Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Literární věda - teorie a dějiny národních literatur
Typ studia:doktorské
Forma studia:prezenční
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra české literatury a literární vědy
Anotace:Cílem doktorského studia je rozvinout u studentů předpoklady pro budoucí vědeckou činnost na profesionální úrovni, která umožňuje samostatné bádání. Cílem je rovněž prohloubit mezioborové vztahy, vytvořit mezinárodní kontakty a v souvislosti s nimi umožnit studentům získat širší vhled do problematiky, rozvinout znalosti národní literatury (v souvislosti se zvoleným tématem), resp. schopnost vnímat literárněvědné problémy alespoň ve dvou národních kontextech. Svůj disertační projekt student zaměřuje obvykle na témata ze dvou či více národních literatur (např. české a polské, české a německé, české a slovenské, slovenské a polské apod.). Studium rozšiřuje a prohlubuje znalosti, odborné dovednosti a způsobilosti získané a ověřené v magisterském studiu bohemistiky nebo příbuzných filologických oborů (polonistika, slovakistika, germanistika aj.). Studiem se rozšiřují a prohlubují zvláště znalosti metodologie literární vědy a  literární komparatistiky, podle zaměření disertační práce pak student výběrově rozvíjí své znalosti v textologii, literární genologii, sociologii literatury či v literární regionalistice.
Vedle odborných znalostí klade studijní program u absolventů důraz na rozvinutí schopností samostatně vyhledávat a studovat odbornou literaturu v češtině i v cizích jazycích, písemně zpracovat a publikovat vědeckou práci, veřejně, zvláště na odborných fórech, kultivovaným slovním projevem prezentovat a obhajovat své názory. U studentů se rozvíjí schopnost pracovat ve vědeckých týmech.
Charakter programu úzce koresponduje s vědeckými aktivitami Katedry české literatury a literární vědy a Centra regionálních studií FF OU.
Profil absolventa:Absolvent je vysoce kvalifikovaným odborným pracovníkem v oboru literární vědy se zaměřením alespoň na dvě národní literatury. Absolvent má hluboké znalosti své "mateřské" literatury, ale dovede uvažovat nejméně ve dvou národních kontextech (včetně kulturně-filozofických přesahů). Znalost dvou cizích jazyků mu umožňuje studovat specializovanou odbornou literaturu a pracovat nejen v národních, ale i mezinárodních badatelských týmech a participovat na řešení výzkumných projektů.
Absolvent získává studiem hluboké znalosti metodologických trendů literární vědy, zvláště těch nejnovějších. Ve srovnání s předcházejícím magisterským studiem bohemistiky a blízkých filologických oborů je zjevné prohloubení literárněhistorických vědomostí i teoretického myšlení. Absolvent je schopen zpracovat větší rozsah faktografických údajů a dat, chápat literaturu v širších filozofických a kulturněhistorických kontextech. Absolvent zvládá rozdílné žánry odborné komunikace v podobě písemné (stať, kapitola v monografii, recenze), tak ústní (referát na konferenci, prezentace či diskusní příspěvek na workshopu apod.); základní formy odborné komunikace zvládá i v cizích jazycích.
Absolvent získá hlubší zkušenosti s týmovou prací, protože má možnost se během studia zapojit do vědeckých projektů (GAČR, SGS, IRP aj.). Rozvine, díky aktivní účasti na národních i mezinárodních konferencích a seminářích, své schopnosti veřejné prezentace odborných názorů. Prohlubuje a upevňuje schopnost vést odbornou komunikaci ve dvou cizích jazycích (na úrovni C1 a B2).
Student absolvuje nejméně třicetidenní zahraniční mobilitu / stáž na některé z partnerských zahraničních univerzit, s nimiž katedra české literatury a literární vědy spolupracuje v rámci programu Erasmus+, nebo v rámci jiné podpory (podle tématu disertace a formy studia).

Uplatní se na vysokých školách, ve výzkumných ústavech, vědeckých knihovnách, v literárních archivech a nakladatelstvích, v odborných institucích a organizacích v České republice i v zahraničí, event. jako učitel na gymnáziích.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní
Obsah přijímací zkoušky: Uchazeč vypracuje projekt budoucí disertační práce v rozsahu nejméně 3 stran textu, v němž stručně zdůvodní volbu tématu, zhodnotí dosavadní stav jeho zpracování, uvede předpokládané dílčí složky výzkumu (metody, materiál a prameny) a soupis relevantní odborné literatury. Téma disertační práce si student volí v souladu s výzkumným zaměřením pracoviště, doporučena je konzultace s předsedou oborové rady. Při přijímací zkoušce se vede rozprava nad předloženým projektem a uchazečova orientace v oboru. Uchazeč musí prokázat znalost minimálně jednoho západního cizího jazyka.
Kritéria přijímací zkoušky: Výsledek pohovoru bude bodově ohodnocen přijímací komisí, pro úspěšné vykonání zkoušky je nutné dosáhnout stanoveného počtu bodů.
Uchazeč může získat maximálně 100 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 9. do 13. září 2019, přesný termín bude uchazeči sdělen e-mailem po uzavírce pro podávání přihlášek
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .