyhověl-nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 20 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:řádné termíny přijímací zkoušky: 25. 4. 2019
náhradní termín přijímací zkoušky: 10. 5. 2019
řádný termín přijímací zkoušky - dodatečné přijímací řízení: 2. září 2019
náhradní termín přijímací zkoušky - dodatečné přijímací řízení: není realizován
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:


Pro přípravu k přijímací zkoušce doporučujeme vycházet zejména z následující literatury:


  1. Merkunová Alena a Miroslav Orel. Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. Praha: Grada,2008.

  2. Matoušek, Oldřich a kol. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2010.

  3. Mahrová, Gabriela a kol. Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. Praha: Grada, 2008.
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Obecné pokyny a upozornění
Informace pro uchazeče se zdravotním postižením (se specifickými vzdělávacími potřebami)

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
e-mail: ,
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušné studijní oddělení.