Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Historie - Kulturní dějiny
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra historie
Anotace:Navazující magisterské studium je určeno primárně absolventům bakalářských programů Historie, resp. Historické vědy, jejichž odborné znalosti a dovednosti dále rozvíjí a profiluje. Je zároveň otevřeno absolventům příbuzných, pomezních či podobně zaměřených bakalářských programů (zejména sdružené historické bakalářské programy, kulturní dějiny apod.).
Navazující magisterský studijní program je koncipován jako studium, které spojuje rozšiřující teoretické vzdělávání s praktickou aplikací získaných poznatků. Studenti si rozšíří základní historické znalosti a dovednosti, jimiž disponují z bakalářského stupně studia, a to o historický přehled s důrazem na vývoj historického myšlení, dějiny materiální a hmotné kultury a na hospodářské a sociální dějiny. Zároveň studenti mají možnost doplnit si své znalosti obecně historického vývoje v návazných disciplínách, které poskytují studentům programu možnost zvolit si specifickou profilaci volbou disciplín.
Studenti získají schopnost rozvíjet základní faktografické znalosti, naučí se získávat nové informace z oboru a tvůrčím způsobem je aplikovat. Zároveň jim studijní plán umožní plně rozvinout zásady kritické historické práce (zvláště v souvislosti se zpracováním vlastní diplomové práce).
Studijní program bude realizván v těchto studijních plánech:
1, completus
2, maior
2, minor
4, specializace Hospodářské a sociální dějiny
5, specializace Kulturní dějiny.

Student se specializací Kulturní dějiny získává především základní teoretické znalosti o oboru kulturních dějin, ale také znalosti specifické pramenné základny, metodologii práce s prameny kulturních dějin a historiografickými přístupy (Úvod do studia kulturních dějin a kulturní antropologie, Prameny ke studiu kulturních dějin, Historiografie kulturních dějin). Student specializace kulturní dějiny se velmi dobře orientuje v procesech utvářejících kulturu v nejširším slova smyslu s důrazem na proměnu každodenního života (Kultura každodenního života ve středověku, Kultura každodenního života novověké společnosti, Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století), mentálních vzorců a představ (Dějiny kolektivní paměti) i specifických procesů směřujících k vytváření společnosti moderního typu (Urbanizace 1, Urbanizace 2).

Student se specializací Hospodářské a sociální dějiny získá základní teoretické znalosti z oboru hospodářských a sociálních dějin. Obeznámí se s historiografickou tradicí i současností výzkumu hospodářských a sociálních dějin (Historiografie hospodářských a sociálních dějin) i se specifickou pramennou základnou a základní metodologií práce s prameny hospodářských a sociálních dějin (specializované praktikum v archivech). Student se blíže obeznámí také se specifiky hospodářského a sociálního vývoje středověku i doby nové (Kapitoly z hospodářských dějin středověké Evropy; Přehled hospodářských a sociálních dějin českých zemí po roce 1918; Homo faber). Student se bude orientovat také v základech blízkých vědních disciplín, které jsou hospodářským a sociálním historikům nejbližší (sociologie pro nesociology, dějiny ekonomických teorií).
Profil absolventa:Odborné znalosti a dovednosti
V průběhu studia dvouletého navazujícího magisterského programu Historie student prokazuje znalosti základů vývoje historického myšlení (viz disciplíny Česká historiografie ve světovém kontextu 1 a Česká historiografie ve světovém kontextu 2), znalosti vývoje materiální a duchovní kultury od raného středověku až po kulturu 20. století (disciplíny Dějiny materiální a duchovní kultury 1 a Dějiny materiální a duchovní kultury 2) a znalosti hospodářského a sociálního vývoje českých zemí v obecném kontextu (disciplína Hospodářské a sociální dějiny). Díky doplňkovým obecně historickým disciplínám získá komplexní znalost základních pojmů a procesů jednotlivých dějinných epoch (Středověká střední Evropa v moderním medievistickém bádání, Stigmata evropského novověku, Totalitární režimy v Evropě ve 20. století). Student prokazuje hluboké znalosti českých dějin v širším evropském/světovém kontextu, dovede objasnit základní etapy historického vývoje. Dokáže porozumět klíčovým historickým pojmům a konceptům, dovede definovat historické procesy jednotlivých historických epoch. Prokazuje také znalosti soudobých směrů v historickém výzkumu, o kterých dokáže poučeně diskutovat (Aktuální problémy historického výzkumu; Interpretační seminář 1, 2).

Odborné dovednosti
Student dovede samostatně formulovat a tvůrčím způsobem řešit vědecký problém v oblasti historických věd, umí aplikovat teoretické znalosti při řešení konkrétních odborných problémů (Diplomový seminář 1, 2, 3; Aktuální problémy historického výzkumu). Dokáže zhodnotit různé směry v historickém myšlení (Česká historiografie ve světovém kontextu1, 2). Je vybaven dovednostmi interpretovat texty z různých historických období (Interpretační semináře). Student je schopen pod odborným vedením realizovat základní historický výzkum a formulovat výzkumné hypotézy, umí zadané téma písemně zpracovat (Diplomový seminář 1, 2, 3). V průběhu studia získá student schopnost praktické aplikace nabitých znalosti v archivním i muzejním prostředí (Archivní praxe, muzejní praxe), což mu umožní snazší pracovní uplatnění.

Obecné způsobilosti
Student je schopen dalšího vzdělávání i sebevzdělávání, je vybaven dovedností číst a interpretovat odbornou literaturu různého typu, a to i v cizím jazyce, zejm. angličtině (viz jazykový blok). Má vysoce rozvinutou schopnost komunikovat, zvládá ústní i písemné projev, včetně pokročilých schopností komunikace v cizím jazyce na minimální úrovni B2, zejm. v angličtině (zejména prezentace vlastní výzkumné práce, zpracování anotace a resumé, četba odborných textů). Absolvent má širší kulturní přehled, je schopen vystupovat na veřejnosti a umí srozumitelně předávat výsledky své práce širšímu publiku. Vypracování diplomové práce, její obhajoba a vedení dialogu při státní zkoušce prověřuje také obecné způsobilosti (psaní textů různých žánrů, a to i v cizím jazyce, komunikační a argumentační způsobilosti apod., viz Součásti SZZ a jejich obsah). Předpokládá se, že student bez problému zvládne prezentovat výsledky své práce na studentských vědeckých konferencích, popř. na domácích i zahraničních vědeckých konferencích.
Studentům je dána možnost realizovat semestrální studijní pobyt na některé z partnerských zahraničních univerzit, s nimiž katedry spolupracují v rámci programu Erasmus+, a prohloubit tak své jazykové kompetence, odborné znalosti, popř. navázat badatelské kontakty.
V rámci řešených výzkumných projektů na obou pracovištích (např. GAČR, SGS, IRP) mohou vybraní talentovaní studenti získávat zkušenosti s vědeckou prací (pomocné vědecké síly, členové řešitelských týmů studentských projektů).

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní pohovor
Obsah přijímací zkoušky: Prověřuje se znalost české a obecné historie v rozsahu bakalářského studia historie; doporučujeme předložení seznamu četby odborné literatury.
Kritéria přijímací zkoušky: Zkouška je komisionální, uchazeč může získat max. 100 bodů. Pro úspěšné absolvování přijímacího pohovoru je nutné dosáhnout minimálního počtu 50 bodů. Obsahem pohovoru jsou dvě otázky z oblasti dějin českých zemí a regionálních dějin. Výběr otázek se obvykle váže k oblasti odborného zájmu uchazeče (téma bakalářské práce, zamýšlené téma magisterské práce apod.).
Prominutí přijímací zkoušky:zkoušku nepromíjíme
Doporučená literatura: viz okruh doporučené literatury k bakalářským státním závěrečným zkouškám z oboru České a československé dějiny
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .