Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Učitelství pro mateřské školy
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra preprimární a primární pedagogiky
Anotace:Cílem přípravného vzdělávání ve studijním oboru Učitelství pro mateřské školy bakalářského stupně je připravit učitele/ku mateřské školy, který/á je schopen/a a ochoten/a:
- v rozsahu svých profesních kompetencí dítěti ve věku od dvou let do doby jeho vstupu do primárního povinného vzdělávání poskytnout péči a vzdělávání v osobnostně humanistickém modelu;
- zvládat proces socializace, adaptaci, integraci, inkluzi dítěte ve věku od dvou let do doby jeho vstupu do primárního povinného vzdělávání,
- diagnostikovat a kvalifikovaně uspokojovat běžné i speciální dětské potřeby,
- citlivě vnímat, odpovědně reagovat na emoce a akcentovat volní úroveň rozvoje dítěte,
- diferencovat přístup k dítěti s respektováním specifik a zvláštností dětské osobnosti,
- podporovat dětskou individualitu a rozvíjet kognitivní možnosti každého dítěte,
- gramaticky správně, kvalitně odborně komunikovat s různými sociálními činiteli,
- tvořivě realizovat Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v procesu vzdělávání dítěte uvedeného věku.
Vzdělávání ve studijním oboru položí důraz na průběžnou, tvůrčí aplikaci výsledků studia každého ze studujících tak, aby přechod a vstup absolventa/ky do pedagogické praxe byl co možná nejpřirozenější a jeho/její uplatnění úspěšné.
V průběhu studia je také cílem vést studenty k přijetí myšlenky celoživotního vzdělávání a rozvíjet proto i ty kompetence, jež mu/jí umožní i případné další studium v magisterském programu či jiných formách dalšího vzdělávání.
Profil absolventa:Odborné znalosti
Absolvent(ka):
- prokáže specifické odborné teoretické znalosti ze studovaných předmětů vzdělávacích složek;
- prokáže znalosti kulturních, sociálních, filozofických souvislostí vzdělávání; interpretuje, argumentuje teorii předškolního vzdělávání a její možnosti aktuální realizace v praxi; vysvětlí v souvislostech její historii, komparuje a evaluuje historické a současné pedagogické modely, přístupy v teorii předškolního vzdělávání a jejich uplatňování v pedagogické praxi;
- identifikuje, pojmenuje a objasní procesy a podmínky vzdělávání dítěte v rovině teoretické i praktické, a to na základě znalostí psychologických, sociálních, multikulturních a historických aspektů a souvislostí;
- dokáže řešit v teoretické rovině předestřené problémy pedagogické praxe;
- orientuje se v teorii odborné literatury v rozsahu studovaných předmětů.
Odborné dovednosti:
Absolvent(ka) dokáže:
- multidisciplinární znalosti z oblastí vzdělávání didakticky transformovat do tvorby vzdělávacích projektů pro dítě předškolního věku;
- transformovat základní teoretické poznatky ze studovaných předmětů vzdělávacích složek do odborně vykonávaných pedagogických aktivit s dětmi předškolního věku za účelem jejich vzdělávání a s ohledem na psychologické, sociální a multikulturní aspekty konkrétní dětské skupiny;
- napomoci adaptaci, integraci dítěte do společnosti dětí; uskutečnit inkluzi; diagnostikovat sociální procesy a v nich probíhající vztahy v průběhu vzdělávání se dítěte a adekvátně na ně reagovat;
- identifikovat dítě nadané, dítě se specifickými poruchami, jež se projevují při jeho vzdělávání a v jeho chování, a v podmínkách instituce mu poskytovat individualizovanou péči;
- diagnostikovat, analyzovat a vyhodnocovat výsledky vzdělávání dosažené dítětem, reflektovat vzdělávací i jiné potřeby a zájmy dětí a s ohledem na ně vytvářet, měnit, doplňovat, inovovat třídní a školní vzdělávací programy a aktivity s dítětem;
- uplatnit efektivní formu komunikace s dětmi a s různými sociálními činiteli; organizovat aktivity dětí ve školním i mimoškolním prostředí se zřetelem k jejich i své bezpečnosti a zásadám celkové hygieny své i dítěte;
- uskutečňovat sebereflexi a evaluaci vlastní práce, své postupy argumentovat.
Odborné způsobilosti:
Absolvent(ka) dokáže:
- řešit problémy dotýkající se dítěte předškolního věku v rozsahu své kvalifikace a kompetentnosti;
- odpovědně zvažovat důsledky svého rozhodování na děti;
- průběžně účelně a zdůvodněně zkoumat, svá zjištění v oblasti předškolní praxe interpretovat, navrhovat reálná řešení a aplikovat je;
- samostatně, iniciativně, cílevědomě, rozhodně a odpovědně přistupovat ke svému vzdělávání a na svém profesním rozvoji se aktivně podílet;
- reprezentovat svou profesi chováním, jednáním i vystupováním;
- ovládat administrativní úkony spojené s profesí;
- účelně využívat informační a komunikační technologie;
- podporovat pozitivní a eliminovat negativní vlivy médií a širšího společenství z okolí dítěte;
- pracovat v týmu, vést i motivovat druhé, podřídit se.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:test obecných studijních předpokladů - elektronický test na počítači
Obsah přijímací zkoušky: 3 části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura: Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:11.-20. května 2019
Požadavky pro přijetí: úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení
Okruhy pro přijímací řízení: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Úspěšné zvládnutí studia v programu Učitelství pro mateřské školy předpokládá zřetelnou výslovnost bez artikulačních vad.

V přijímacím řízení uchazeč neabsolvuje talentové zkoušky. U studujících počítáme s určitými dispozicemi. Pro absolvování hudební výchovy se předpokládají elementární základy klavírní hry tak, aby studující mohl pokračovat v osvojování doprovodů lidových písní, osvojování elementárních principů hlasové techniky v oblasti mluvního a zpěvního projevu; a schopnost kultivovaného a intonačně čistého přednesu jednoduchých písní. Hra na jiné hudební nástroje se v základním rámci studijního oboru nevyučuje. Pokud uchazeč zvládl hru na jiný hudební nástroj, tento nemůže nahradit hru na klavír. Doporučujeme, aby s hrou na klavír urychleně začal.

Znalosti hry na jiný hudební nástroj může být využito v jiných předmětech, např. v průběhu pedagogické praxe.

Studium tělesné výchovy není podmíněno sportovními limity.

Ve výuce výtvarné výchovy je podporována autentická tvorba a tvořivé řešení úkolů.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.