Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Ruská filologie - Ruština pro odbornou a profesní komunikaci
Typ studia:bakalářské
Forma studia:kombinované
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra slavistiky - Oddělení rusistiky
Anotace:Cílem bakalářského studijního programu Ruská filologie je rozvíjet jazykovou a odbornou kompetenci studentů ve všech základních filologických oblastech (zvýšení komunikativní kompetence, získání znalosti lingvistických disciplín: fonetiky, fonologie, morfologie, syntaxe, rozvoj znalostí v oblasti literární vědy, kultury, dějin a reálií Ruska). Studenti jsou ve všech zmíněných oblastech vedeni nejen k přijímání nových poznatků, ale především rozvíjení schopnosti tyto poznatky aplikovat v mluveném i písemném projevu. Program je koncipován jako standardní (bez specializace a se specializací) a sdružené studium. Tvoří jej základní teoretické předměty lingvistické, literárněvědné a částečně i translatologické doplněné o povinně volitelné disciplíny, které umožňují studentovi specifickou profilaci volbou disciplín zaměřených jak teoreticky, tak prakticky.
Studijní program bude realizován v těchto variantách:
1) completus,
2) specializace Ruština pro odbornou a profesní komunikaci (prezenční + kombinovaná),
3) maior,
4) minor,
5) maior se zaměřením na vzdělávání.
V rámci studia Ruské filologie bez specializace, maior, minor a maior se zaměřením na vzdělávání je cílem získat a více prohloubit teoretické a praktické znalosti v oblasti lingvistiky a literární vědy.
Cílem studia specializace Ruština pro odbornou a profesní komunikaci (v prezenční i kombinované formě studia) je kromě výše uvedených informací vzdělávání odborníků schopných komunikovat rusky v různých komunikačních situacích v odborné sféře jak v českém prostředí, tak v zahraničí.

Z hlediska jazykové kompetence je cílem studia prohloubit a zdokonalit jazykové znalosti a dovednosti nutné pro dosažení úrovně C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Profil absolventa:Odborné znalosti
V jazykovědných disciplínách absolvent prokazuje znalost současné jazykové normy v plánu foneticko-fonologickém, morfologickém, syntaktickém a lexikálním, rozumí stylovým specifikům jazykové komunikace, orientuje se v základních vývojových procesech češtiny. Bezpečně zná lingvistickou terminologii a dokáže analyzovat text (staročeský i novočeský). Absolvent prokazuje znalost jazyka se zaměřením na praxi. Absolvent prokazuje hlubší znalosti z dějin české literatury 19. a 20. století, prokazuje širokou znalost příslušné literatury, bezpečně ovládá literárněvědnou terminologii. Má přehled o základních přístupech ke studiu literatury.
Odborné dovednosti
Absolvent se naučil adekvátně využívat všech jazykových prostředků češtiny (s ohledem na komunikační situaci), je schopen vidět jazykové a literární jevy v širších souvislostech (včetně historických). Dokáže hodnotit jazykové projevy a literární díla v širším kulturním a společenském kontextu. Umí analyzovat psaný a mluvený projev za použití základní oborové terminologie a analyzovat konkrétní literární text. Umí pracovat se sekundární literaturou, poučeně číst, dokáže uplatnit základní kritické a komparační metody. Dokáže formulovat a stylizovat psané texty, včetně textů odborného stylu.
Obecné způsobilosti
Absolvent je způsobilý samostatně získávat odborné informace a prokazuje komunikační a aplikační způsobilosti, včetně schopnosti zasazení analyzovaných jevů do kulturního a společenského kontextu.
Státní závěrečná zkouška se zaměřuje především na prověřování míry odborných znalostí a odborných způsobilostí. Vypracování bakalářské práce, její obhajoba a vedení dialogu při státní zkoušce prověřuje také obecné způsobilosti, viz Součásti SZZ a jejich obsah.
V rámci řešených výzkumných projektů na obou pracovištích mohou vybraní talentovaní studenti získávat první zkušenosti s vědeckou prací (jako pomocné vědecké síly). Studenti rovněž mohou prezentovat výsledky své práce na studentských vědeckých konferencích. Studentům je dána možnost realizovat semestrální studijní pobyt na některé z partnerských zahraničních univerzit, s nimiž katedry spolupracují v rámci programu Erasmus+, a prohloubit tak své jazykové kompetence, odborné znalosti, popř. získat první mezinárodní badatelské kontakty.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemná
Obsah přijímací zkoušky: Uchazeč musí prokázat vstupní jazykové znalosti a dovednosti na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. U uchazečů se rovněž předpokládá rámcová znalost ruských reálií a ruské literatury (viz přehled doporučené literatury).
Vzhledem ke skutečnosti, že studijní obor je podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění akreditován v českém jazyce a že organickou součástí studijního plánu je výuka českého jazyka a disciplín zaměřených na překlad a tlumočení z ruštiny do češtiny a z češtiny do ruštiny, je u všech uchazečů podmínkou pro přijetí znalost češtiny na úrovni maturitní zkoušky.
Kritéria přijímací zkoušky: Jazykové znalosti a dovednosti odpovídající úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, orientace v ruské literatuře a reáliích (viz přehled doporučené literatury). Uchazeč bude hodnocen ze tří okruhů:
  1. test jazykové úrovně (mluvnice, slovní zásoba),
  2. znalost ruské literatury a reálií,
  3. překlad textu (cca 10 řádků) z ruštiny do češtiny.
Maximum, které uchazeč může u přijímací zkoušky celkově získat, je 100 bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku musí vykonat všichni uchazeči o studium.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 27. května do 31. května 2019, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:Přímá výuka bude probíhat 1krát týdně ve čtvrtky.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .