Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Matematika se zaměřením na vzdělávání - maior
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra matematiky s didaktikou
Anotace:Obecné cíle SP Matematika se zaměřením na vzdělávání podle studijního plánu MAIOR spadají do dvou oblastí:
1. Umožnit studentovi osvojit si důkladné základy oboru matematika a základy pedagogických a psychologických disciplín tak, aby mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu. V kombinaci s dalším oborem minor představuje první stupeň pregraduální přípravy vedoucí k získání učitelské kvalifikace pro 2. st. ZŠ.
2. Vybavit absolventa kompetencemi pro případné uplatnění v praxi, zejména pro činnost asistenta pedagoga, vychovatele či pedagoga volného času, příp. pro uplatnění v profesích vyžadujících bakalářskou úroveň vzdělání v oboru matematika.

Cílem studijního programu je tedy poskytnout studentovi příležitost:
- především získat odborné znalosti a dovednosti vztahující se k oboru matematika (prostřednictvím oborově-vědních disciplín, které tvoří jádro celého SP);
- získat základní přehled o problematice výchovy a vzdělávání a rozvíjení osobnosti z pedagogického i psychologického hlediska (prostřednictvím pedagogických a psychologických disciplín);
- získat sociálně-komunikativní a obecně-pedagogické kompetence a základní diagnosticko- intervenční kompetence (prostřednictvím pedagogicko-psychologických disciplín a asistentské praxe);
- rozvíjet schopnost studentů komunikovat profesionálně ve svém oboru v mezinárodním prostředí mateřské univerzity i v zahraničí (prostřednictvím předmětů zaměřených na cizí jazyky a studijní pobyt/ pracovní stáž v zahraniční instituci).


Obecné cíle SP Matematika se zaměřením na vzdělávání podle studijního plánu MINOR spadají do dvou oblastí:
1. Umožnit studentovi osvojit si důkladné základy oboru matematika, aby mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu. V kombinaci s dalším oborem minor představuje první stupeň pregraduální přípravy vedoucí k získání učitelské kvalifikace pro 2. st. ZŠ.
2. Vybavit absolventa kompetencemi pro případné uplatnění v praxi v profesích vyžadujících bakalářskou úroveň vzdělání v oboru matematika.
Profil absolventa:- Odborné znalosti:

Absolvent studijního programu:
- vymezí základní pojmy z oblasti teorie funkcí: Interval, funkce, definiční obor a obor hodnot funkce, graf funkce, funkce sudá a lichá, funkce prostá, "na" a inverzní,
- vyjmenuje a popíše základní typy funkcí a operace s funkcemi,
- definuje spojitost funkce, limitu funkce, zná věty o součtu, rozdílu, součinu a podílu limit a větu o limitě složené funkce,
- zná definici derivace funkce, její geometrický a fyzikální význam, zná pravidla pro počítání derivací funkce a L'Hospitalovo pravidlo,
- umí definovat vlastnosti funkce jako monotonie, konvexnost, lokální extrémy, inflexní body, umí popsat souvislost těchto vlastností s první a druhou derivací funkce,
- umí definovat posloupnost, popsat její vlastnosti a definovat limitu posloupnosti,
- umí definovat neurčitý integrál, popsat jeho vlastnosti, uvést příklady a popsat vztah derivace a integrálu, zná pravidla pro základní integrály jednoduchých funkcí,
- zná základní metody výpočtu integrálu, substituční metodu a metodu per partes,
- umí uvést definici určitého integrálu a Riemannovu definice integrálu, umí popsat geometrický význam určitého integrálu, vlastnosti určitého integrálu a jednoduché příklady,
- umí definovat nekonečnou číselnou řadu, vymezit konvergenci a divergenci nekonečných řad, popsat nutnou podmínku konvergence řad a základní kritéria pro určení konvergence nekonečných řad, umí vymezit aritmetickou a geometrickou řadu a pravidla pro určení n-tého členu ar. a geom. řady a součtu n členů ar. a geom. řady,
- umí vymezit pojem matice, pravidla pro operace s maticemi a definovat základní typy matic, umí definovat elementární úpravy matic a hodnost matice,
- umí definovat determinant matice , jeho vlastnosti a metody výpočtu,
- umí definovat regulární a singulární matici, inverzní matici a metody jejího určení,
- umí vymezit systémy lineárních rovnic, vlastnosti řešení systémů rovnic homogenních a nehomogenních,
- umí vymezit pojem dělitelnosti v oboru celých čísel a její vlastnosti, umí popsat Euklidův algoritmus a lineární Diofantické rovnice a metody jejich řešení,
- umí definovat kongruenci a základní vlastnosti a pojmy týkající se kongruence,
- umí definovat polynom, popsat operace s polynomy, umí popsat vztahy mezi kořeny polynomu a koeficienty polynomu,
- umí definovat a popsat vlastnosti základních útvarů v rovině jako trojúhelník, čtyřúhelník, kružnice,
- umí klasifikovat trojúhelníky, čtyřúhelníky,
- umí syntetickým přístupem definovat shodná zobrazení v rovině, popsat skládání shodných zobrazení v rovině, klasifikovat shodná zobrazení v rovině, umí popsat grupu shodných zobrazení v rovině,
- umí syntetickým přístupem definovat stejnolehlosti, popsat skládání stejnolehlosti,
- umí syntetickým přístupem definovat podobná zobrazení v rovině, klasifikovat podobná zobrazení v rovině, popsat jejich vztah ke skládání stejnolehlosti a shodných zobrazení,
- umí vymezit kruhovou inverzi,
- zná Hilbertův systém axiomů,
- umí syntetickým způsobem popsat vzájemnou polohu rovinných útvarů,


- umí definovat míru v rovině a prostoru, odchylky dvou přímek, přímky a roviny, dvou rovin,
- umí syntetickým způsobem klasifikovat shodná zobrazení v prostoru,
- umí klasifikovat podobná zobrazení v prostoru,
- umí vymezit základní pojmy vektorové algebry a práce s vektory,
- umí analyticky vymezit rovinu E2, útvary v E2 a popsat jejich vlastnosti,
- umí analogicky pracovat s prostorem E3 a E4 jako s rovinou E2,
- umí analyticky popsat kuželosečky v E2,
- umí analyticky definovat jednotlivá afinní zobrazení v rovině,
- umí popsat skládání afinních zobrazení v rovině, popsat grupu afinit v rovině, a klasifikovat afinity v rovině,
- umí analyticky vymezit shodná zobrazení v rovině, klasifikovat shodná zobrazení v rovině analytickým přístupem,
- umí analyticky popsat podobnosti v rovině, skládat podobná zobrazení v rovině,
- umí popsat základní etapy vývoje matematiky jako vědy a etapy vývo

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Bez přijímací zkoušky. V případě velkého zájmu o studium bude realizován test obecných studijních předpokladů - elektronický test na počítači.
Obsah přijímací zkoušky: v případě konání: 3 části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Kritéria přijímací zkoušky: v případě konání: úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:v případě konání: přijímací zkoušku fakulta nepromíjí
Doporučená literatura: Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.
Vzorový test: v případě konání: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:v případě konání: 11.-20. května 2019
Požadavky pro přijetí: v případě konání: úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení
Okruhy pro přijímací řízení: v případě konání:
logické myšlení
verbální myšlení
kulturně-společenský přehled
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.