Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Španělská filologie - Španělština pro odbornou a profesní komunikaci
Typ studia:bakalářské
Forma studia:kombinované
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:
Anotace:Cílem tříletého bakalářského studijního programu Španělská filologie je rozvíjet jazykovou a odbornou kompetenci studentů ve všech základních filologických oblastech. V průběhu studia si student bude rozšiřovat a prohlubovat vstupní jazykové znalosti a dovednosti tak, aby po absolvování studijního programu dosáhl ve španělském jazyce úrovně C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Dalším cílem je poskytnout studentům kvalitní znalosti lingvistických disciplín (fonetiky, fonologie, morfologie, syntaxe, lexikologie a sémantiky) a rozvíjet jejich znalosti o literatuře, kultuře, dějinách a reáliích Španělska a hispanofonních zemí. Studenti jsou ve všech zmíněných oblastech vedeni nejen k přejímání nových poznatků, ale především rozvíjení schopnosti tyto poznatky aplikovat v mluveném i písemném projevu.

U studia bez specializace je cílem prohloubit jak teoretické, tak i praktické znalosti z oblasti lingvistické a literárněvědné.

Cílem studia specializace Španělský jazyk pro odbornou komunikaci je vzdělávání odborníků schopných komunikovat španělsky v různých komunikačních situacích v odborné sféře jak v českém prostředí, tak i v zahraničí.
Profil absolventa:Absolvent studijního programu Španělská filologie prokazuje společenské, kulturní a historické znalosti a znalosti reálií Španělska a španělsky mluvících zemí. Je vybaven znalostmi stěžejních lingvistických disciplín (fonetiky a fonologie, morfologie, syntaxe, lexikologie a sémantiky), dobře se orientuje v literární teorii a historii. Absolvování studijního programu Španělská filologie vytváří předpoklady pro přijetí do navazujícího magisterského studia.

Odborné znalosti:
Absolvent studijního programu Španělská filologie prokazuje široké teoretické znalosti jazykovědných disciplín (Úvod do studia románských jazyků, Fonetika a fonologie, Morfologie, Syntax, Španělská lexikologie a sémantika), jejichž terminologii velmi dobře ovládá. Má hlubší znalosti španělsky psané literatury (Úvod do studia literatury, Dějiny španělsky psaných literatur 1-3). Prokazuje znalosti dějin a reálií Španělska a dalších hispanofonních zemí (Reálie španělsky mluvících zemí 1-2).

Odborné dovednosti:
Absolvent bakalářského studijního programu Španělská filologie dokáže pracovat s odbornou literaturou (mj. Seminář k bakalářské práci 1-2). Ovládá španělskou gramatiku (Gramatická cvičení 1-2), dokáže provádět lingvistickou analýzu textu, a to z hlediska všech základních jazykových rovin a z pohledu vybraných jazykovědných disciplín (Lingvistická analýza textu). Absolvent je rovněž schopen ústně i písemně komunikovat ve španělském jazyce, zejména v odborné oblasti, zvládne přeložit ze španělštiny do češtiny středně obtížný text z odborné oblasti (Překlad odborného textu 1-2). Absolvent programu Španělská filologie bez specializace dokáže analyzovat literární text (Práce s literárními texty 1-3) a zároveň je schopen detailní lingvistické analýzy (Práce s textem 1-3). V rámci specializace Španělština pro odbornou a profesní komunikaci je absolvent schopen komunikovat a samostatně řešit zadané úkoly v odborném cizím jazyce na základě znalostí a dovedností, které si osvojil v předmětech zaměřených na odbornou komunikaci (Španělština pro hospodářskou sféru 1-3, Španělština pro cestovní ruch 1-2). Znalosti získané v těchto předmětech dokáže prezentovat (Prezentační dovednosti ve španělštině) a aplikovat v rámci samostané analýzy textů (Práce s odborným textem 1-2, Práce s texty z oblasti cestovního ruchu). Dokáže vést obchodní korespondenci ve španělském jazyce (Obchodní korespondence 1-2). Obecné způsobilosti: Absolvent studijního programu Španělská filologie umí v odpovídající šíři a míře ústně i písemně komunikovat ve španělském jazyce (Písemný projev ve španělštině, Konverzace ve španělštině). Jeho mluvený a písemný projev ve španělském jazyce je na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Praktická jazyková cvičení 1?4, Poslech s porozuměním, Lexikální cvičení ze španělštiny). Navíc student ovládá další cizí jazyk na úrovni B1 (francouzština, ruština, polština, italština, němčina) nebo B2 (angličtina).


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Přijímací zkouška se nekoná.
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:Přímá výuka bude probíhat 1krát týdně ve čtvrtky.

Předpokládá se znalost španělského jazyka na úrovni B1 (samostatný uživatel jazyka) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, což odpovídá znalostem a dovednostem v rozsahu středoškolského učiva.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .