Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Teorie a dějiny české literatury
Typ studia:doktorské
Forma studia:prezenční
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra české literatury a literární vědy
Anotace:Cílem doktorského studia je rozvinout u studentů předpoklady pro budoucí vědeckou činnost na profesionální úrovni, která umožňuje samostatné bádání. Studium je koncipováno jako společný doktorský studijní program Filozofické fakulty OU a Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Tato spolupráce umožní výrazně rozšířit a prohloubit znalosti, odborné dovednosti a způsobilosti studentů získané a ověřené v magisterském studium. Student dosáhne širšího vhledu do koncepčních problémů studia dějin české literatury, rozvine se jeho schopnost vnímat literární a kulturní témata v mezioborových (filozofických, estetických, kulturologických) kontextech, stejně jako jeho dovednost pracovat se špičkovými výzkumnými infrastrukturami. Doktorský studijní program poskytne studentům řadu příležitostí zapojit se do týmových badatelských aktivit.

Zájemce o toto studium musí být absolventem bohemistického magisterského studia. Svůj disertační projekt zaměřuje na témata z dějin české literatury, včetně kulturněhistorických přesahů. Studium se zaměřuje zvláště na znalosti metodologie literární vědy a na otázky rekonstrukce literárního vývoje. Pozornost je věnována práci s odbornými databázemi, digitálními korpusy a  archivy (výuka na půdě Ústavu pro českou literaturu), ale podle specifického zaměření disertace také na textologii, literární genologii, sociologii literatury, literární regionalistiku, popř. literární komparatistiku.
Vedle odborných znalostí klade studijní program u absolventů důraz na rozvinutí schopností samostatně vyhledávat a studovat odbornou literaturu v češtině i v cizím jazyce, písemně zpracovat a publikovat vědeckou práci, veřejně, zvláště na odborných fórech, kultivovaným slovním projevem prezentovat a obhajovat své názory. U studentů se rozvíjí schopnost pracovat ve vědeckých týmech, a to zejména prostřednictvím spolupráce s Ústavem pro českou literaturu AV ČR. Charakter programu zároveň úzce koresponduje s vědeckými aktivitami Katedry české literatury a literární vědy a Centra regionálních studií FF OU.
Profil absolventa:Absolvent má hluboké znalosti metodologických trendů literární vědy, především těch nejnovějších. Ve srovnání s předcházejícím magisterským studiem českého jazyka a literatury je zjevné prohloubení literárněhistorických vědomostí i teoretického myšlení. Absolvent je schopen samostatně provést literárněvědnou analýzu a interpretaci textu, dovede zpracovat větší rozsah faktografických údajů a dat, ovládá práci se špičkovými výzkumnými infrastrukturami, chápe literaturu v širších filozofických a kulturněhistorických kontextech. Zvládá nejrůznější žánry odborné komunikace, a to jak písemné (rozsáhlá syntetická práce, článek v odborném periodiku, kapitola v monografii, recenze), tak ústní (referát na konferenci, prezentace či diskusní příspěvek na workshopu apod.); základní formy odborné komunikace zvládá i v cizím jazyce.
Student má možnost se zapojit do vědeckých projektů (GAČR, SGS, IRP aj.) a získat hlubší zkušenosti s týmovou prací (účast na výzkumných aktivitách UČL AV ČR).
Absolvuje nejméně třicetidenní zahraniční mobilitu na některé z partnerských zahraničních univerzit, s nimiž katedra české literatury a literární vědy spolupracuje v rámci programu Erasmus+, nebo v rámci jiné podpory (podle tématu disertace a formy studia). Prohlubuje schopnost vést odbornou komunikaci v jednom světovém jazyce na úrovni C1.

Absolvent je vysoce kvalifikovaným odborným pracovníkem v oboru literární vědy se zaměřením na českou literaturu. Znalost jednoho světového jazyka (nejčastěji angličtiny) mu umožňuje studovat specializovanou odbornou literaturu i pracovat nejen v národních, ale i mezinárodních badatelských týmech a participovat na řešení výzkumných projektů. Uplatní se na vysokých školách, ve výzkumných ústavech, vědeckých knihovnách, v literárních archivech a nakladatelstvích, v odborných institucích a organizacích v České republice i v zahraničí, event. jako učitel na gymnáziích.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní
Obsah přijímací zkoušky: Uchazeč vypracuje projekt budoucí dizertační práce v rozsahu nejméně 3 stran textu, v němž stručně zdůvodní volbu tématu, zhodnotí dosavadní stav jeho zpracování, uvede předpokládané dílčí složky výzkumu (metody, materiál a prameny) a soupis relevantní odborné literatury. Téma dizertační práce si student volí v souladu s výzkumným zaměřením pracoviště, doporučena je konzultace s předsedou oborové rady, nebo potenciálním školitelem. Při přijímací zkoušce se vede rozprava nad předloženým projektem a hodnotí se uchazečova orientace v oboru.
Uchazeč musí prokázat znalost minimálně jednoho západního cizího jazyka.
Kritéria přijímací zkoušky: Výsledek pohovoru bude bodově ohodnocen přijímací komisí, pro úspěšné vykonání zkoušky je nutné dosáhnout stanoveného počtu bodů.
Uchazeč může získat maximálně 100 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:žádné
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 9. do 13. září 2019, přesný termín bude uchazeči sdělen e-mailem po uzavírce pro podávání přihlášek
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .