Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Filozofie
Typ studia:doktorské
Forma studia:prezenční
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra filozofie
Anotace:Doktorské studium je určeno vynikajícím absolventům/kám programu filozofie, případně příbuzných (nejen) humanitních a společenskovědních oborů (např. psychologie, sociologie, politologie, religionistiky, genderových studií apod.).
Cílem studia je připravit filozoficky a široce humanitně vědecky vybavené odborníky/ice, kteří/é budou schopni/y teoreticky reflektovat historické i systematické podoby filozofického myšlení jako oboru a budou schopni/y kriticky posuzovat současné obecně lidské i společenské problémy a následně myšlenkovou tvorbou i speciálními badatelskými postupy přispívat k řešení těchto dobově podmíněných problémů v rozmanitých kontextech společenské teorie i praxe, kulturního života, vědy, umění, politiky, ve světě práce i v oblasti náboženství či spirituality. Vzhledem k odborné profilaci členů katedry filozofie, složení oborové rady a školitelů/ek doktorandů/ek je studium zaměřeno na široké spektrum témat, která se pojí s dějinami filozofického myšlení (od antiky po současnost) a systematickým výzkumem tradičních i nových otázek, které jsou předmětem filozofické reflexe současné společnosti (např. gender studies, kognitivní vědy, postsekulární studia apod.).
Naplnění deklarovaných cílů sleduje korpus povinných a povinně volitelných teoretických a metodologických předmětů. Studium předpokládá, že se doktorand/ka pod vedením školitele/ky zapojí aktivně a vlastním výzkumem do vědecké práce a do odborné diskuse vědecké komunity (včetně mezinárodního přesahu) v rámci svého tématu (publikování odborných studií, vystoupení na konferencích, vytváření vědeckých mikrotýmů, které se budou podílet na řešení odborně-vědeckých grantových projektů apod.).
Profil absolventa:Absolvent/ka doktorského studia má komplexní znalosti oboru i jeho metodologie, včetně přesahů do teorie, metodologie a filozofických základů jiných vědních oborů. Zvládá samostatnou vědeckou práci s vysokou argumentační koherencí a je schopen/a inovativním způsobem formulovat i řešit výzkumné úkoly.
1. Odborné znalosti:
a) disponuje takovými odbornými znalostmi, které mu/jí umožní samostatnou vědeckou činnost v oblasti filozofické reflexe tradičních či současných obecně lidských otázek, tzn. dokáže využívat a kreativně badatelsky rozvíjet filozofické (příp. speciálně-vědní) poznatky a metodologické postupy produkované danou vědeckou komunitou v domácím i světovém kontextu;
b) v rámci své specializace bude schopen/a reflektovat a podílet se na filozofické diskusi a dokáže tvořivě propojovat teoretické či praktické využití interdisciplinárních přístupů v aplikaci na analyzovaný problém.
2. Odborné dovednosti:
a) je schopen/a samostatné, metodologicko-teoreticky podložené vědecké práce;
b) zvládá argumentovanou reflexi axiologických i duchovních dimenzí problémů současnosti;
c) dokáže formulovat originální badatelské otázky a navrhovat závažná témata zkoumání;
d) umí účinně formulovat závěry a shrnovat výsledky dosavadních bádání;
e) zvládá odbornou komunikaci minimálně v jednom světovém jazyce.
3. Obecné způsobilosti:
a) koncepční a strategický přístup k širokému spektru otázek především společenskovědního charakteru;
b) analytické a argumentační schopnosti;
c) samostatnost, zodpovědnost a kreativita;
d) je bezproblémově schopen/a komunikovat minimálně v jednom světovém jazyce;
e) umí výsledky myšlenkové teoretické reflexe i výstupy odborných badatelských projektů aplikovat na společenskou praxi, například pedagogicky či v konkrétní profesní nebo tvůrčí oblasti.
Absolvent/ka získá kvalifikaci pro výuku na vysokých školách především v humanitně zaměřených studijních programech, pro vědeckou činnost v rámci výzkumných pracovišť pro expertní činnost při analýzách a prognózách společnosti, a pro koncepční a strategickou práci ve státní správě a v organizacích nejrůznějšího druhu, kde se vyžaduje samostatnost, kreativita, analytické a argumentační schopnosti. Bude rovněž jazykově vybavena k výkonu těchto (především odborně-vědeckých) činností v zahraničí.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude realizována formou odborného pohovoru, který se zaměří především na předložený projekt disertační práce (koncepčnost promyšlení, metodologické zázemí, orientace v problematice atp.).
Součástí pohovoru může být i prověření znalostí cizího a pramenného jazyka. V případě, že uchazeč/ka nemá absolvováno magisterské studium Filozofie, může být součástí ústní přijímací zkoušky rovněž orientace v látce, jejíž znalost se při doktorském studiu Filozofie předpokládá (základní orientace v dějinách filozofie a filozofické systematice).
Kritéria přijímací zkoušky: Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu. Maximální ohodnocení, které může uchazeč získat, je 100 bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 9. do 13. září 2019, přesný termín bude uchazeči sdělen e-mailem po uzavírce pro podávání přihlášek
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .